1 TIMOTEO 5

1Aakoó úr mu iigahhamiitaar, ala gurbueek adór baabá ar alé, nee masoomba adór hhaeewók ar alé. 2Amami'i gurbueek adór aayírók ar alé, nee /ameenár ninakw adór hhaeewók awa dasú wa ale, ar baraá hhoohhooaari sleémeero. 3/Ameenár kwaeeli ilaiwawa/eek, tidá' ló' wa kwaeeli. 4Ala kwaalo'o barnaxes i na/'aá koón, laqaá na/'aá naangós, na/'iiká' gár kiwa hariím a hariímar'ín ngin xuiyá' ar múk dooín nguwa amohhe'eemisiya', nee xwaylitér'ín ngiwa ga/aya'. Asma tí ka hhoohhoo' dír geerá Munguhe. 5Kwaalo'ór ló' a tidá' taa kilós geexáy. Inós haraxu'utirós gaa amór Mungú i hanís, slám i hót baraá firór wa ale nee saaliingo tlaatla/aangw nee xweeraawo. 6Ala kwaalo'oodár ilatleerirós eeharahaar, inós aa gwá' tim slafa. 7Muruuwí na hara'ayiimeek sleeme dir'ín i alé, as inooín mikiwa daanda axweés aluuwo. 8Ala umuúqo heewo oo mukós gu amohhe'eemisaaká, ak alé múk do'ós oo kilá', heé adoorí haratlintaao gaa sií', nee inós a heé tlaákw kángw kilá' wa aleeró ta kudá' aa haratlinti'iiká ba/a. 9Kwaalo'ór ta gooiin a tidár kureeraá mibeeraá lahhoó' gaa eer. Nee slám inós masók hhawaatuú gaa duux a wak. 10Slám inós masók kaa lamabu'ún tlehhema'aá hhoe. Masók na/'ii nga umiín, nee dahaaye gaa dahi'iimís, slám masók ya'aá múk Mungú nga hamtlít, nee múk taa slahhe'eemiís ngwa alee/iimís, nee slám tlehhemuú hhoó' gwa tlehhít ar ilakaaharu. 11Ala /ameenár kwaeeli ar ninakw ma ya/aamaar gooiro. Asma ilatleerir'ín ar slaqwa bira tláhh, ta quutl dír Kristowo, tari duuxór áy. 12Nee daqaní inooín kiri sakwasleemuut as al'axweesantaín tidár geera nga si'iyé'. 13Slám inooín waaweeraay ngun deliitiyá' nee gawaá adoorihe tli/a ngiri intsaahhiyá'. Ala a har tli/a kiloseká. Tam niri takaahuuse tleehhitiyá'. Nee sleeme tawa darahi baraá muruú muu, kudá' inooín wa hariimaaká. 14Án ngi slaá' /ameenár kwaeeli ar ninakw a tsiní barka malé duxuút, nee na/'ii ngiwa laqwal, nee iwa maráy wa daawimit, as wakaarusmo pa/aangw munguwa sláy oo kiwa daanda axweesi muruú tlakwe. 15Asma bahh'alé baraaine naa qaroó warqayé', Neetlaangw kuri eehaár. 16Ala /ameenár aa haratlintii' barnaxes i deer, ar kwaeelaá koom dír do'ose, kwaeelidá' ngi alee/is inósar kilá', as múk Kríshaanáy mukuwa diitsakwaár ar áy. As múk Kríshaanáy /ameenadár kwaeeli ló' wa ale ngiwa alee/iisi. 17Bariisér gadiyér'ín ar geeraharahat ga tleehh adoodá' ir qoon, ka ilaiwa/amér i haniisi ló'wa ale, ak alé tidá' ti daawiitimis ar muu kuwa axweesantá Mungú i alki/iiti nee kuwa intsaahhatimisi. 18Asma Gooi i kat, “Awuú gadiyuús mu afa tseegaar,” nee slám i kat, “Heé gadiyuús i harín slaqwe ngiwa slay.” 19Sakwasleemár daanduú geeraharusmoó múk Kríshaanáy ma ya/aamaar, aqo ay dír ki axas dír afér múk tsár wa ale, laqaá tám. 20Kudá' tlakweema gaa tleehh iigahhaateek dír geerá muu sleémeero wa ale as awa hatlá' i da'ayuutiye'. 21Án kuúng u hara'ayiím dír geerá Mungú wa ale nee dír geerá Kristo Yesu, nee dír geerá malaykeerós tidá' hhohho' gídaabá, hara'ayaaarí na eehareek baraá umuúqo gaaro ar barqaanti wasle dír umuúqo heewo. 22Hee dákw i qaasaro ma gaanslimaar. Slám tlakweemaá múk hatlá' mi eeharaar. Kuúng kumiít baraá hhoohhooeemawo. 23Iimír hamí ma'aay kilós mi wahaamaar, ala difaaír niina wahaameek as guruuwók as tiqtisíng kuúng u daawiitimaamis daqtá yaarire. 24Tlakweemaá muu bahh'alé ki gehho', nee tlakweemaaín naa geerí hardahiyé' dír kwasleema ta inooine. Bahh'alé tlakweemaaín ki getlakw, ala i aluú wa geehhoouyá'. 25Gawaá adoorihe tlehhema'aá hho' sleeme ki gehho'. Ala nee tam kudá' gehhoeká ki aleeslayká lu/uto ay alhhe'eesaay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\