Aposolo 28

1Nanima oma napene, yuu ailene okona ipa matenenga poto, yuu okonena tane minditupa tipa pema-kola, nanimato yuu okona gene oko Malata lalamane leai. 2Nanima yuu okonena peakaiyu lema-angi, kingi epea-kola, upa ema. Upa ema-kola, yuu okonena tane wandakali tupamane wandakali waka tupa sia minuto, nanima moyo, ita yangoto, nanima upa endo yolo ipulupa loto, atu peai. 3Poloto ita kembone yangolane minditupa mo amunguli puato, ita teane okonena yangea-kola, ita kembone utupanena tombenenga puya posini paleane mindi ita toto wato, kamaka epea. Epoto, puya okonena nene okomane Polona kini okona no doo loto, panga mangua ya. 4Puya okone Polona kini okona panga mangua yane okone andoto, yuu okonena tane wandakali tupamane yakama teke-teke mindi lamaiki puato, akali okone bala ipa solewata okona omape-pene oko katulo epala tekeko, mana koo minalaini wandakali tupana yole koo maiyane Gote okomane bala saka ata napeakale nembo toto, peyo ome leya-kola, nanimato akali okone bala wandakali peyo ome lalane akali mindi ateya ya lo andeyama leai. 5- 6Utupane-mane wuane leai-kola, Poloto puya okone peyo tanda loto, itanga yangea. Wuane pea-kola, wandakali utupane-mane Polona umbaini oko anda yola-kola, bala wamba kapoyale yuunga tepa alu, omolo-peya nembo toto, maliyo ateaini tekeko, bala oma napene, kuai lo atea. Matili gii kambua pea-kola, Polo bala omopi mindi napene, kuai lo ateane okone andoto, wandakali utupane yakamana nembo-tene lawa puato, akali oko bala gote mindi ya leai. 7Ipa tombenenga yuu yene ailene okonena ando atalane akali okona gene oko Papiliasa lalainipia. Balana yuu mindi ipa matene nanima atemane ongane mandaka gulo yenepia. Akali okonemane nanima atu balana andaka poto, ole tepo kuai lo yatawa palea. 8Balana Ayiane oko umbaini toto pea-kola, ininga poto, tundupa mandu siki oma-yene ya-kola, Poloto akali siki oma-yene okone yane ongane poto, balana kini oko akali okonenga yata wato, pote loto, bala mo atu yane. 9Poloto bala mo atu yane oko andoto, yuu ailene okonena tane siki yaini wandakali waka tupa Polo ateanga epeai-kola, balato utupanena siki tupa mo atu yane. 10Poloto wuane pea-kola, wandakali utupane-mane nanimana gene tupa laiyu loto, minditaka kambua nanima giki peai. Dee, matili nanima yuu okone tepa oyale pema-angi, utupane-mane minditaka nanimanga jia yane tupa awua epoto, sipi nanima poyale pemane okona yata wato, mee geai. 11Wamba Aleke-sandiya tano okona tane minditupa sipinga pitiyu, yuu Ailene Malata okonena epoto, popo andane ole dindi lo po lo awua epalane gii oko koyo peakale loto, maliyo ateainipia. Sipi okonena inganesa-tole owato gote Susa lene okona iwanane lapo pawa mandene okonelapo makande pua pikisa waa pitane atene ya. Nanima ana tepo yuu ailene okonena atalu, matili nanima Aleke-sandiya tane utupanena sipi okona peakaiyu lo pitiyu pema. 12Sipi okonena pitiyu poto, nanima Sitakusa tano okona peakaiyu lalu, ole tepoai tano okonena atema. 