Yehezkiel 46

1Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: Hendaklah pintu halaman sebelah dalam yang menghadap ke timur itu ditutup pada enam hari pekerjaan itu tetapi pada hari perhentian hendaklah yaitu dibuka dan pada hari bulan barupun hendaklah dibuka akan dia. 2Maka hendaklah raja itu masuk dari pada jalan serambi pintu gerbang yang di luar lalu berdiri pada sisi jenang pintu itu maka hendaklah segala imam menyediakan kurban bakaran dan kurban perdamaian dan hendaklah ia menyembah di bandul pintu itu kemudian hendaklah ia keluar tetapi pintu itu jangan ditutup sampai petang hari. 3Maka hendaklah segala orang isi tanah itu menyembah di pintu gerbang itu di hadapan hadirat Allah pada tiap-tiap hari perhentian dan pada bulan baru. 4Adapun kurban bakaran yang akan dipersembahkan oleh raja itu bagi Allah yaitu pada hari perhentian anak domba enam ekor yang tiada bercacat dan domba jantan seekor yang tiada bercacat 5dan persembahan makanan akan domba jantan itu se efah dan persembahan makanan akan segala anak domba itu sekadar kuasanya akan diberi dan minyak se hin akan tiap-tiap se efah. 6Maka pada hari bulan baru seekor anak lembu yang tiada bercacat dan anak domba enam ekor dan domba jantan seekor semuanya dengan tiada bercacat. 7Maka hendaklah menyediakan persembahan makanan se efah akan lembu itu dan se efah akan domba jantan dan akan segala anak domba itupun barang sedapatnya dan minyak se hin akan tiap-tiap se efah. 8Maka apabila raja itu masuk hendaklah ia masuk dari pada jalan serambi pintu gerbang lalu keluar dari pada jalan itu juga. 9Tetapi apabila orang isi tanah itu menghadap hadirat Allah pada hari raya yang tertentu maka barangsiapa yang masuk dari pada jalan pintu utara hendak menyembah hendaklah ia keluar dari pada jalan pintu selatan dan barangsiapa yang masuk dari pada jalan pintu selatan hendaklah ia keluar dari pada jalan pintu utara jangan ia kembali dari pada jalan pintu yang telah ia masuk melainkan hendaklah ia berjalan langsung ke hadapan. 10Maka apabila orang-orang itu masuk hendaklah rajapun masuk di tengah-tengahnya dan apabila orang-orang itu keluar hendaklah sekaliannya keluar bersama-sama. 11Maka pada segala hari raya dan segala hari raya yang tertentu hendaklah persembahan makanan akan lembu itu se efah dan akan domba jantan se efah dan akan segala anak domba barang sedapatnya dan minyak se hin akan tiap-tiap se efah. 12Dan apabila raja itu hendak menyediakan suatu persembahan dengan rido hatinya yaitu kurban bakaran atau kurban perdamaian akan persembahan bagi Allah dengan rido hatinya maka hendaklah pintu yang menghadap ke timur itu dibukai orang akan dia dan hendaklah dipersembahkannya kurban bakaran dan kurban perdamaian itu sama seperti yang diperbuatnya pada hari perhentian kemudian hendaklah ia keluar setelah keluar maka hendaklah pintu itu ditutup orang. 13Maka hendaklah engkau menyediakan seekor anak domba setahun umurnya dan tiada bercacat akan kurban bakaran bagi Allah pada sebilang hari maka pada tiap2 pagi hari hendaklah menyediakan dia. 14Maka hendaklah engkau menyediakan suatu persembahan makanan sertanya pada tiap-tiap pagi hari yaitu seperenam efah dan minyak sepertiga hin akan membasahkan tepung halus itu yaitu persembahan makanan bagi Allah pada sediakala dengan hukum yang kekal. 15Maka demikianlah hendak disediakannya anak domba itu dan persembahan makanan dan minyak itu pada tiap-tiap pagi hari akan kurban bakaran pada sedia kala. 16Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: Jikalau raja itu mengaruniakan barang sesuatu kepada salah seorang dari antara segala anaknya maka yaitulah pusakanya dan akan menjadi milik anak-anaknya yaitu menjadi pusakanya. 17Tetapi jikalau dikaruniakannya barang sesuatu dari pada pusakanya kepada salah seorang dari pada segala hambanya maka yaitu jadi miliknya sampai kepada tahun kebebasan barulah dikembalikan kepada raja itu tetapi pusakanya itu akan menjadi milik anak- anaknya. 18Dan lagi janganlah raja itu mengambil barang sesuatu dari pada pusaka orang banyak sehingga merampas milik maka hendaklah ia mengaruniakan kepada anak-anaknya suatu pusaka dari pada miliknya sendiri supaya kaum-Ku itu jangan dicerai-beraikan masing-masing dari pada miliknya." 19Kemudian dibawanya akan daku dari pada pintu yang pada sisi pintu gerbang masuk ke dalam segala bilik yang kudus akan tempat imam-imam yaitu menghadap ke utara maka adalah suatu tempat lapang di belakang pada sebelah barat. 20Maka katanya kepadaku: "Bahwa inilah tempat segala imam akan merebus daging kurban karena kesalahan dan kurban karena dosa dan tempat memanggang persembahan maka supaya jangan dibawanya keluar ke halaman sebelah luar sehingga menguduskan orang banyak." 21Kemudian dibawanya aku keluar ke halaman sebelah luar dibawanya aku keliling pada keempat penjuru halaman itu maka pada tiap-tiap penjuru halaman itu adalah suatu halaman kecil. 22Maka pada keempat penjuru halaman itu ada halaman yang berpagar empat puluh hasta panjangnya dan tiga puluh hasta lebarnya maka keempat halaman pada keempat penjuru itu semuanya sama ukurannya. 23Maka dalamnya itu ada suatu penanggahan berkeliling keempatnya maka di bawah penanggahan itu diperbuatnya beberapa tempat masak berkeliling. 24Maka katanya kepadaku: "Bahwa inilah segala tempat masak yaitu tempat segala pelayan rumah itu akan merebus daging kurban dari pada orang banyak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\