1 PETRO 1

1Ánuú Petro, ya/abusmoó Yesu Kristo, barwaárí ngina gooiím amór múk taa tsawaár oo Mungú, oo aa diyaayaa/aat, oo hoót baraá yaamaá dahaayi'iimár wa ale, baraá yaamaá Ponto nee Galatia nee Kapadokia nee Asia nee Bitinia. 2Kuungá' tunduna tsawaár as adoodá' Mungú Baabá inósuú kilá' aa slaá', as kuungá' tunduwa múk hhohhó' tleehhi ar Qeeruuwós, nee as Yesu Kristo kuwa ilaiwawa/a' nee tunduwa tseerér Yesu Kristó i tsifaqamiisi. Tsuuqaá Mungú nee wayduuwós i ló'wa doogine' dirhunge. 3Mungú Baabuú Aakoorén Yesu Kristo i xirfuuti. Inós atén tina sagaáwa tsár wa laqwaál ar gurtleemuuwós oo yaariír qoomár Yesu Kristo nguwa waaslee/atís baraá múk aa qaátl wa ale, as atén haraxu'utír slafiingw kawa slawaan. 4Gawaá adoorihe atén aalír hhitiruutaaká a slawaán. Tidá' slasla/aruutaaká, slám i /otská. Tidá' taa amohhe'eemiís gawaá doorí wa ale as atén. 5Kuungá' tundun de'én nee /uuruú Mungú ar loohír haratlintaao, as ba/amadá' taa qaroó amohhe'eés kawa ilaota', tidá' tindi geehhooutisi bál deelór alhhe'eesaywo. 6Gawaá adoorihe kuungá' a ló'wa qwalaala/á', ala tam gurhaamuta'a qoomaarí niinawe as iiara'aduú dimbadimbé, asma adoorí i pa/aká. 7Iiara'aduuwí gídaabárós i deer. A haratlintaaorhúng kan iiara'ar, gídaabá xáda xáy haratlintaaorhúng tisíng ar lóe? Miisli a gár qwaar, tam kaa iiari ar baraá asltadár miislír hhoohhooeemiis. Ala haratlintaaorhúng i gídaabár koón kángw kilá' wa ale ta miisliro. Asma haratlintaaorhúng barkaa iiár, gár kawa hariím kan diidi'iimiis nee kan xirfeemiis nee kan ilaiwawaa/ qoomár Yesu Kristo burkwa geehhooutís. 8Kuungá' inós u sla'á' tam ugwa aandi'iikahe. Slám inós u haratlintaatiá' tam hamí u ara'aanda'aakahe. Kuungá' u sageeqwalaala/á' ar qwal/uú xirfuú koóm, kudá' alki/ituuwo ta aleesleera'aaká, 9asma haratlintaaorhúng gár i huwaahup a ba/amár munerhúng. 10Ba/amarí an tidá' aaruuse aa leelehhít nee aa tsee/aariín. Aaruuseedá' ina aaririín iidíguú ba/amadá' kuungá' nu i hardah, 11qooma gari leelehhít gídaabá qoomár muruuwí i tleehharuuti a gaalá, nee a qoomár adoomá. Asma Qeeruú Kristo, kudá' baraaín i dirií', iidíguú qoomaadá' gwa qaro geerí oó', nee slahha'amaayér Kristo i slay gari dir'ín i lamaabu'ún, nee xirfuú i slay aluudae. 12Kaangwí kuri dir'ín i gwa/atís gídaabá inooín iidíguuwí gár kus kaahi a inooineeká, ala as kuungá'. Nee hám daxta iidíguuwí kunga oó' dirhunge nee mukdá' Ya/abtór hhoo' ngaa alki/iit dirhúng i alé ar loohír Qeeruú hhoohhoó', kudá' tinda ya/aáw gawaá doorí wa ale. Muruuwí tam malayke sleeme gun ilatleerús nguwa artá wa sla'. 13Gawaá adoorihe inqwaruuhúng siinootaak, nee ta dal'á'. Kuungá' masók tsuuqaadá' tindi haniisi qoomár Yesu Kristo burkwa geehhooeés, in haraxuá' ló'wa ale. 14Kuungá' masók a na/'aá ilaiwa/amér koomá', slám ma kumiitara' tunduwa uuruxun nee ilatleerirhúng, tidá' taa eehadé' qoomár gár ta xua' iwa kahh. 15Kudá' kuungá' naa ateet ku hhoohhoó'. Gawaá adoorihe kuungá' sleeme masók a múk hhohhó' baraá muruudá' sleémeero ta tlehhita'a. 16Asma Gooi i kat, “Kuungá' masók a múk hhohhó', asma aníng ti hhoohhoó'.” 17Kuungá' Mungú bur firiiriindá', un Baabúr ateetiindá', inósuudá' umuúqo heewo gu sakwasleemuút ar adoodá' tlehhemi'iiwós ar barqaanti wasle. Gawaá adoorihe, kuungá' hooté' ar Mungú kuwa ilaiwawa/a' baraá qoomaarí tawa hota' baraaká' yaamuú wa ale adór dahaaye. 18Kuungá' a xuá' gídaabá gár kuungá' tundura tlaáxw a muruudá' hhitiruumitaaká, a lapiyaheeká, laqaá miislirooká, as kuungá' niwa ti'ita' baraá tlehhemi'iihúng kudá' hariima'aakahe, kudá' taa ilaoté' amór baabi'iihúng wa ale. 19Ala gár kuungá' tundura tlaáxw a tseerér gídaabár koom, tidár deelmoó bee/i, kudá' slasla/areeká, nee kudá' xaslxaanslír koomaaká, gídaabá ar Kristo. 20Gaarí an gár inós kusa tsawaár nee Mungú iimír yaamu kiwa tleehhiiká, nee hamí baraá deeloorír alhhe'eesaywo kuna geehhooutís as kuungá'. 21Kuungá' Mungú ugwa haratlintié' ar inós, Mungúdá' inós gwa waaslee/atis baraá múk aa qaátl wa ale, guri xirfuú i haniís. As kuungá' Mungú kuwa haratlintia' nee kuwa haraxua'. 22Kuungá' taa hhoohhooesé' asma looeema iga ilaiwawa/é', as tawa hota' ar sla'aarír hhaahhafiingw wasl dír hhaeewo. Gawaá adoorihe kuungá' ti sla'aaslae' ló'wa ale ar mune sleémeero. 23Asma kuungá' tunda laqwaál sagaáwa tsare, ar xwaylár slaqwtooká, ala ar xwaylár qeeru. Xwaylarí ina tleehharút ar /uuruú axweesantá Mungú, tidár slafíngw koom, nee slám i hotaatiín ay alhhe'eesay wasle. 24Asma Gooi i kat, “Muu sleémeero a adór gitso, nee hhohhoarir'ín sleémeero a adór /ayór gitso. Gitso in kát, nee /ayo iri páhh. 25Ala axweesantá Aako in hotaatiín ay alhhe'eesay wasle.” Axweesantí an tidá' taa dirhúng wa alki/iít baraá Ya/abtór hho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\