Yehezkiel 47

1Maka dibawanya aku kembali ke pintu rumah maka adalah beberapa air mengalir dari bawah bandul rumah itu di sebelah timur karena rumah itu menghadap ke timur maka air itupun turunlah dari bawah sebelah kanan rumah itu pada sebelah selatan tempat kurban. 2Kemudian dibawanya aku keluar menurut jalan pintu utara dihantarkannya aku keliling pada sebelah luar sampai ke pintu gerbang sebelah luar menurut jalan pintu yang menghadap ke timur maka adalah beberapa air mengalir keluar pada sebelah kanan. 3Maka berjalanlah orang itu ke sebelah timur serta memegang tali pada tangannya diukurnya seribu hasta lalu disuruhnya aku mengarung air itu maka air itu sampai ke mata kaki. 4Maka diukurnya pula seribu hasta disuruhnya aku mengarung air itu maka air itu sampai ke lutut. Maka diukurnya pula seribu hasta disuruhnya aku mengarung maka air itu sampai ke pinggang. 5Kemudian diukurnya pula seribu hasta maka telah jadi suatu sungai yang tiada dapat kuarung karena airnya telah naik yaitu air akan direnangi orang suatu sungai yang tiada dapat diarung. 6Maka katanya kepadaku: "Hai anak Adam, sudahkah engkau lihat?" Kemudian dibawanya aku kembali ke tepi sungai. 7Serta aku kembali tiba-tiba pada tepi sungai itu ada terlalu banyak pohon kayu sebelah menyebelah. 8Maka katanya kepadaku: "Bahwa air ini mengalir arah ke negeri timur lalu turun ke Araba kemudian mengalir pula arah ke laut bahkan air yang telah dipancarkan itu akan masuk ke laut sehingga air laut itu tawarlah. 9Maka akan jadi kelak barang kemana kedua sungai itu sampai maka segala hidup-hidupan yang bergerak itu akan hidup kelak maka akan ada terlalu banyak ikan karena air ini telah sampai ke sana sehingga air laut itu akan tawar kelak dan barang kemana sungai itu sampai niscaya hidup segala sesuatu. 10Maka akan jadi kelak bahwa beberapa orang pemancing akan berdiri pada tepinya dan dari En-Gedi hingga sampai ke En-Eglaim akan jadi tempat membentangkan jaring dan ikannya berjenis-jenis seperti ikan di laut besar terlalu banyak. 11Tetapi segala tempat becek dan segala payanya tiada akan tawar melainkan sudah tertentu menjadi asin. 12Maka pada tiang sungai itu sebelah menyebelah akan bertumbuh segala jenis poko buah maka daunnya tiada akan layu dan buahnyapun tiada akan kurang maka yaitu akan mengeluarkan buah bungaran pada tiap-tiap bulan sebab airnya keluar dari dalam tempat kudus adapun buahnya itu akan makanan dan daunnya akan obat." 13Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: "Bahwa inilah sempadan tanah yang akan kamu bagikan menjadi pusaka kepada kedua belas suku bani Israel kepada Yusuf dua bagian. 14Maka kamu akan mempusakai dia seorang sama dengan seorang maka akan hal itu aku telah bersumpah hendak mengaruniakan dia kepada nenek moyangmu dan tanah ini akan jatuh ke tanganmu menjadi pusaka. 15Maka inilah sempadan tanah itu, pada sebelah utara dari laut besar menurut jalan Hetlon hingga sampai ke Zedad yaitu Hamat dan Berota 16dan Sibraim yang duduknya di antara sempadan Damsyik dengan sempadan Hamat dan Hazar dan Hatekhon pada sempadan Hauran. 17Adapun sempadan dari lautan itu hingga sampai ke Hazar-Enon dekat sempadan Damsyik dan pada sebelah utara yaitu sempadan Hamat arah ke utara. Maka inilah sempadan sebelah utara. 18Adapun sempadan sebelah timur antara Hauran dan Damsyik dan Gilead dengan tanah Israel itu ialah sungai Yordan maka hendaklah kamu menentukan dia dari sempadan sebelah utara hingga sampai ke laut timur. Maka inilah sempadan sebelah timur. 19Adapun sempadan sebelah selatan yaitu dari Tamar hingga sampai ke air Meriba Kadesy langsung ke anak sungai Mesir hingga sampai ke laut besar. Maka inilah sempadan sebelah selatan. 20Adapun sempadan sebelah barat yaitu laut besar dari sempadan sebelah selatan hingga sampai tentang tempat orang masuk ke Hamat. Maka inilah sempadan sebelah barat." 21Maka demikianlah yang hendak kamu bagikan tanah ini di antaramu sekadar segala suku bani Israel. 22Maka akan jadi kelak bahwa kamu akan membagikan dia dengan membuang undi akan menjadi pusaka bagimu dan bagi segala orang dagang yang menumpang di antaramu dan yang beranak bercucu di antaramu maka orang-orang itu akan menjadi bagimu sama seperti segala anak negeri di antara bani Israel maka sekaliannya akan beroleh pusaka besertamu di antara segala suku Israel. 23Maka akan jadi kelak barang di mana suku yang orang dagang itu menumpang di sanalah kelak kamu akan menentukan pusakanya, demikianlah firman Tuhanmu Allah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\