1 KORINTO 9

1Ahaá, aníng a heé taa gweériíke? Ahaá, aníng a ya/abusmoowookáhe? Ahaá, aníng Yesu Aakoorén ugwa áriíke? Ahaá, kuungá' a mamaá gadiyér'eéneéke, tidá' ar baraá Aako? 2Ala aníng tam ya/abusmoowookahe dír múk hatlae, ala dirhunge aníng a ya/abusmo. Asma kuungá' a layar'eé' ar laqaqaam gídaabá aníng a ya/abusmoó Aako. 3Gaarí an gár aníng tir aleekal/aam dír mukdá' aníng i siasia gídaabá aníng a ya/abusmoowooká. 4Ahaá, atén a hariimanaakáhe tawa /ayiimaan nee tawa wahaamaan? 5Ahaá, atén a hariimanaakáhe umuúqo dír ta kawana hare kawa huwaan dinkwa nee atén, ar aa haratlinti', adoodá' ya/abuuseedár hatlá' aa tléhh, nee hha'aá Aako, nee tam Kefa sleeme. 6Aníng nee Barnaba gadiyér hatlá' mas tleehhaán as muruú /aymaarén? Ahaá, atén a hariimanaakáhe gadiyeérí kawa mawaan adór kudá' hatlá' wa alé? 7Ahaá, askaarmo i deéro oo slaqwarár áw, tiri kilós buu'? Laqaá hee i deéro oo qaymór misabiíbu gaa dahaas, na/'iidá' giri /ayiiká? Nee slám hee i deéro oo muruú de'eém, ala ilwaá muruudá' giri /ayiiká? 8Gaarí a axweesanoó heeuuma kilóse? Ahaá, hara'aya sleeme adoorí ga kátke? 9Asma kaa gooín baraá hara'ayár Musawo gídaabá, “Awuú balángw adaráh as nguwa pur/umiisi, mu afa tseegaar.” Xáy, diirihe Mungú gár i ga/ay a kángw awuúwo? 10Ahaá, adoorí gár ngisa oó' ala a as aténeéke? Asma axweesantí gár kasa gooín a atén. Heé doósl, i doosli ar haraxu'uti gídaabá gaa ga sláy, nee heé balángw pur/umiís, gadiyeérí ngi tleehhi ar haraxu'uti gídaabá gaa ga sláy baraá bu'ungwdae. 11Atén muruú qeeru una dahaasaán dirhúng i alé. Ala a gár hariimakáhe atén muruú slaqwa bur dirhúng wa bu'uumaán. 12Múk hatlá' barnaxes i harín kuungá' kuwa amohhe'eemisa', ala atén a ak hariimánaáke ta múk hatlae? Ala atén hariímarí aga ar gadiyuusaniiká. Atén ana qiqtliimaán gawaá umuúqo gaaro as Ya/abtór hho' ar Kristo mawa dukuutsmoó i qaasaán. 13Ahaá, kuungá' a xuá'áke gídaabá, mukdá' baraá Doó Mungú wa gadiyuús, muruuduú Doó Mungú gun /aay? Nee slám a xuá'áke gídaabá, mukdá' gadiyuús didár meésár ilahhooár wa alé, inooín hariímar'ín kan sláy baraá muruudá' taa ilahhooár wa haniís? 14Nee slám Aako hara'aya gaa adoorír haniís gídaabá mukdá' Ya/abtór hho' alki/aa/iít, inooín sleeme gár kiwa hariím a muruú /aymar'ín ngun slayá' ar Ya/abtór hho'. 15Ala aníng hariímarí sleémeero aga ar gadiyuusiiká, tam gár wák. Nee slám aníng adoorí aga gooiimiiká as hariímarí ngiwa slaw dirhúng wa alé. Asma a tsiní aníng bara gwaá', ta xirfuueé' kwí hee nguwa hingeesi. 16Asma aníng tam a Ya/abtór hho' alki/iita, gár tir xirfayees i káhh. Asma gaarí a gadiyér tinda aníng i haniís, a gár ni baqaaká tleehhamooro. Aníng Ya/abtór hho' bar alki/iitaaká, a tsaxwa sakwasleemar'eé' ngiwa wa /akuut. 17Asma gadiyeérí bara tleéhh as sla'aarir'eé' kilós, aníng slaqwe a sláw. Ala barnaxes a gadiyér ni baqaaká tlehhmuuwo, daqaní a gadiyér tinda aníng i saayín. 18Gawaá adoorihe slaqwer'eé' a milá? Slaqwer'eé' a qwal/uudá' aníng ni koom, asma aníng a Ya/abtór hhó' alki/iít ar bu'utu wasle. Geeraawo a hariímar'eé' bu'utu nguwa slaw as adoodá' Ya/abtór hho' ngiwa alki/iít. Ala aníng tina kilooeé' /iít hariímarí mawa sláw. 19Aníng a lawaalmoó heewooká tam dír heemahe. Ala tam adoorihe aníng tina lawaalmo tleéhh kilooeé' alé dír muu sleémeerowo as múk yaariír nguwa slaw. 20Dír múk Yahudiro aníng tina adór heé Yahúdí tleéhh, as múk Yahudi nguwa slaw. Aníng a baraá aleesleemuú hara'ayár i diriiaaká. Ala dír mukdá' baraá aleesleemuú hara'ayár i diriia, aníng sleeme tina tleéhh tawa adór heé baraá aleesleemuú hara'ayár i dirií'. Adoorí ana tleéhh as mukduú baraá aleesleemuú hara'ayár i dirií' nguwa slaw. 21Aníng a hootaaká dír hara'ayár Mungú iwa kahh, asma aníng taa tseék nee hara'ayár Kristo. Ala dír mukdá' hara'ayár Mungú koomakahe, aníng tina tleéhh tawa adór heé hara'ayár Mungú koomaaká, as mukdá' hara'ayár Mungú koomaaká nguwa slaw. 22Dír mukdá' haratlintaao niinawe, aníng tina tleéhh tawa adór heé haratlintaao niiná, as mukdá' haratlintaao niiná nguwa slaw. Gawaá adoorihe aníng tina tleéhh tawa adór umuúqo heewo dír inooín sleémeerowo, as umuúqo loohi ngiwa leelehhiit ar muu bahh'alé nguwa ba/amis. 23Aníng muruuwí sleémeero gár ngus tleehh a as Ya/abtór hho', as aníng sleeme Ya/abtoorí hho' ngiwa slaw dinkwa nee múk hatlá'. 24Ahaá, kuungá' a xuá'aáke gídaabá mukdá' qwaátl baraá ti'iingo, sleémeero tan ti'ii'ín, ala heé arba/ati ga sláw a wak kilós. Gawaá adoorihe, kuungá' adoorír qwaatlaak as arba/ati kawa sleera'. 25Umuúqo heewo oo qwaátl baraá neetooro, aqo tin ilaa/ baraá umuúqo gaaro. Mukwí adoorí gan tlehhiit as slamangwdá' hhitiruút kuwa slay. Ala atén adoorí an tlehhiitaán as slamángw hhitiruutaaká kuwa slawaan. 26Anínguú kilá' a tawó ti'ii'iimaaká, ala amór ni ti'ii'iim a xuú'. Nee slám aníng a tawó tuu'uutaaká, ala dír ni tuu' a xuú'. 27Asma aníng gár ni tuu'uut a slaqwte'eé', nee slaqwte'eé' ngiri baál, as masók anuúwí Ya/abtór hhó' alki/aa/iít amór múk hatlá' i alé, aníng mitiwa sií'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\