1 KORINTO 10

1Hhaee'eé', aníng kuungá' nu inslawtisár wa slaá' iidíguú baabi'iirene. Qoomaadae inooín sleémeero ta baraá guruú hunki, sleémeero tana waraáhh ar baraá tlawi. 2Nee sleémeero kina baatimiís ar baraá hunki nee ar baraá tlawi inooín tawa múk Musa. 3Inooín sleémeero muruú /aymár qeeru oo taa /aáy a wak. 4Nee slám inooín sleémeero ma'aá qeeru awa taa wahán a wak. Asma inooín nina wahané' dír tlaa/adár qeeru, tidá' inooín gaa eehat. Nee tlaa/adá' inós an Kristo. 5Ala tam adoorihe awa yaariir baraaine Mungú ngwa sla'atisi'iiká. Gawaá adoorihe niri tlufaafuiyé' baraá xanxáy wa alé. 6Ala adoorí ina tleehharút as iwa slaqsaay tleehhit diirene oo atén ti gurbu'uúm, as atén muruú tlákw muwa ilatleeruusaán, adoodár mukdá' ngura ilatleeruús. 7Nee slám kuungá' munguaá hatlá' mi haratlintiaara', adoodár muu bahh'ale baraaine aa tleéhh. Asma Gooi i kat gídaabá, “Muu ina iwiít, tari /ayín nee tari wahán. Aluuwo tari sihhiít as tawa neeti.” 8Nee slám atén tsaatu'uuma mawa tleehhaán, adoodá' inooín bahh'alé naa tleehhiyé', múk kumér mibeeri tsár nee tám iri qaátl gawaá looár wák i alé. 9Nee slám atén Aako muwa iiara'araán adór inooín bahh'alé ngura iiariyé', nee kiri tsuú/ nee dayshe. 10Slám kuungá' ma qununu/aara' adór inooín bahh'alé nira qununuu/iyé', kiri hhitín nee Hhitirusmo. 11Ala adoorí ina tleehharút as iwa slaqsaay tleehhit, nee kari gooín as atén tiwa gurbu'uun. Asma qoomaarí atén tay diriiaan a qoomár alhhe'eesoó yaamu. 12Gawaá adoorihe heé ti kilós xuú' gídaabá inós aa sihhiít, inós ti harmagaahhi as miwa huú'. 13Kuungá' iiara'aduú taa sleeré' a adór kuduú /iisikó oo muu i slaaslay. Nee Mungú i inkihhimuúd kón. Inós iiara'aduú aleesleemuuhúng gu baá/, gu ya/anká kuungá' kuwa sleera'. Ala iiara'at barnaxes naa hardáh, inós loohi ga tleehh ar kuungá' tar ti'ita' baraá iiara'aduudae, as kuungá' tawa qiqtliinda' baraá iiara'aduudá' wa alé. 14Gawaá adoorihe, sla'aaruuser'eé', kuungá' murslaaqatuú munguaá hatlá' ilaguwaak as kuwa ilaiwawa/a'aaká. 15Aníng an axweés dirhúng i alé tawa adór múk fuqurángw koóm. Axweesantí án ni axwees, kuungá' aldakuutaak. 16Xooslmooduú tsuuqa, kudá' atén ta tsuuqumaan bur ar wahaamaán, gár i huwahuwi a dinku'uumár tseerér Kristowookáhe? Mukatmoodá' ta qasmiisaan bur /ayaán, gár i huwahuwi a dinku'uumár slaqwtá Kristowookáhe? 17Atén a slaqwtá wák, tam atén ti yaarire, asma mukatmo a wak, nee atén sleémeero tlaqtá mukatmoodá' wák a ilaohiimaán. 18Múk Yahudi ga/aawaak. Mukdá' fu'unaá taa ilahhooár wa haniís gi /aáy, inooín ta dinku'uumiísiíke nee meésaadár ilahhooa? 19Gár adoorí ngis kah a milá? A gídaabáhe fu'unaá taa ilahhooár i haniís i gídaabár koná'? Laqaá a gídaabáhe munguaá hatlá' i dayá'? 20Aasla'áy. Ala múk xoordu ilahhooa birnga haniís, ga amór neetlaamér i hanimiis, slám a amór Munguheeká. Ala aníng a sla'aaká kuungá' tawa dinku'uumisa' nee neetlaame. 21I ya/aandaaká kuungá' xooslmoó Aako kuwa ar wahaanda', nee xooslmoó neetlaame sleeme kuri malé ar wahaandá'. I ya/aandaaká kuungá' tawa dinku'uumisa' dír meésár Aakoowo, nee tari malé dinku'uumisá' dír meésár neetlaame sleeme. 22Ahaá, atén aqo qitlána Aako kuwa buhhtisaan? Atén a ak /uuruú koomaána ta inose? 23Aníng ya/aám a koóm ar mura' sleémeero nguwa tleehh, ala a mura' sleémeerowooká oo hariím. Aníng ya/aám a koóm ar mura' sleémeero nguwa tleehh, ala a mura' sleémeerowooká oo muu gu kwa/ás. 24Hee tidá' inós i slai mingiwa leelehhiít, ala masók a tidá' heé hatlá' gu alee/iis gan leelehhiit. 25Umuúqo gaaro ar ta weerimiisi didár mura' kuwa weerimiisi, /ayaak, slám ma yaahamisaara' gídaabá amór i dahh a amá, as haratlintaaorhúng. 26Asma Gooi i kat gídaabá, “Yaamu nee umuúqo gaaro ar baraá yaamuú i diriia a ar Aako.” 27Nee heé aa haratlinti'iiká barnaxes kuungá' naa dahi'ís, nee kuungá' barnaxes a daqeemuú sla'á', umuúqo gaaro /ayaak, tidá' taa geeraahúng i qaás. Ma yaahamisaara' gídaabá amór i dahh a amá, as haratlintaaorhúng. 28Ala barnaxes hee kuungá' naa ádbáy gídaabá, “Gaarí kaa ilahhooár wa haniís,” kuungá' daqaní gadaádá' ma /ayaara', as heedaádá' ngaa oo', nee as haratlintaao. 29Ala haratlintaaoorí ni kah, a togeeká, ala a haratlintaaór heedaáduú hatlá'. Ala kuúng a kat gídaabá, “Haratlintaaor'eé' gár kas ila/an a milá as haratlintaaór heé hatlá'? 30Aníng Mungú un sluufimiís as muruú /aymar'eé'. Ala heé hatlá' gár aníng is sakwasleemuuti a milá as muruú /aymaadá' ni /aay, kudá' Mungú nguwa sluufimiis?” 31Án gár ni kah a tí gídaabá, kuungá' barnaxes a /ayiindá', laqaá bar wahaandá', laqaá umuúqo gaaro ar ta tlehha'a, sleémeero tlehhiitaak ar Mungú iwa xirfuuti. 32Kuungá' ma dukuutsmo tleehhitaara' dír múk Yahudiro, nee dír múk Yunaniro, laqaá tam dír múk Kríshaanayhe. 33Ala adoodá' aníng ni tlehhiit, kuungá' sleeme na tleehhaak. Asma aníng umuúqo heewo un sla'atisár wa slaá' baraá mura' sleémeerowo, kudá' ni tlehhahhiit. Gadaádá' aníng i gaa wa buu' a leelehhiitaaká, ala a gadaádá' múk yaariír gu gaa wa buu' an leelehhiít, as inooín masók ki ba/amis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\