1 TESALONIKE 1

1Ánuú Paulo nee Silwano nee Timoteo barwaárí ngina gooiimaán amór múk Kríshaanáy oo baraá yaamaá Tesalonike, kudá' baraá Mungú Baabá i dirií' nee oo baraá Aako Yesu Kristo. Mungú kuungá' nu tsuuqi nee nu waydí haniisi. 2Umuúqo deelooro Mungú un sluufimiisaán as kuungá' sleémeero, nuwa aleefiriiriimaan baraá saalingwrene. 3Umuúqo deelooro an inslawiiwiimaán dír geerá Mungú Baabuúrene, adór haratlintaaorhúng ira geehhoouúr ar baraá tlehhemi'i, nee adór sla'aarirhúng nura tliw/iín as gadiyeét kawa ló'wa tlehha', nee haraxu'utirhúng baraá Aako Yesu Kristoowo adór qitla ngura hanís. 4A xuaán gídaabá Mungú kuungá' nu slaa' nee adór nura tsawaár, 5asma qoomár atén Ya/abtór hho' ngiwa amorhúng i huuwaán, ngaa huuwaaniiká ar axweesanaay kilós, ala ngina huuwaán ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó', nee ataá kilá' qoomaadae a hatsaán haratlintaaór /uuruú kooma. Slám kuungá' kilá' a xuá' adór atén tara hootaán tla/angwhúng wa ale as kuungá' as tawa slaqsaay tleehhitaan. 6Nee adór atén tara hootaán, kuungá' kari eehadé'. Gawaá adoorihe tari eeharuusér Aako tleehhité'. Kuungá' slahha'amaayér yaariir ana sleeré'. Ala tam adoorihe axweesantadá' ana ilaoté' ar qwala/, tidá' Qeeruú hhoohhoó' naa haniís. 7Gawaá adoorihe kuungá' tari slaqsaay tleehhité' dír muu sleémeerowo oo aa haratlintii', kuduú baraá yaamaá Makedoniár i dirií', nee oo baraá Akáyuwo. 8Asma axweesantá Mungú kaa axaás amorhúng wa ale, a baraá yaamaá Makedonia nee Akaya kiloseeká, ala iidíguú haratlintaaorhúng dír Munguhe aa tsiyaayaaxaát umuúqo diiro. Gawaá adoorihe atén gár ta ooaan i káhh. 9Asma muu inooín awa kilá' iidíguuhúng ngu alki/iitiyá', adór kuungá' atén tira ilaoté', nee adór kuungá' mungi'iihúng kira geexeeré', tari warqeeré' amór Mungú i alé, as Mungúdá' slaáf oo ló' kuwa sagadiyusa', 10nee Garmaawós Yesu kuwa daamaraanda' gawaá doorí alé, kudá' Mungú aa waasle/atís baraá múk aa qaátl wa ale. Yesuwí an kudá' atén ti ba/amís baraá sakwasleemaadá' sangw hardaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\