1 KORINTO 14

1Kuungá' sla'aari ló'wa leelehhiitaak. Nee aleesleemuú Qeeru sleeme leelehhiitaak, kawa ure aleesleemuú ya/abtór amór Mungú daahh kawa axwesa' amór múk i alé. 2Asma heedá' axweemamiís ar tsifrír xuawasl, inós i axweesiiká dír múk i alé, ala in axwees dír Mungú. Asma inós heé gu axamiís i kaahh. Inós muruú i axweesi a muruú lu/aaráy. Inós muruuwí gun axwees ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó'. 3Ala heé ya/abtór amór Mungú daahh ga axweemamiís, inós dír i axweesi a dír muu, muu guri kwa/amis baraá haratlintaaor'ine nee guri gurbu'ún nee guri gurkwa/amis. 4Heedaádá' axweés ar tsifrír xuawasl tin kilós kwa/amis baraá haratlintaaoorose. Ala kudá' ya/abtór amór Mungú daahh ga alki/iít, inós i Kríshaanoó kwa/amis. 5Aníng gár ni slaa' masók kuungá' sleémeero an axwesá' ar tsifrír xuawaslen, ala a ak slaá' kuungá' ya/abtór amór Mungú daahh kawa axwesa'. Asma heé ya/abtór Mungú ga axweés ku ak úr ta kudá' axweesa ar tsifrír xuawasl, aqo har heedaádá' tsifrír xuawasl ga ar axweés barnaxes tsifriidá' ngaa ilaharmiís, as masók Kríshaanáy kuwa kwa/amisi. 6Ala daxta, hhaee'eé', aníng barnaxes naa amorhúng i hardáh, niri axweés ar tsifrír xuawasl, gár kuungá' ta sleera' dir'eene a milá? Gár kuungá' ta sleera' i káhh, aníng barnaxes axweesantá gwa/atamaaye ngaa huuwiiká dirhúng i alé, laqaá axweesantá xu'uti, laqaá ya/abtór amór Mungú daahh, laqaá intsaahhatimis. 7Tam xooslaadár daa'aangw a adoorí sleeme. Filímbi laqaá marímba barnaxes afór dimbadimbé gara daiká ar geehhooeema, daa'angwdá' aa dá' adór kur tsaahhi a adoomá? 8Nee tarumbeéta barnaxes aa /a/iká ar afoodá' axaasa hho', heé ti amohhe'eés slaqwaraaro a heemá? 9Axweesanayhúng sleeme an adoorí. Asma axweesanaydá' ta oiinda' ar tsifrír xuawaslen burku geehhooeeká, muu adór ngur tsaahhi? Kuungá' daqaní a adór múk sla/atí axweés. 10Tsifrír yaariir baraaká' yaamuuwo i deer, ala umuúqo tsifriiro ar gídaabár koomaaká i káhh. 11Ala aníng barnaxes afór tsifriidá' a xuaaká, aníng a adór dahaaymo dír heedaádae, nee inós a adór dahaaymo dir'eene sleeme. 12Kuungá' sleeme an adoorí. Kuungá' aleesleemuú Qeeru un ló'wa leelehhitá'. Gawaá adoorihe kuungá' aleesleemuuduú Qeeru ak leelehhaak, kudá' múk Kríshaanoó kwa/amís. 13Gawaá adoorihe heé axweés ar tsifrír xuawasl, inós i firin gídaabá aleesleemu nguwa slay oo tsifriidá' ngiwa ilaharmisi. 14Asma aníng bara firiím ar tsifrír xuawasl, qeeruueé' i firiirín, ala fuqurangw'eé' gár i slaslay i káhh. 15Adór ni laaq ala a adoomá? Aníng a firiím ar qeeru, ala a firiím sleeme ar fuquraangw. Aníng a daá' ar qeeru, ala a daá' sleeme ar fuquraangw. 16Asma kuúng barnaxes a Mungú xirfayeemís ar baraá qeeru, heé adoosíng xuaaká, inós adór ir ooi “Amin” a adoomá, barnaxes inós axweesanaydá' gwa tsaahhiiká? 17Kuúng tam firoorók tidár sluufimis ka hhoe, ala heeduú hatlá' gár aa sláy i káhh. 18Aníng Mungú u sluufimiís, asma aníng a ló'wa axweemaamiís ar tsifrír xuawaslen ta kuungá' sleémeerowo. 19Ala dír dinkwár Kríshaanayhe aníng a slaá' /ayma'aá kooán ngiwa oo' ar fuqurangw'eé', as múk hatlá' nguwa intsaahhatis, ta /ayma'aá kumuú wák ngiwa ooa awa tsifrír xuawaslen. 20Hhaee'eé', kuungá' masók a adór na/'aá ninakweeká baraá fuqurangwhunge. Baraá muruú tlakwe kuungá' masók a adór na/'aá ninakw, ala baraá fuqureerihunge kuungá' masók a múk urén. 21Kaa gooín baraá hara'ayár Musawo gídaabá, “Aako i kaahi, ‘Aníng an axweés dír mukwí i alé ar tsifrír dahaaye nee ar afér dahaaye, ala tam adoorihe inooín aníng i iiár i qaasiaaká.’ ” 22Gawaá adoorihe, aleesleemuú Qeeru oo hee iwa axweesi ar tsifrír xuawaslen dír mukdá' aa haratlintii'iikahe, a laya, ala dír mukdá' aa haratlintii'i a layaarooká. Ala aleesleemuú Qeeru oo hee ya/abtór amór Mungú daahh ngiwa axweesi, a laya dír mukdá' aa haratlintii'i, ala dír mukdá' aa haratlintii'iikahe a layaarooká. 23Laqaá an ooaan, Kríshaanáy sleémeero bira burumburiít, nee sleémeero barta axwees ar tsifrír xuawaslen, aluuwo múk adoodá' xuaaká, laqaá múk aa haratlinti'iiká, bar naa dáh, ta ooiikáhe gídaabá mukwí a daktana? 24Ala sleémeero barnaxes tan ya/abtór amór Mungú daáhh alki/aa/iit, aluuwo heé aa haratlintii'iiká, laqaá heé adoodá' xuaaká, bar naa dáh, inós ti kilós tsaáhhiíke, ar /aymi'iidá' aa axaás, nee slám /aymi'iidá' sleémeero inós ngu sakwasleemuutíaáke? 25Lu/aaroó muunuúwós iri geehhooúy. Inós daqaní Mungú guri i tumbarara'aatf, guri sluufimiis, iri ooi, “Ar ló', Mungú i baraá tla/angwhúng i dirii'.” 26Ala hháe, adór ta laqa' a adoomá? Qoomár kuungá' bar aga burumburité', umuúqo heewo dirhunge barnaxes i daa'ángw kón, laqaá axweesantá intsaahhasa, laqaá axweesantá taa amoorós i geehhooeés, nee laqaá axweesantá tsifrír xuawaslen, laqaá ilaharmisuú axweesantadá', ala muruuwí sleémeero i tleehharuuti as múk Kríshaanáy uwa kwa/amisi. 27Ala muu bir deer oo axweés ar tsifrír xuawaslen, múk tsár, laqaá múk tám ku pa/ángw i haniisi, ala oo hatlá' pa/aangw munguwa sláy. Slám barta axwees ti wakeetine'. Nee heé wák axweesantadá' ngi ilaharmiisi. 28Ala heé ilaharmiisuú aleesláw bir kaahh, heedá' axweés ar tsifrír xuawasl inós i xasliiti baraá dinkwár Kríshaanayhe, ala i kilós axweesi dír muunuúwós i alé, nee dír Mungú. 29Múk tsár laqaá tám ya/abtór amór Mungú daahh ngi axweesi, nee múk hatlá' ya/abtoodá' ngi tsatsahhan. 30Ala heé hatlá' oo aa iwiit, barnaxes axweesani kaa dirós i geehhoutís, heedaáduú geera i xasliiti. 31Gawaá adoorihe kuungá' sleémeero a aleesleerá' ya/abtór amór Mungú daahh kawa axwesa' ar wakeetiingw as kuungá' sleémeero intsaahhasa kawa sleera' nee gurbu'uungw. 32Slám aleesleemuú Qeeru oo hee ya/abtór amór Mungú daahh ngiwa axweesi, aleesleemuuwí ku baal nee heedaádá'. 33- 34Asma Mungú a Mungú leexwaywooká, ala inós a Mungú wayda. /Ameena i xaslit baraá dinkwár Kríshaanayhe, asma ya/aám i káhh ar inooín tawa axweesi. Adoorí an adoodá' ta tlehhahhiti umuúqo diiro baraá dinkwár múk hhohhó' oo Mungú. Inooín gár kiwa hariím masók in ilaiwawa/iyá', adoodá' hara'ayár Musa i kat sleeme. 35Inooín garka barnaxes ngi xu'utír wa slaiyá', hhawaateeín ngi yaahamisiye' dír maray'ín wa alé. Asma a gár murér koom /ameeni iwa axwes baraá dinkwár Kríshaanayhe. 36Xáy, kuungá' ka xua' axweesantá Mungú amór i dahh a amorhúnge? Laqaá a kuungá' kiloohúng nuna i hardáti? 37Hee barnaxes ti kilós tsatsahhán gídaabá, “Aníng a heé ya/abtór amór Mungú daahh ga axweés”, laqaá, “Aníng a heé aleesleemuú Qeeru gu koóm”, inós gár kuwa hariím axweesanay'eé' kwí naa dirhúng i gooiím masók gun tsaahh gídaabá a hara'ayár Aako. 38Ala heé kaangwí gwa ya/aniká, inós sleeme ku ya/anká. 39Gawaá adoorihe, hháe, aleesleemuú Qeeru ló'wa leelehhiitaak, kudá' ya/abtór amór Mungú daahh kawa axwesa', nee slám hee mu ila/aamara' iwa axweesi ar tsifrír xuawasl. 40Ala mura' sleémeero i tleehharuumiti ar hhohhoaari nee ar digir wakeetiingw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\