Yehezkiel 32

1Adapun pada tahun yang kedua belas dalam bulan yang kedua belas pada sehari bulan itu datanglah firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, ratapkanlah biji ratap karena Firaun, raja Mesir, serta berkata kepadanya: Bahwa engkau telah disamakan dengan seekor anak singa di antara segala bangsa tetapi halmu seperti seekor naga di laut maka telah engkau amuk dalam segala sungaimu serta mengeruhkan airnya dengan kakimu sehingga segala sungainya itu menjadi kotor. 3Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa Aku akan membentangkan jaring-Ku atasmu oleh suatu pasukan dari pada beberapa bangsa maka sekaliannya itu akan menghela engkau baik dalam jaring-Ku itu. 4Maka Aku akan meninggalkan dikau terhantar di tanah bahkan Aku akan mencampakkan dikau ke padang lalu Kusuruh segala burung di udara hinggap ke atasmu dan Aku akan mengenyangkan segala binatang pada seluruh bumi dengan dagingmu. 5Maka Aku akan meletakkan dagingmu itu di atas gunung-gunung serta memenuhi segala lembah dengan besermu 6Maka dengan darahmu kelak Aku siram tanah yang telah engkau bernaung di situ hingga sampai ke gunung-gunung dan engkau akan memenuhi segala tali air. 7Dan apabila Aku padamkan dikau kelak maka Aku akan menudung langit serta Kugelapkan segala bintang maka mataharipun kelak Kutudungi dengan awan dan bulanpun tiada akan bercahaya. 8Maka segala penerang di langit kelak Aku gelapkan di atasmu dan Kutentukan kegelapan di atas tanahmu, demikian firman Tuhanku Allah. 9Maka Aku akan menyusahi hati beberapa bangsa tatkala kabar kebinasaanmu itu Kusampaikan kepada segala bangsa dalam segala negeri yang tiada engkau mengetahui akan dia. 10Bahkan beberapa bangsa kelak Aku memberi heran akan halmu dan raja-rajanyapun sangat takut oleh sebab engkau tatkala Kulayamkan pedang-Ku di hadapannya maka sekaliannya akan gemetar selalu masing-masing takut akan dirinya pada hari kejahatanmu. 11Karena demikianlah firman Tuhanmu Allah: Bahwa pedang raja Babel itu akan mendatangi engkau. 12Maka oleh segala pedang orang gagah kelak Aku jatuhkan segala rakyatmu sekaliannya itu yang terlebih hebat dari pada segala bangsa maka orang-orang itu akan merusakkan congkak Mesir dan segala rakyatnya akan binasa kelak. 13Maka Aku akan membinasakan pula segala binatangmu dari tepi air yang besar-besar sehingga kaki manusia tiada akan mengeruhkan airnya lagi dan kaki binatangpun tiada akan mengeruhkan dia. 14Maka pada masa itu Aku akan menjernihkan airnya dan mengalirkan segala sungainya seperti minyak demikianlah firman Tuhanku Allah. 15Apabila Kujadikan tanah Mesir itu rusak binasa bahkan suatu tanah yang telah hilang segala isinya dan apabila Aku palu segala orang yang duduk dalamnya barulah ia akan mengetahui bahwa Akulah Allah. 16Maka demikianlah biji ratap yang akan diratapkannya maka segala anak perempuan dari pada segala bangsa akan meratapkan dia bahkan ia akan meratapkan Mesir dan segala rakyatnya demikian, maka inilah firman Tuhanku Allah." 17Adapun pada tahun yang kedua belas pada lima belas hari bulan, datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 18"Hai anak Adam, ratapkanlah segala rakyat Mesir dan hempaskan dia baik Mesir itu baik segala anak perempuan bangsa-bangsa yang bernama ke tempat yang terkebawah di bumi serta dengan segala yang turun ke kubur. 19Siapa gerangan yang kurang elok dari padamu turunlah engkau hendaklah engkau terhantar beserta dengan orang yang tiada bersunat. 20Maka sekaliannya akan rebah mati di tengah-tengah segala orang yang dimakan pedang bahkan negeri itu telah diserahkan kepada pedang hilangkan dia dengan segala rakyatnya. 21Maka yang terkuat di antara orang gagah itu akan berkata-kata kepadanya dari tengah-tengah alam barzakh serta dengan segala pembantunya sekaliannya telah turun lalu berbaring diam-diam yaitu segala orang yang tiada bersunat yang dibunuh oleh pedang. 22Maka di sana ada Asyur dengan segenap pasukannya maka segala kuburannya mengelilingi dia semuanya telah rebah dimakan pedang 23maka segala pemburunya telah ditempatkan pada ujung alam maut dan pasukannya itu mengelilingi pemburunya semuanya telah rebah dimakan pedang yang mendatangkan hebat di tanah orang yang hidup. 24Maka di sanalah Elam dan segala rakyatnya yang berkeliling kuburnyapun semuanya telah rebah dimakan pedang lalu turun dengan orang yang tiada bersunat ke tempat yang terkebawah di bumi yang dahulu mendatangkan hebat di tanah orang yang hidup dan orang yang menanggung malu serta dengan orang yang turun ke kubur. 25Maka bagi Elam itu telah ditentukan tempat tidur di tengah-tengah segala orang yang dibunuh serta dengan segala rakyatnya dan segala kuburnya mengelilingi dia semuanya tiada bersunat dan dibunuh dengan pedang karena didatangkannya hebat di tanah orang hidup lalu menanggung malu serta dengan segala yang turun ke kubur maka iapun terhantar di tengah-tengah orang yang dibunuh. 26Maka di sanalah Mesekh dan Tubal dengan segala rakyatnya maka segala kuburnyapun mengelilingi dia semuanya tiada bersunat dan dibunuh dengan pedang karena didatangkannya hebat di tanah orang hidup. 27Maka tiada ia akan berbaring pada sisi segala orang gagah-gagah yang tiada bersunat yang telah rebah mati lalu turun ke alam barzakh dengan segala alat perangnya serta meletakkan pedangnya di bawah kepalanya dan segala kejahatan ditanggungkan ke atas tulang-tulangnya karena ialah yang mendatangkan hebat kepada orang gagah-gagah di tanah orang hidup. 28Melainkan engkau akan binasa di tengah-tengah segala orang yang tiada bersunat lalu berbaring pada sisi orang yang dibunuh oleh pedang. 29Maka di sanalah Edom dengan segala raja-raja dan penghulunya maka dengan gagahnya orang-orang itu telah dibaringkan pada sisi segala yang dibunuh dengan pedang maka sekaliannya itu berbaring pada sisi segala orang yang tiada bersunat beserta dengan segala yang turun ke kubur. 30Maka di sanalah segala penghulu tanah utara dan segala orang Sidon yang telah turun beserta dengan segala orang yang dibunuh maka sekaliannya beroleh malu oleh sebab hebat yang telah didatangkannya oleh gagahnya maka sekaliannya berbaring dengan tiada bersunat beserta dengan orang yang dibunuh oleh pedang serta menanggung malu beserta dengan orang yang turun ke kubur. 31Maka Firaunpun akan melihat orang-orang itu lalu beroleh penghiburan akan hal segala rakyatnya bahkan Firaun dengan segenap tentaranya yang dibunuh dengan pedang, demikianlah firman Tuhanku Allah. 32Karena Aku telah mengadakan hebatnya di tanah orang yang hidup dan iapun akan dibaringkan di tengah-tengah segala orang yang tiada bersunat beserta dengan segala yang dibunuh oleh pedang yaitu Firaun dengan segala rakyatnya, demikianlah firman Tuhanku Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\