13Atalu, matili nanima tano okone tepa alu, sipinga pitiyu poto, Lenjiame tano okona peakaiyu lalu, tano okonena ole mindiki atema. Atema-kola, popo epene mindi asia nanima makale lo maliyo atema okona poo lo awua pea-kola, anate-lene nanima sipinga pitiyu pulu, Puteyoli tano okona peakaiyu lema. 14Peakaiyu loto, nanima sipi okone tepa alu poto, Kitisene wandakali minditupa malanda ema-kola, utupane-mane nanima languato, ole yanasa yakama nanima towa atu atamakale ipulupa leai. Ipulupa leai-kola, nanima poto, utupane towa atalu, matili nanima utupane tepa alu, Lomo tano okona poyale asini pema. 15Nanima Lomo tano poyale asini pema-kola, Lomo tane Kitisene tupamane nanima asini epeyai lene oko ale wato, nanima malanda olo epeai. Minditupa Lomo tano oko wamba bulupane tepa alu, Apiasa okona makesanga epeai-kola, nanima malanda ema. Minditupa Lomo tano oko matili tepa alu, wandakali epo paliyaini anda tepo atalane yuu okona epoto, nanima malanda yai. Kitisene wandakali utupane pitaka malanda wato, Poloto Gote ando wayu pele loto, balana nembo-tene tai gulea. 16Kitisene wandakali utupane malanda alu, nanima utupane towa atu poto, Lomo tano okona peakaiyu lema. Peakaiyu lema-kola, Lomo tane gapomane okomane Polo bala anda mindina palu ateakale loto, ami yanda yene mindimane bala ando ateakale lea. 17Polo bala Lomo tano okona atea-kola, ole tepo pea. Pea-kola, balato Juta yamena akali kawane tupa epeakale leaipia. Utupane epo amunguli peai-kola, balato utupane lamawuato, amene yame, nambato nanimana yumbane tupana mana yane tupa kalo puato, mo apia napewa lea. Dee, nambato Juta yame wandakali tupa minu koyoyale, utupane towa mana koo mindikipi mindi mina napewa tekeko, namba Jutusaleme atewa-angi, Juta yame akali kawane tupamane namba andi loto, Lomo tane gapomane akali ateaini tupana kininga maiyai. 18Mayai-kola, Pesatasato nambana kote oko ale wato, namba peyo ome lolane tene mindi ata napea-kola, namba pola loto, tinga lo tepa wakale nembo tea. 19Balato wuane nembo teane tekeko, Juta yamena akali kawane tupamane bala lamawuato, nimbato Polo tinga lo tepa olene leai. Utupane-mane wuane naleai-yale, balato namba tinga lo tepa ya-yale tekeko, nambato Juta yame akali kawane utupanenga koo tene mindi yatawa kosimi lokale nembo nateyo. Utupane-mane Polo tinga lo tepa olene leai-kola, Pesatasato namba tinga lo tepa ape-pene guu nalea-kola, nambato bala lamawauto, Lomo tane gapomane akali kawane Sisa balato nambana kote oko ale yakale lewa. 20Isatale tane tupamane Goteto wandakali malinga ika laya olopeya lo bilipi loto, maliyo ateyama. Nambato wuane teke bilipi lo ateyo okona, namba sene ende-mane andi latane ateyo. Kenda-pene utupane pitaka nambanga epea-kola, nambato Juta yame akali kawane yame yakama andokale nembo talo. Andoto, pii leyo utupane yakama langukale nemboto, ipulupa lalo leaipia. 21Poloto wuane lea-kola, Juta yame akali kawane tupamane bala lamawuato, Jutiya disitiki okona ateyai wandakali tupamane nimba andayo pepa mindi peyo nanimanga epe naleai leainipia. Dee, utupanena mindimane epoto, nimba andayo pii koo mindi nanima langi napea teke. 22Mindimane wuane napea tekeko, nanimato ale aima-kola, yuu tupa pitakana wandakali-mane Kitisene mana wenene tupa wato minalaini wandakali tupa andayo pii koo lalaini. Tene okonena, nimba tane-mane wua lo nembo teyo lo nanima langule-kola, nanimato ale amakale nembo teyama leainipia. 