1 KORINTO 13

1Aníng tam a axweés ar tsifrír muu nee ar malayke, barnaxes sla'aari a koomaaká, aníng a adór muquslír ta muxi, ar gongheeliim, laqaá adór mitingiríre tawó tsingilieeliim. 2Slám án tam aleesleemu u kooma oo ya/abtór amór Mungú daahh ngiwa axwees, nee lu/aaráy sleémeero tam u xua, nee xu'uti sleémeero, slám tam haratlintaaór ur a kooma, tidá' tlooma ngiwa hingees, ala bar sla'aari a koomaaká, aníng a gár tawo. 3Slám aníng tam liitlakuuse a /aymaamisa ar muruueé' sleémeero, nee án tam slaqwte'eé' a haniisa asla iwa /ak, bar sla'aari a koomaaká, gár aníng iwa gaa buu' i káhh. 4Sla'aari i qiqtliín, i hhooeemaá tlehhít. Sla'aari i da/itá koondaaká, sla'aari i daara/ángw koondaaká, ti kilós xirfeemiská. 5Sla'aari i ilaiwa/amér koón, i qahángw koondaaká, i buhhabuhhká, i tlakweemaá faditaaká. 6/Ayta bir deer, sla'aari i qwalala/aaká, ala in qwalalá/ as looeema. 7Mura' sleémeero daanduuwós i qaasaro gu ya/aán. Mura' sleémeero gun haratlintaatí', mura' sleémeero gun haraxú', mura' sleémeero gun sa qiqtliín. 8Sla'aari alhhe'eesaywós i kaahh. Aleesleemuú Qeeru i deer oo hee ya/abtór amór Mungú daahh ngiwa axweesi, aleesleemuuwí i waaraahh. Slám tsifrír xuawaslen i deer, ala i alhhe'eesoó koón. Nee xu'uti i deer, ala i waaráhh sleeme. 9Asma xu'utirén ka /aár, slám aleesleemuurén ku /aár oo ya/abtór amór Mungú daahh kawa axweesaan, 10ala tidá' ganaa' binda hardát, muruudá' /aaruy sleémeero iri waaraahh. 11Qoomár án tawa na/oó niiná, ana axweés adór na/oó niiná. Nee mura' una tsatsahhaám adór na/oó niinár alé. Nee mura' una aldakuút adór na/oó niinár alé. Ala niwa uráw, muruudá' oo na/u'uuma una máw. 12Asma qoomaarihe atén an ga/aawaán ar baraá looa ar slaqsi'i. Ala qoomaadá' binda xeér, atén an ga/aawaán ar ilaarén awa kilá'. Qoomaarihe xu'utir'eé' i harqoomoó koón, ala qoomaadá' binda hardát, aníng a xu'uti hhe'eés, adoodá' tira xu'uti hhe'eés nee Mungú. 13Ala daxta gár kumiit a haratlintaao nee haraxu'uti nee sla'aari, muruuwí tám. Ala baraá muruuwihe gár ak ur a sla'aari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\