Yehezkiel 40

1Maka pada tahun yang kedua puluh lima dari pada masa kami tertawan itu pada permulaan tahun pada sepuluh hari bulan yaitu pada tahun yang keempat belas dari pada masa negeri itu kalah maka pada hari itu juga berlakulah tangan Allah atasku dibawanya akan daku ke sana. 2Maka dalam segala penglihatan dari pada Allah itu dibawanya akan daku ke tanah Israel diturunkannya ke atas gunung yang amat tinggi maka di atas gunung itu seolah-olah bangunan negeri pada sebelah selatan. 3Maka dibawanya akan daku ke sana maka adalah seorang yang seperti tembaga rupanya serta memegang tali rami dan buluh pengukur maka iapun berdirilah di pintu gerbang. 4Maka kata orang itu kepadaku: "Hai anak Adam, lihatlah dengan matamu dan dengarlah dengan telingamu dan perhatikanlah segala sesuatu yang akan kutunjukkan kepadamu karena engkau dibawa kemari ini supaya kutunjukkan kepadamu kemudian nyatakanlah kepada kaum bani Israel segala penglihatanmu itu." 5Bahwa adalah suatu tembok di luar rumah itu berkeliling dan pada tangan orang itu ada buluh pengukur yang enam hasta panjangnya maka tiap-tiap hasta itu sehasta sepelempap maka diukurnyalah bangunan itu lebarnya seukuran dan tingginya seukuran. 6Kemudian pergilah ia ke pintu gerbang yang menghadap ke timur lalu naik tangganya maka diukurnya bandul pintu itu seukuran lebarnya dan bandul pintu yang lain itupun seukuran lebarnya. 7Maka segala bilik pengawal itu seukuran panjangnya dan seukuran lebarnya dan antara tiap-tiap satu bilik itu lima hasta jaraknya dan bandul pintu dekat serambi pintu gerbang arah ke rumah itupun seukuran lebarnya. 8Maka diukurnya serambi pintu gerbang arah ke rumah yaitu seukuran juga. 9Kemudian diukurnya serambi pintu gerbang delapan hasta dan kedua jenangnya dua hasta maka serambi pintu gerbang itulah arah ke rumah. 10Adapun segala bilik pengawal pada pintu gerbang sebelah timur itu tiga-tiga sebelah menyebelah maka ketiganya sama besarnya dan segala jenangnyapun sama besar sebelah menyebelah. 11Maka diukurnya besar buka pintu gerbang yaitu sepuluh hasta dan pintu itu tiga belas hasta panjangnya 12maka di hadapan tiap-tiap bilik pengawal itu ada tepinya sehasta sebelah menyebelah dan segala bilik pengawal enam hasta lebarnya sebelah menyebelah. 13Maka diukurnya pintu gerbang itu dari pada atap bilik pengawal yang sebelah pada atap bilik pengawal yang sebelahnya yaitu dua puluh lima hasta lebarnya pintu tentang pintu. 14Dan lagi diperbuatnya beberapa tiang enam puluh hasta panjangnya maka halaman itu sampailah ke tiang pada keliling pintu gerbang. 15Maka dari muka pintu yang memberi masuk sampai ke serambi pintu gerbang yang sebelah dalam itu lima puluh hasta panjangnya. 16Maka pada segala bilik pengawal ada tingkap mati demikian juga pada tiangnya sebelah dalam pintu gerbang itu berkeliling dan pada segala lingkunganpun maka segala tingkap itu ada berkeliling pada sebelah dalam dan pada segala tiang itu rupa pohon korma. 17Kemudian dibawanya akan daku ke halaman yang di luar maka adalah beberapa bilik dan suatu hamparan batu diperbuat bagi halaman itu berkeliling maka bilik itu ada tiga puluh buah pada hamparan batu itu. 18Adapun hamparan batu itu pada kiri kanan pintu gerbang sama panjangnya dengan pintu gerbang yaitu hamparan batu sebelah bawah. 19Kemudian diukurnya lebarnya dari hadapan pintu gerbang sebelah bawah hingga sampai ke hadapan halaman sebelah dalam yaitu seratus hasta arah ke timur dan arah ke utara. 20Maka akan pintu gerbang halaman sebelah luar yang menghadap ke utara itu diukur pula panjangnya dan lebarnya. 21Adapun bilik pengawalnya negeri-negeri sebelah menyebelah dan segala tiangnya dan lengkungannyapun sama ukurannya dengan pintu yang pertama yaitu lima puluh hasta panjangnya dan dua puluh lima hasta lebarnya. 22Maka segala tingkapnya dan lengkungannya dan pohon kormanyapun sama ukurannya dengan pintu yang menghadap ke timur maka orang masuk ke pintu itu naik tangga tujuh tingkat dan segala lengkungan itu ada dimukanya. 23Maka pada halaman sebelah dalam ada pintu gerbang bertentangan dengan pintu yang lain baik pada sebelah utara baik pada sebelah timur maka diukurnya dari pada suatu pintu sampai kepada suatu pintu seratus hasta jauhnya. 