Maki 7

1- 4Patasai tupapi, Juta yame wandakali waka tupapi, utupane pitaka-mane yakama yumbanena mana kambua tupa wato minalaini. Mana utupane wato minuto, utupanena kapopi, siso-penepi, pene aene botonja-mane waa-penepi, utupane Gotena wenonga kalato ata napeakale nembo toto, utupane pai lo wete wasa-wasa peyalaini. Dee, utupane-mane yakama yumbanena mana wato minuto, makesanga atalu, peke loto, Gotena wenonga utupanena kii kalato ata napeakale nembo toto, utupanena kii pai lo wete wasa-wasa peyoto, tomo nalaini. Yakamana kii pai lo wete wasa-wasa napelene, tomo naa na-piyaini. Alu mindi loo tupana mana andene akali minditupa Jutusaleme atala epoto, Patasai minditupa towa Jisasa ateanga epeainipia. Epoto andeai-kola, balana disaipolo tupamane kii pai lo wete wasa-wasa peya napene, Gotena wenonga yakamana kii kalato ate peta atene gulo atoto teke, tomo no ateainga andeaini-pia. 5Andoto, utupane-mane Jisasa tipa puato, anu peakale nimbana disaipolo tupamane nanima yumbanena mana yata-ene tupa wato mina napene, Gotena wenonga yakamana kii kalato ate peta atoto teke, tomo nalainipe leainipia. 6- 8Wuane leai-kola, Jisasato utupane lamawuato, wamba potopesa akali Aisayato andakasa alaini wandakali yakama andayo pii enene wete mindi lo pepa peyoto, wandakali utupane-mane yakamana ambulini-mane nambana gene oko laiyu lalaini tekeko, utupanena mini, yamapane-la, okonelapo nambanga yaa napene, amonga yakale atalaini leaipia. Wamba utupanena yumbane-mane mana minditupa yata yai-kola, yakamato mana utupane wandakali waka tupa lamawuato, Gotena loo tupa mana langeyama lalaini. Tene okonena, utupane-mane namba lo lotu lalaini mana okomane dini angini mindi lia napiyane. Aisayato wuane lo pepa okone peleane pua teke, yakamato Gotena loo tupa masia mawuato, yakamana yumbane tupana mana yata ene tupa wato minu atalaini. 9Yakamato mana epene tupa wato mineyama nembo toto, yakama yumbanena mana utupane wato minuyale, Gotena loo tupa masia maiyaini. 10Wamba Mosesato Gotena loo utupanena mindi yata wato, nimbana angini, ayiane-la, okone-lapona pangosa atoto, okone-lapona pii ale amawua atape leaipia. Wandakali mindimane bala angini yandopi, ayiane yandopi, okone-lapona mindi andayo pii koo mindi leando, yakamato bala peyo ome lalapape leaipia. 11- 12Goteto wuane leane tekeko, yakamato wuane na-lalaini. Jia. Yakamato loto, wandakali mindimane balana angini yandopi, ayiane yandopi, okone-lapona mindi moyo maulane minditaka yatawa ateya-kola teke, balato okonelapo lamawuato, nambato liyamba moyo minditaka gipe-pene tupa Gote mauwakale lo mandeke pua yata auwa lape-pene. Wuane leando, balato balana angini, ayiane-la, okonelapo mee aƋakopi mindi moya napeakale lalaini. 13Yakamato yakamana yumbane tupana mana okone wandakali tupa lamai-yaini okomane Gotena pii layene oko mee gulaya alaini. Yakamato mana okonepene kambua wato minalaini. Jisasato wuane leaipia. 14Wuane lalu, Jisasato wandakali tupa bala ateanga pai pua teke ipulupa loto, utupane andayo, yakama pitaka-mane nambana pii oko ale wato, pii okonena tene oko wayumane nembo talapape leaipia. 15Wandakali-mane minditaka moto, yakamana nee asianga aindaka loto, nalaini okomane Gotena wenonga utupane mo kalato ataya aa napiyane. Jia. Minditaka wandakalina nee asianga ato kamaka epalane tupamane Gotena wenonga wandakali utupane mo kalato ataya alane. 16[Wandakali ale asia yene tupamane pii oko ale wato, wayumane nembo talapape.] Jisasato wuane leaipia. 17Wuane lalu, Jisasa bala wandakali amunguli pua ateaini utupane tepa alu, anda mindina kolandaka lea-kola, balana disaipolo tupamane bala tipa puato, pii kokoli lale okonena tene oko akipe leainipia. 18- 19Wuane leai-kola, balato utupane tipa puato, yakamatopi pii kokoli okonena tene oko nembo nateyaipe leaipia. Wandakali-mane tomo neyai-kola, tomo okone utupanena yamapane okona anda-pango napalane. Jia. Minditaka moto, utupanena nee asia okona aindaka leyai tupa pitaka utupanena ini anda-pangosa peya-kola, ii too apialaini-ko. Wandakali-mane tomo mindi neya-kola, tomo okonemane Gotena wenonga utupane mo kalato ataya na-alane. Jisasato wuane leane okomane tomo yame tupa pitaka Gotena wenonga kalato ata napene teke-teke eya leaipia. 