Yehezkiel 37

1Maka berlakulah tangan Allah atasku dibawanya aku keluar oleh Roh Allah diturunkannya aku di tengah-tengah lembah maka penuhlah lembah itu dengan tulang-tulang orang 2maka diberinya aku berjalan-jalan kelilingnya maka terlalulah banyak tulang-tulang itu pada seluruh lembah dan semuanya terlalu kering. 3Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, bolehkah segala tulang ini hidup pula?" Maka sembahku: "Ya Allah ya Tuhanku Engkaulah yang amat mengetahui." 4Maka firman-Nya pula kepadaku: "Hendaklah engkau bernubuat akan hal segala tulang ini serta berkata kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering dengarlah olehmu akan firman Allah. 5Demikianlah firman Tuhanku Allah kepada segala tulang ini: Bahwa Aku akan memberi kamu bernyawa sehingga kamu hidup pula. 6Maka Aku akan membubuh urat padamu dan mendatangkan daging kepadamu dan menutup kamu dengan kulit dan memberi kamu bernyawa sehingga kamu hidup dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah." 7Lalu bernubuatlah aku seperti yang difirmankan kepadaku maka sedang aku bernubuat itu kedengaranlah suatu bunyi dan bumi pun gempalah sehingga segala tulang bertemulah sama sendirinya. 8Maka kulihat bahwa ada urat padanya dan dagingpun datanglah dan semuanya ditutup dengan kulit tetapi tiada ia bernyawa. 9Lalu firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah kepada angin bahkan bernubuatlah, hai anak Adam, serta berkata kepada angin itu: Demikianlah firman Tuhanku Allah: Marilah dari keempat mata angin, hai nyawa, bertiuplah kepada segala orang yang dibunuh ini supaya hidup pula." 10Lalu bernubuatlah aku seperti yang difirmankan-Nya kepadaku maka datanglah nyawa kepadanya sehingga hiduplah sekaliannya serta berdiri dengan kedua belah kakinya yaitu suatu tentara yang amat besar. 11Maka firman-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, adapun segala tulang ini ialah segenap kaum bani Israel, maka katanya: Bahwa telah keringlah tulang kami dan putus harap kami dan kami telah hilang sekali. 12Sebab itu hendaklah engkau bernubuat serta berkata kepadanya: Demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa Aku akan membukakan segala kuburmu dan membawa kamu naik dari dalam segala kuburmu hai kaum-Ku dan Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. 13Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah setelah sudah Aku membukakan segala kuburmu dan membawa kamu naik dari dalam kuburmu itu hai kaum-Ku. 14Maka Aku akan membubuh Roh-Ku dalam dirimu sehingga kamu akan hidup kelak dan kamu akan mendudukkan kelak dan Aku akan mendudukkan kamu di tengahmu sendiri maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah yang telah berfirman dan melakukan yang demikian, maka inilah firman Allah." 15Maka datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 16"Adapun akan engkau, hai anak Adam, ambillah olehmu setuil kayu suratkanlah kepadanya bagi Yehuda dan bagi segala bani Israel yang menahankan dia dan ambillah setuil kayu yang lain suratkanlah kepadanya bagi Yusuf yaitu kayu Efraim dan bagi segenap kaum bani Israel yang menahankan dia. 17Lalu rapatkanlah keduanya menjadi setuil supaya keduanya menjadi satu dalam tanganmu. 18Dan apabila segala orang kaummu berkata kepadamu: Tiadakah engkau menyatakan kepada kami, apa artinya itu 19maka hendaklah engkau berkata kepadanya: Demikian firman Tuhanku Allah bahwa aku akan mengambil kayu Yusuf yang ada pada tangan Efraim serta dengan segala suku bani Israel yang menahankan dia dan Aku akan mempertemukan dia dengan yang lain yaitu dengan kayu Yehuda sehingga Kujadikan keduanya setuil dan keduanya akan menjadi satu pada tangan-Ku. 20Maka kayu dua tuil yang telah engkau surat padanya itu akan ada pada tanganmu di hadapan matanya. 21Lalu katakanlah kepadanya, demikianlah firman Tuhanku Allah bahwa Aku akan mengambil segala bani Israel dari antara segala bangsa yang telah ia pergi kepadanya lalu menghimpunkan dia dari segala pihak dan membawa dia ke tanahnya sendiri 22dan Aku akan menjadikan semuanya sebangsa di tanah itu yaitu di atas segala gunung Israel dan seorang raja juga akan berkerajaan atas sekaliannya dan tiada lagi ia akan menjadi dua bangsa dan sekali-kali tiada akan dibagi lagi menjadi dua kerajaan 23maka tiada lagi ia akan menajiskan dirinya dengan segala berhalanya atau dengan segala kebenciannya atau dengan barang sesuatu dari pada segala kesalahannya melainkan Aku akan menyelamatkan dia dari dalam segala tempat kedudukkannya barang dimana ia telah berbuat dosa dan Aku akan menyucikan dia demikian kelak ia akan menjadi kaum-Ku dan Akupun menjadi Tuhannya. 24Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya dan semuanya itu seorang saja gembalanya maka orang-orang itu akan menurut halnya segala hukum-Ku serta memeliharakan segala peraturan-Ku dan melakukan dia. 25Maka sekaliannya akan duduk di tanah yang telah Kukaruniakan kepada hamba-Ku Yakub yang telah diduduki oleh segala nenek moyangmu maka sekaliannya akan duduk di sana baik ia baik anak cucu cicitnya sampai selama-lamanya dan hamba-Ku Daud itu akan menjadi rajanya sampai selama-lamanya. 26Dan lagi Aku akan berjanji-janjian dengan orang itu yaitu perjanjian yang kejahatan yaitu akan menjadi suatu perjanjian yang kekal dengan orang-orang itu maka Aku akan menetapkan dia serta memperbanyakkan dia dan Aku akan menetapkan tempat kudus-Ku di tengah-tengahnya sampai selama-lamanya. 27Dan lagi tempat kedudukan-Ku serta dengan orang-orang itu dan Aku akan menjadi Tuhannya dan orang-orang itu akan menjadi kaum-Ku. 28Dan segala bangsapun akan mengetahui bahwa Akulah Allah yang menguduskan Israel setelah sudah tempat kudus-Ku tetap di tengah- tengahnya sampai selama-lamanya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\