Yehezkiel 43

1Setelah itu maka dibawanya aku ke pintu gerbang yaitu ke pintu yang menghadap sebelah timur 2maka datanglah kemuliaan Allah Tuhan bani Israel dari sebelah timur adapun bunyi suaranya seperti bunyi air yang banyak dan bumipun bercahayalah oleh kemuliaan-Nya. 3Maka yaitu seperti rupa penglihatan yang telah kulihat yaitu seperti penglihatan yang telah kulihat tatkala aku datang supaya membinasakan negeri bahkan segala penglihatan itu seperti penglihatan yang telah kulihat dekat sungai Kebar maka sujudlah aku dengan mukaku ke bumi. 4Maka kemuliaan Allah itu masuklah ke dalam rumah dari pada pintu yang menghadap ke timur. 5Maka oleh Roh diangkatnya akan daku dibawanya ke halaman sebelah dalam maka kemuliaan Allah itu memenuhilah rumah itu. 6Maka kudengarlah suara orang berkata-kata kepadaku dari dalam rumah dan ada seorang berdiri pada sisiku. 7Maka kata-Nya kepadaku: "Hai anak Adam, inilah tempat arasy-Ku dan tempat tapak kaki-Ku yaitu tempat Aku akan duduk di tengah- tengah segala bani Israel sampai selama-lamanya maka kaum bani Israel itu tiada akan menajiskan nama-Ku yang kudus itu lagi baik orang-orang itu baik segala rajanya dengan zinanya atau dengan bangkai segala rajanya pada tempatnya yang tinggi-tinggi. 8Pada hal dibubuhnya bandulnya pada sisi bandul-Ku dan jenang pintunya pada sisi jenang pintu-Ku sehingga pagar tembok saja yang menceraikan antara Aku dengan orang-orang itu dan nama-Ku yang kudus itu telah dinajiskannya oleh segala kekejian yang telah diperbuatnya sebab itu Aku telah membinasakan dia dengan murka-Ku. 9Akan sekarang hendaklah ia menjauhkan zinahnya dan segala bangkai rajanya itu dari pada-Ku niscaya Aku akan duduk di tengah- tengahnya sampai selama-lamanya. 10Maka akan engkau, hai anak Adam, tunjukkanlah rumah itu kepada kaum bani Israel supaya ia malu sebab segala kejahatannya dan biar diukurnya toladan itu. 11Maka jikalau orang-orang itu malu sebab segala perbuatannya itu bolehlah engkau memberi tahu kepadanya rupa rumah itu dan perbuatannya dan segala tempat masuk keluaran dengan segala rupanya dan segala perbuatannya dengan segala rupanya dan segala hukumnya suratkanlah dia di hadapan matanya supaya dipeliharakannya segenap toladannya dan segala perbuatannya sehingga diperlakukannya akan dia. 12Maka inilah hukum rumah itu yaitu segenap sempadannya berkeliling di atas kemuncak gunung itu akan menjadi maha kudus. Bahwa inilah hukum rumah itu." 13Bahwa inilah ukuran tempat kurban dengan hasta (adapun hasta itu sehasta sepelempap) maka tapaknya sehasta tingginya dan sehasta lebarnya dan cibingnya pada tepinya berkeliling sejengkal inilah kaki tempat kurban. 14Maka tapak yang dibumi itu sampai ke birai yang di bawah dua hasta dan lebarnya sehasta dan dari birai yang kecil sampai kebirai yang besar empat hasta dan lebarnya sehasta. 15Maka tempat kurban yang di atas empat hasta dan dari dapur tempat kurban ke atas hendaklah ada empat tanduk. 16Adapun dapur tempat kurban itu dua belas hasta panjangnya dan dua belas hasta lebarnya empat persegi. 17Maka birai itu empat belas hasta panjangnya dan empat belas hasta lebarnya empat persegi dan tepinya berkeliling tengah hasta dan tapaknya sehasta berkeliling dan tangganya menghadap ke timur. 18Maka katanya kepadaku: "Hai anak Adam, demikianlah firman Tuhanmu Allah: Bahwa inilah segala peraturan tempat kurban pada masa diperbuat orang akan dia supaya dipersembahkannya kurban bakaran di atasnya serta memercikkan darah kepadanya. 19Maka akan segala imam orang Lewi yang dari pada bani Zadok yang menghampiri aku supaya melayani aku hendaklah engkau berikan seekor anak lembu akan kurban karena dosa, demikianlah firman Tuhanmu Allah. 20Maka hendaklah engkau ambil dari pada darahnya lalu mencolekkan kepada keempat tanduknya dan kepada keempat penjuru birai dan kepada tepinya berkeliling demikianlah kamu akan menyucikan dia dan mengadakan perdamaian karenanya. 21Maka hendaklah engkau ambil pula lembu kurban karena dosa itu maka hendaklah dibakarnya pada tempat yang tertentu di rumah itu yaitu di luar tempat kudus. 22Maka pada hari yang kedua hendaklah engkau mempersembahkan seekor kambing jantan yang tiada bercacat akan kurban karena dosa dan hendaklah tempat kurban itu disucikan orang seperti yang telah disucikannya dengan lembunya. 23Setelah sudah engkau menyucikan dia maka hendaklah engkau mempersembahkan seekor anak lembu yang tiada bercacat dan seekor domba jantan yang tiada bercacat. 24Maka hendaklah engkau menghadapkan ke hadirat Allah dan segala imam akan menghamburkan garam kepadanya lalu mempersembahkan dia kepada Allah akan kurban bakaran. 25Maka tujuh hari lamanya hendaklah engkau menyediakan seekor kambing pada tiap hari akan kurban karena dosa dan lagi orang-orang itu akan menyediakan seekor anak lembu dan seekor domba jantan yang tiada bercacat. 26Maka tujuh hari lamanya hendaklah ia mengadakan perdamaian karena tempat kurban itu serta menyucikan dia maka demikianlah kelak dikuduskannya akan dia. 27Setelah digenapinya segala hari itu maka akan jadi kelak pada hari yang kedelapan dan kemudian dari pada itu hendaklah segala imam membuat kurban bakaranmu di atas tempat kurban itu dan kurban perdamaianpun maka Aku akan berkenan akan kamu, demikianlah firman Tuhanmu Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\