23Wuane lalu, Juta yame akali kawane utupane-mane Polo towa pii lalawa puato, oko angi lapone epo amunguli pimakale lo oto mindi yata yai. Matili oto okone epea-kola, Juta yame akali kawane utupane towa akali kambua epoto, Polo bala peteane anda okona epo amunguli peainipia. Amunguli peai-kola, Poloto upa pitane ato tewa wandakali utupane Gotena pii oko mee lamawua atea-kola teke, undupi leaipia. Balana pii alewa peteaini akali utupane-mane Jisasa lo bilipi leakale nembo toto, Poloto pii minditupa Mosesato leane tupapi, pii minditupa potopesa akali tupamane leaini tupapi, utupane Juta yame akali utupane lamawuato, Goteto wua puato, minditaka pitaka taka ando atalane loto, balato Gotena pii oko wandakali utupane lamaiyo nayu lamawua ateaipia. 24Poloto Gotena pii oko utupane lamawua atea-kola, akali minditupa-mane ale wato, balana pii bilipi leaini tekeko, minditupa-mane balana pii okone bilipi la napeainipia. 25Tene okonena, Juta yame akali utupane yakama tane teke-teke pii yanda piki pua ateai-kola, akali utupanena mindimane yakama pitaka andaka pulupa leaipia. Wuane lea-kola, Poloto pii mindi Juta yame akali utupane lamawuato, wamba Oli Sipitisa okomane yakamana yumbane tupa lamawuato, potopesa akali Aisayana ambulini okomane pii enene wete mindi leane leaipia. 26- 27Pii enene balato leane oko loto, Juta yame wandakali tupana lene tupamane nambana piape andoto, utupanena alene okomane nambana pii oko ale wato, utupanena nembo-tene okomane pii okonena tene oko nembo toto, yamapane peke lapiai-yale, nambato utupane mo atu yolo-peke lauwa-yale leaipia. Nambato wuane piwa-yale tekeko, utupane-mane yamapane peke na-lamakale nembo toto, nembo-tene mo lawa napimakale nembo tapiai. Wuane nembo toto, utupane-mane nambana pii ale oyale kepa wato, piape nambato piyawane utupane anda napimakale loto, utupane-mane lene mungu latawa atalaini. Tene okonena, nimbato wandakali utupa ateyai okona poto, utupane lamawuato, yakamato wuane pua atalaini okonena, matili ole kambuanga yakamato Gotena pii oko ale olopeyai tekeko, yakamato pii okonena tene oko aƋakopi mindi nembo natolo-peyai. Dee, ole kambuanga Goteto piape minditupa pula-kola, yakamato balana piape pula utupane andolopeya tekeko, Goteto piape utupane peya lo yakamato anda napulu-peyai lape. Potopesa akali Aisayato wuane leane lo Poloto leaipia. 28Potopesa akali Aisayato wamba wuane leane loto, Poloto Juta yame wandakali utupane lamawuato, Juta yame yakamato Gotena pii okone ale aa na-piyaini. Tene okonena, Goteto wandakali yame waka tupa molo-peke lokale nembo toto, nanimato balana pii okone wandakali yame waka utupane lamalu pulupape lo nanima langeane lo yakamato nembo talapape. Goteto wuane lea-kola, wandakali yame waka utupane-mane balana pii okone ale olopeyai lea. 29[Poloto wuane lea-kola, Juta yame wandakali utupane yakama balana anda okone tepa alu poto, yakama teke-teke pii yanda andane mindi peainipia]. 30Mali lapo Polo bala anda mindina palu atoto, anda anduane oko muni maiki pea. Bala anda okonena atea-angi, wandakali-mane bala andolo ipuku peai-kola, balato utupane pitaka wayu epalaiya leaipia. 31Wandakali utupane balana andaka ipuku peai-kola, bala yuku naene atoto, utupane lamawuato, Goteto wua puato, pitaka taka ando atalane lo pii lamaiki pea. Wuane puato, Poloto wandakali tupa mana lamawuato, Akali Andane Jisasa Kataisa balato wua peane lo mana lamaiki pua atea-kola, wandakali mindikipi mindimane bala lamawuato, nimbato piape okone napipe lo, jia naleai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\