20Wuane lalu, Jisasato pii mindi tako pua loto, minditaka wandakalina anda-pangosa ato kamaka epalane tupamane Gotena wenonga utupane mo kalato ataya alane leaipia. 21Wandakali-mane nembo koo toto, pamuku pimakale, minditaka pake namakale, wandakali mindi peyo ome lamakale, wandakali waka mindina wetene yandopi, akalini yandopi, bala towa pamuku pimakale nembo talaini. 22Dee, wandakali minditupa-mane minditaka kambua wete tupa mia-makale nembo talaini. Minditupa-mane yangone tupa minu koyamakale nembo talaini. Minditupa-mane yangone tupa andakasa amakale nembo talaini. Minditupa-mane mana yala-pene tupa mina-makale nembo talaini. Minditupa-mane wandakali waka tupa towa apiangu piyaini. Minditupa-mane wandakali waka tupa sia mineyama nembo talaini. Minditupa-mane wandakali waka tupa layangoto, lamba lalaini. Minditupa-mane kee aka pua atamakale nembo talaini. 23Nembo-tene koo utupane pitaka wandakalina anda-pangosa paleya-kola, wandakali-mane mana koo utupane wato minalaini. Wato miniyai-kola, Gotena wenonga mana koo utupane-mane wandakali utupane mo kalato ataya alane. Jisasato wuane leaipia. 24Jisasa bala yuu okone tepa alu, Taya tano okona peaipia. Wandakali-mane bala epo ateya lo anda napeakale nembo toto, bala anda mindina kolandaka leane tekeko, wandakali mindimane bala andeaipia. 25- 26Andoto, Jisasa epo ateya lea-kola, wanda mindimane ale yaepia. Bala Pinisia yame wanda mindi pituto, Sitiya potopinja okona peteane tekeko, balato Gitiki yamena mana tupa wato minalaepia. Sipitisa koo mindi wanda okonena wanane okonga atea-kola, wanda okone bala Jisasa ateanga poto, aiki leka wato, namba wanane okonga sipitisa koo ateya oko nimbato peyo watola leaipia. 27Bala Juta yame wanda mindi jia ya lo andoto, Jisasato bala lamawuato, nambato andopane tupana tomo tupa moto, peango tupamane neakale lo peya-amo lewando, kuai nalolo-peyako. Andopane tupamane tomo wamba ini no embo yakale lo nimbato ando kondaa leaipia. 28Wuane lea-kola, wanda okonemane balana pii okone yano peyoto, Akali Andane, nimbato enene lele tekeko, andopane tupamane tomo no peteyai-kola, peango tupa toko pangosa atoto, tomo pulu-lene tepa olane tupa nalaini leaipia. 29Wuane lea-kola, Jisasato bala lamawuato, nimbato wuane lele okonena, nambato sipitisa koo nimbana wanane okonga ateya oko peyo wateyo-ko. Nimba andaka peke laa leaipia. 30Wuane lea-kola, wanda okone andaka peke loto andea-kola, sipitisa koo okomane bala wanane oko tepa alu pea-kola, wana oko atu yoto, toko okona palu yanga andeaipia. 31Okone angi, Jisasa bala Taya yuu oko tepa alu, Saitone tano okona puapo wato, Dekapolisa disitiki okona tombenenga poto, Galili ipa angini okona peakaiyu leaipia. 32Peakaiyu lea-kola, wandakali minditupa-mane akali ale tuma mindi atu epeainipia. Akali okone bala katulo pii kuai lo na-lalaepia. Bala atu epeaini wandakali tupamane Jisasa tee loto, nimbana kii oko akali okonga yata olape leainipia. 33Wuane leai-kola, amunguli pua ateaini wandakali tupa ateakale tepa alu, Jisasato akali okone atu aiyu poto, liyamba angu amonga-yale peapelepia. Amongane atoto, Jisasato balana kii ondene oko akali okonena ale asia okolapona pee lalu, apesango soo loto, akali okonena ekenenga wata yaepia. 34Wata alu, Jisasato ati kenga andaiyu loto, angamai minuto, epata leaipia. Pii okonena tene oko ale lumba leaipia. 35Ale lumba lea-kola, akali okonena ale lumbea-kola, okone angi teke balana ambuli asia tuma pitane ateane oko lumbu tepa ya-kola, balato pii kuai lo leaipia. 36Wuane pea-kola, Jisasato wandakali tupa lamawuato, yakamato mangene nambato piyo oko wandakali mindikipi mindi lamai na-piyapape leane tekeko, utupane-mane wandakali minditupa lamai-yainipia. Lamai-yaikola, balato jia wete leane tekeko, utupane-mane balana pii okone tanga loto, wandakali kambua lamai-yainipia. 37Lamai-yaikola, pii okone ale yaini wandakali tupa moko wete loto, Jisasato wandakali ale tuma tupa pii ale yakale leya-kola, ale alaini. Balato wandakali pii na-lalaini tupamane pii leakale leya-kola, pii ale alaini. Balato piape pitaka kuai lo piyane leainipia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\