1 TIMOTEO 4

1Qeeruú hhoohhoó' adoorí gaa ló'wa xu'utís gídaabá qoomaadár alhhe'eesaay binda hardát, baldá' muu i deer oo haratlintaao ga máw. Inooín intsaahhasár dimbadimbé ar al/agigiim kari eehaar, nee intsaahhasár neetlaame. 2Intsaahhasarí amór i dahh a amór mukduú lamuuse. Afoodá' hho' ar baraá muner'ín aa hhitirút adór gár taa daá/ ar muqslír da/a/aam. 3Mukwí in intsaahhatimis gídaabá duuxo ka tlaakw. Slám ta kaahi muruú /aymarka ku tlaákw /aymaaro. Ala Mungú muruú /ayma sleémeero guna tleéhh as kuwa /ayi ar sluufaay nee mukdá' aa haratlintii', kudá' looeema gaa tsaahh. 4Umuúqo gaaro ar Mungú aa tleéhh ka hhoo'. Ar si'imá wa hariim i káhh. Ala umuúqo gaaro gár kawa hariím masók a kan ilaoh ar sluufaay. 5Asma axweesantá Mungú nee firo muruuwí sleémeero gwa hhoohhooés dír geerá Munguhe. 6Intsaahhatisarí sleémeero alki/iiteek dír hhae. Daqaní kuúng a sagadiyusmoó hhoó' tleehhít oo Kristo Yesu. Asma kuúng qeeruuwók un /aymís axweesantá haratlintaaooro nee intsaahhasadár ló', tidá' kuúng ta eehát. 7Ala kuúng ti harmagahh nee tiitadár slasla/aren, tiitadár amami'i, tidá' hariimaaká alki/ituuwo. Kuúng intsahhaám Mungú kuwa ilaiwawa/ baraá slafiingoge. 8Asma slaqwa iwa intsahhaan neetoro as /uuru nguwa sleer, a gár gídaabár koom. Ala qeeru iwa intsahhan ilaiwa/amér Munguhe, a ak gár gídaabár koom kángw kilá' wa ale. Asma adoorí bara tléhh, al'axweesantá slafiingwí i deer, nee ar slafingwdá' aluú wa hardáh sleeme. 9Kaangwí oo ló', oo hariím haratlintaaooro, slám i ló'wa harín ya/aamaro. 10Gaarí an gár atén tas daawimiitaan nee tas ló'wa gadiyuusaan, asma haraxu'utirén aga qaasaán gawa Mungúduú slaáf. Inós a Ba/amusmoó muu sleémeero, ak alé oo mukdá' gwa haratlintii'. 11Muruuwí hara'ayiimeek nee intsaahhatimiseek. 12Hee masoombi'iimarók mingiwa waaqaá', ala kuúng na slaqsaay tleehhiít dír mukdá' aa haratlintii'i ar baraá axweesanaywók nee baraá tlehhemi'iiwók nee slám ar baraá sla'aari nee haratlintaao nee hhoohhooaari. 13Qoomaarí án niwa hardahiiká, ilakaaharu tleehheek oo muu kuwa axweesantá Mungú i soomus, nee kuwa naanaq, nee kuwa intsaahhatimis. 14Kuúng aleesleemuú Qeeru u koón baraawoge, kudá' taa sleér qoomár aaruuse iwa aaririín nee bariisee uwa dákw i qás. Ala aleesleemuusíng mu mawaar kuwa ar gadiyus. 15Muruuwí na aldakuuteek nee kuwa tlehhit ar ilakaaharu, as muu ngiwa tsaahhi adór kuúng tar geerí kumit. 16Adór kuúng tar hot ga/aaweek nee muruudá' ta intsaahhatimis ga/aaweek sleeme, kumiít muruuwí sleémeero kuwa tlehhit. Asma adoorí bara tléhh, daqaní kuúng kilók ti ba/amís, nee mukdá' sleémeero oo kuúng u iiárí qamiím sleeme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\