1 TIMOTEO 2

1Gár ni gawdeemiis ta muruú hatlá' sleémeerowo a tí, firo nee saaliingw nee aleefiro nee sluufaay, muruuwí sleémeero i tleehharuuti as muu sleémeero. 2Waawitá aleefiriiriimaak nee kudá' aleesleemuú koomá' sleémeero, as atén tawa hootaan ar slafíngw amohhooa nee oo wayda, Mungú kuwa haratlintatiaan nee tawa hootaan ar adoodá' hariim. 3Adoorí ka hhoo', slám Mungú Ba/amusmoorén gu sla'atimís. 4Inós muu sleémeero gu slaa' iwa ba/an nee looeema ngiwa xuiya'. 5Mungú a wak. Nee har'ohusmo a wak sleeme, kudá' har'ohiím tla/ángw Mungú wa ale nee muu. Inós a hee, Kristo Yesu. 6Inós kilós tina haniís tawa bu'utuú gweermór muu sleémeero. Inós an lamabu'úngw muruuwí. Kuna ya/aáw nee Mungú qoomaadá' Mungú aa qaroó qaás iwa bó/. 7Nee aníng tina qaás tawa alki/itusmoó iidíguuwí nee tawa Ya/abusmo. Tí ar ni kah ar ló', lamtá ni kah i káhh. Tina qaás múk xoordaá hatlá' nguwa intsaahhatimis daanduú haratlintaao nee looeemaawo. 8Gár án ni slaa' hhawaate masók an múk daba' hhohhó' nee oo buhhabuhhaaká nee múk tlaampa'aamisaaká. Ala umuúqo diiro hhawaataá adoorí masók dabaaín ngin gawtí tleemisiyá' baraá firooro. 9Tam /ameena sleeme an hara'ayiyiím gídaabá, masók inooín a múk qoóm nee oo tsatsaa'arén as tsitay'ín. Tsitay'ín masók a tsitoó qoóm. Slám mitiwa parootusiyé' ar se'eengw kuwa hhutliiti, laqaá ar kwaslaá tlaxo gawden, nee tlabaá tlaxo gawden. 10Ala parootir'ín masók an tlehhema'aá hho'. Asma adoorí an adór hariím dír /ameenár kaaha, “Atén a Mungú ilaiwawa/aán.” 11Baraá intsaahhasaro /ameena i intsaahhahhaan ar tsatsaa'areema nee ilaiwa/ame. 12Aníng /ameena a ya/aámár i haniisaaká iwa intsaahhatimis laqaá ar hhawaata nguwa bal, ala gár kawa hariím a in xaslít. 13Asma Adamu an heé taa geerí tleéhh, nee Efa kari aluudá' wa tleéhh. 14Slám Adamu kwa al/ayiiká, ala a /ameeni kana al/aáy, tlakweema giri tléhh. 15Ala /ameena inós ka ba/amis as xwaylar'ín, barnaxes taa kumiít baraá slafíngw haratlintaaooro nee sla'aari nee hhoohhooeema, dinkwa nee muunuú qoomoó koóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\