24Maka dibawanya akan daku ke sebelah selatan maka ada pula pintu gerbang arah ke selatan maka diukurnya segala tiangnya dan lengkungnya sama seperti ukuran yang dahulu itu. 25Maka ada beberapa tingkap padanya dan pada segala lengkungannya berkeliling seperti tingkap yang dahulu itu maka panjangnya lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 26Maka jikalau masuk pintu itu naik tangga tujuh tingkat dan segala lengkunganpun ada di hadapannya maka ada pula pohon korma pada segala tiangnya sebelah menyebelah. 27Dan pada halaman sebelah dalam ada pintu gerbang pula arah ke selatan maka diukurnya dari pada suatu pintu sampai kepada suatu pintu arah ke selatan seratus hasta jauhnya. 28Kemudian dibawanya akan daku ke halaman sebelah dalam dari pada pintu gerbang sebelah selatan diukurnya pintu selatan itu seperti ukuran itu juga 29dan segala bilik pengawal dan tiangnya dan lengkungannyapun seperti ukuran itu juga dan ada beberapa tingkap padanya dan pada lengkungannyapun berkeliling maka panjangnya lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 30Maka kelilingnya ada beberapa lengkungan dua puluh lima hasta panjangnya dan lima hasta lebarnya 31dan segala lengkungannya itu menghadap ke halaman sebelah luar dan pada segala tiangnya ada pohon korma dan jika orang masuk pintu itu naik tangga delapan tingkat. 32Maka dibawanya akan daku masuk ke dalam halaman sebelah dalam itu menuju ke timur maka diukurnya pintu gerbang itu seperti ukuran itu juga 33maka sebelah bilik pengawalnya dan segala tiangnya dan segala lengkungannyapun seperti ukuran itu juga dan ada beberapa tingkap padanya dan pada segala lengkungannya maka yaitu lima puluh hasta panjangnya dan dua puluh hasta lebarnya. 34Maka segala lengkungannya menghadap ke halaman sebelah luar maka pada segala tiangnya ada pohon korma sebelah menyebelah dan jikalau masuk pintu itu naik tangga delapan tingkat. 35Maka dibawanya akan daku ke pintu utara diukurnya akan dia seperti ukuran itu juga 36baik segala bilik pengawal baik segala tiangnya baik segala lengkungannya maka ada beberapa tingkat pula padanya berkeliling maka panjangnya lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 37Maka segala tiangnya menghadap ke halaman sebelah luar dan pada segala tiangnya ada pohon korma sebelah menyebelah dan masuk pintu itu naik tangga delapan tingkat. 38Maka dekat tiang pintu gerbang itu ada sebuah bilik yang berpintu di sanalah kurban bakaran dibasuh orang. 39Maka dalam serambi pintu gerbang itu ada dua meja sebelah menyebelah bagi menyembelih kurban bakaran dan kurban karena dosa dan kurban karena kesalahanpun di atasnya. 40Maka pada sebelah luar dekat tangga di muka pintu arah ke utara ada lagi dua meja dan pada sebelah sana dekat serambi pintu gerbang ada dua meja. 41Jadi empat-empat meja sebelah menyebelah pada sisi pintu gerbang semuanya delapan meja bagi menyembelih kurban di atasnya. 42Maka akan kurban bakaran ada empat meja dari pada batu yang dipahat tengah dua hasta panjangnya dan tengah dua hasta lebarnya dan sehasta tingginya maka di atasnya itu diletakkan orang segala perkakas bagi menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan. 43Maka dari pada kait yang sepelempap panjangnya itu terpasanglah pada sebelah dalam berkeliling dan daging kurban itu ada di atas segala meja itu. 44Maka pada sebelah luar pintu dalam itu ada beberapa bilik di halaman sebelah dalam bagi segala orang yang menyanyi yaitu pada sisi pintu utara maka segala bilik itu menghadap ke selatan dan sebuah bilik pada sisi pintu timur yang menghadap ke utara. 45Maka katanya kepadaku: "Bahwa bilik yang menghadap ke selatan inilah bagi segala imam yang memeliharakan pegangan rumah itu. 46Dan bilik yang menghadap ke utara itulah bagi segala imam yang memeliharakan pegangan tempat kurban yaitulah segala bani Zadok dari pada suku Lewi yang menghampiri hadirat Allah supaya melayani dia." 47Maka diukurnya halaman itu seratus hasta panjangnya dan seratus hasta lebarnya empat persegi dan tempat kurban itu ada di hadapan rumah itu. 48Maka dibawanya akan daku ke serambi rumah itu diukurnya kedua jenang serambi itu lima hasta sebelah menyebelah dan lebar pintu itu tiga hasta sebelah menyebelah. 40:48-- 49Maka serambi itu dua puluh hasta panjangnya dan sebelas hasta lebarnya yaitu dekat tangga yang orang naik hendak masuk maka pada sisi jenang itu ada dua tiang sebelah menyebelah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\