Yehezkiel 45

1"Adapun apabila kamu membagi tanah itu akan menjadi pusakamu hendaklah kamu mempersembahkan pada Allah suatu persembahan yaitu suatu bagian tanah yang kudus panjangnya dua laksa lima ribu pengukur dan lebarnya selaksa maka yaitu kudus dalam segala sempadannya berkeliling. 2Maka dari pada tanah itu akan ada bagi tempat kudus lima ratus panjangnya dan lima ratus lebarnya empat persegi dan tempat lapang kelilingnya lima puluh hasta. 3Maka hendaklah engkau mengukur dari pada ukuran itu dua laksa lima ribu panjangnya dan selaksa lebarnya maka dalamnya itu akan ada tempat kudus yang tempat kudus itu. 4Yaitulah suatu bagian tanah yang kudus ialah bagian segala imam pelayan tempat kudus itu yang menghampiri Allah akan melayani dia maka yaitu akan menjadi tempat segala rumah orang-orang itu dan akan tanah yang kudus bagi tempat kudus itu. 5Dan lagi tanah yang dua laksa lima ribu panjangnya dan selaksa lebarnya akan menjadi bagian orang-orang Lewi pelayan rumah itu akan miliknya dua puluh bilik. 6Maka akan milik negeri itu hendaklah kamu tentukan lima ribu lebarnya dan dua laksa lima ribu panjangnya pada sisi persembahan yang kudus maka yaitu bagian segenap kaum bani Israel. 7Maka bagian raja itu akan ada sebelah menyebelah persembahan yang kudus dan milik negeri itu di muka persembahan yang kudus dan di muka milik negeri pada sebelah barat arah ke barat dan pada sebelah timur arah ke timur dan panjangnya berhadapan dengan suatu dari pada segala bagian dari sempadan sebelah barat hingga sampai ke sempadan sebelah timur. 8Maka akan tanah itu ialah miliknya di antara orang Israel dan jangan lagi segala raja-raja-Ku menganiayakan kaum-Ku melainkan hendaklah dibagikannya tanah itu kepada kaum bani Israel sekadar segala sukunya." 9Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: "Hai segala raja Israel cukuplah sudah jauhkanlah aniaya dan rampasan dari padamu dan lakukanlah keadilan dan kebenaran jangan lagi kamu rampas segala milik kaum-Ku, demikianlah firman Tuhanmu Allah. 10Hendaklah kamu menaruh dacing yang betul dan efah yang betul dan bat yang betul. 11Maka efah dan bat itu hendaklah sama muatnya sehingga se bat muat seperpuluh homer dan se efahpun muat seperpuluh homer maka muat keduanya akan ditolak dengan homer juga. 12Adapun sikal itu dua puluh gera dan matihmu dua puluh sikal dan dua puluh lima sikal dan lima belas sikal. 13Maka inilah persembahan jolangan yang akan kamu persembahkan yaitu seperenam efah dari pada tiap-tiap se homer gandum dan hendaklah kamu persembahkan seperenam efah dari pada tiap-tiap se homer seir 14dan bagian minyak yang tertentu dari pada minyak se bat yaitu seperpuluh bat dari pada tiap-tiap se kor yaitu sepuluh bat sama dengan se homer karena sepuluh bat jadi se homer 15dan lagi seekor domba dari pada kawan domba yang dua ratus ekor banyaknya dari padang rumput Israel yang gemuk itu yaitu akan persembahan makanan dan akan kurban bakaran dan akan kurban perdamaian supaya mengadakan perdamaian karena orang-orang itu, demikianlah firman Tuhanku Allah. 16Maka hendaklah segala orang isi tanah itu mempersembahkan persembahan jolangan itu karena raja Israel. 17Maka atas raja itu wajiblah mempersembahkan segala kurban bakaran dan persembahan makanan dan persembahan minuman pada segala hari raya dan pada bulan baru dan pada hari perhentian dan pada segala hari raya yang tertentu bagi kaum bani Israel itu maka hendaklah ia menyediakan kurban karena dosa dan persembahan makanan dan kurban bakaran dan kurban perdamaian supaya mengadakan perdamaian karena kaum bani Israel." 18Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: "Bahwa pada bulan yang pertama pada sehari bulan itu hendaklah engkau mengambil seekor anak lembu yang tiada bercacat dan hendaklah engkau menyucikan tempat kudus itu. 19Maka oleh imam itu hendaklah diambilnya dari pada darah kurban karena dosa itu lalu mencolekkan pada kedua jenang pintu rumah dan pada keempat penjuru birai tempat kurban dan pada segala jenang pintu gerbang halaman sebelah dalam. 20Maka hendaklah engkau berbuat demikian pada tujuh hari bulan itu karena segala orang yang telah sesat dan karena orang yang bodoh maka dengan demikian hendaklah kamu mengadakan perdamaian karena rumah itu. 21Dan dalam bulan yang pertama pada empat belas hari bulan hendaklah kamu memegang Paskah yaitu hari raya tujuh hari lamanya maka hendaklah orang memakan roti yang tiada beragi. 22Maka pada hari itu hendaklah raja itu menyediakan bagi dirinya dan bagi segala orang isi tanah itu seekor lembu akan kurban karena dosa. 23Maka pada ketujuh hari raya itu hendaklah ia menyediakan bagi Allah suatu kurban bakaran yaitu tujuh ekor lembu dan tujuh ekor domba jantan pada sehari tujuh hari lamanya dan lagi seekor kambing jantan pada sehari akan kurban karena dosa. 24Maka hendaklah ia menyediakan suatu persembahan makanan yaitu tepung se efah akan tiap-tiap seekor lembu dan se efah akan tiap- tiap seekor domba jantan dan minyak se hin akan tiap-tiap se efah tepung. 25Maka pada hari raya dalam bulan yang ketujuh pada lima belas hari bulan itu hendaklah diperbuatnya demikian juga ketujuh hari itu yaitu sekadar kurban karena dosa dan sekadar kurban bakaran dan sekadar persembahan makanan dan sekadar minyak itu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\