Yehezkiel 44

1Kemudian dibawanya kembali aku dari pada jalan pintu tempat kurban yang di luar yang menghadap ke timur maka pintu itu telah tertutup. 2Maka firman Allah kepadaku: "Bahwa pintu ini telah tertutup dan tiada akan dibuka lagi seorangpun tiada akan masuk dari pada sebab Allah Tuhan bani Israel itu telah masuk dari padanya itulah sebabnya ia tertutup. 3Adapun akan raja itu ialah akan duduk di sana dengan pangat raja supaya makan roti di hadapan hadirat Allah maka ia akan masuk dari sebelah serambi pintu itu lalu keluar dari pada jalan itu juga." 4Kemudian dibawanya akan daku jalan pintu utara ke hadapan rumah itu maka kulihat bahwasanya kemuliaan Allah memenuhilah rumah Allah lalu sujudlah aku dengan mukaku ke bumi. 5Maka firman Allah kepadaku: "Hai anak Adam, perhatikanlah olehmu dan lihatlah dengan matamu dan dengarlah dengan telingamu akan segala sesuatu yang Aku firmankan kepadamu dari hal segala peraturan rumah Alah dan segala hukumnya dan perhatikanlah segala tempat orang masuk rumah itu dan segala tempat orang keluar dari tempat kudus. 6Hendaklah engkau berkata kepada orang durhaka itu yaitu kepada kaum bani Israel: Demikianlah firman Tuhanmu Allah: 7Hai kaum bani Israel cukuplah sudah segala kekejianmu padahal kamu telah membawa masuk beberapa orang keluaran yang tiada bersunat hatinya dan tiada bersunat tubuhnya sehingga ia ada dalam tempat kudusku akan menajiskan dia yaitu rumah-Ku pada masa kamu mempersembahkan roti-Ku dan lemak dan darahpun dan diubahkan perjanjian-Ku sehingga menambahi kekejianmu. 8Maka tiada juga kamu memeliharakan pegangan segala benda-Ku yang kudus itu melainkan kamu telah menentukan bagi dirimu beberapa orang akan memeliharakan pegangan tempat kudus itu. 9Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa dari pada segala orang keluaran yang tiada bersunat hatinya dan tiada bersunat tubuhnya itu seeorangpun tiada akan masuk tempat kudus-Ku yaitu dari pada segala orang keluaran di antara segala bani Israel. 10Tetapi segala orang Lewi yang telah menjauhkan dirinya dari pada-Ku pada masa orang Israel telah sesat yang telah sesat dari pada-Ku supaya mengikut berhalanya maka ialah yang akan menanggung kejahatannya. 11Tetapi orang-orang itu akan menjadi pelayan dalam tempat kudus-Ku serta menanggung segala pintu rumah dan melayan di dalam rumah maka ia akan memilih kurban bakaran dan kurban sembelihan akan kaum itu serta berdiri di hadapannya akan melayani dia. 12Maka oleh karena orang-orang itu telah melayani dia di hadapan segala berhalanya sehingga mendatangkan kejahatan kepada kaum bani Israel sebab itu Aku telah menaikkan tangan-Ku ke atasnya dan ia akan menanggung kejahatannya itu, demikianlah firman Tuhanku Allah. 13Maka tiada boleh orang-orang itu menghampiri Aku supaya membuat pekerjaan imam bagi-Ku atau menghampiri benda-Ku yang kudus atau benda-Ku yang maha kudus itu melainkan sekaliannya akan menanggung malunya dan segala kekejian yang telah diperbuatnya. 14Maka Aku akan menentukan dia akan memeliharakan pegangan rumah itu akan membuat segala pekerjaannya dan segala sesuatu yang patut diperbuat dalamnya. 15Tetapi segala imam orang Lewi yang dari pada bani Zadok yang telah memeliharakan pegangan tempat kudus-Ku tatkala bani Israel telah sesat dari pada-Ku ialah akan menghampiri supaya melayani Aku dan ialah akan berdiri di hadapan hadirat-Ku akan mempersembahkan kepada-Ku lemak dan darah, demikianlah firman Tuhanku Allah 16Maka orang-orang itu akan masuk ke dalam tempat kudus-Ku dan menghampiri meja-Ku akan melayani Aku dan ialah akan memeliharakan pegangan-Ku. 17Maka akan jadi kelak apabila orang-orang itu masuk pintu halaman sebelah dalam hendaklah ia memakai pakaian kain katan maka kain bulu domba tiada akan dikatakan padanya tatkala ia melayan sebelah dalam segala pintu halaman sebelah dalam dan dalam rumah itu. 18Maka hendaklah ia memakai destar dari pada kain katan di kepalanya dan seluar kain katan pada pinggangnya maka jangan ia mengikat pinggangnya dengan barang sesuatu yang mengeluarkan peluh. 19Dan apabila ia keluar ke halaman sebelah luar yaitu ke halaman sebelah luar mendapatkan orang banyak maka hendaklah ditinggalkannya segala pakaiannya yang dipakainya akan melayan lalu disimpankannya dalam segala bilik yang kudus maka hendaklah dikenakannya pakaian yang lain supaya jangan dikuduskannya orang banyak itu dengan pakaiannya. 20Maka jangan dicukurnya kepalanya dan jangan dibiarkannya rambutnya menjadi panjang maka hendaklah digunting saja kepalanya. 21Dan seorang imampun jangan minum air anggur tatkala masuk ke halaman sebelah dalam. 22Dan jangan diperistrikannya perempuan janda atau perempuan yang telah diceraikan melainkan hendaklah diperistrikannya anak dara dari pada keturunan kaum bani Israel atau perempuan jandapun boleh jikalau janda imam. 23Maka hendaklah diajarnya kaum-Ku membedakan antara yang kudus dengan yang kebanyakkan dan membedakan antara yang najis dengan yang suci. 24Maka hendaklah ia menjadi hakim dalam barang suatu bicara dan hendaklah ia memutuskan hukum seperti segala hukum-Ku dan hendaklah ia memeliharakan segala hukum dan segala peraturan-Ku pada segala hari raya yang tertentu dan hendaklah ia menguduskan segala hari perhentian-Ku. 25Maka janganlah ia menghampiri mayat sehingga menajiskan dirinya maka karena bapanya atau ibunya atau anaknya laki-laki atau perempuan atau karena saudara laki-laki atau saudara perempuan yang belum berlaki boleh juga ia menajiskan dirinya. 26Setelah sudah ia disucikan maka hendaklah dibilang baginya tujuh hari lagi. 27Maka pada hari ia masuk pula ke dalam tempat kudus ke halaman sebelah dalam supaya melayan dalam tempat kudus itu maka hendaklah ia mempersembahkan kurban karena dosanya, demikianlah firman Tuhanku Allah. 28Maka orang-orang itu akan beroleh suatu pusaka bahkan Akulah pusakanya maka janganlah kamu memberi kepadanya barang sesuatu milik di antara orang Israel karena Akulah miliknya. 29Adapun persembahan makanan dan kurban karena dosa dan kurban karena kesalahan itulah akan makanannya dan segala sesuatu yang ditentukan akan biasa di antara orang Israel itu akan menjadi bagian. 30Dan segala buah bungaran dari pada segala sesuatu dan segala persembahan jolangan dari pada segala sesuatu di antara segala persembahan jolanganmu itupun akan menjadi bagian imam dan yang sulung dari pada adonanmu hendaklah engkau beri kepada imam supaya berkat dikekalkan atas rumahmu. 31Maka janganlah imam-imam itu makan barang sesuatu bangkai atau barang sesuatu burung atau binatang yang telah dicarik oleh binatang buas."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\