1 TIMOTEO 6

1Mukdá' sleémeero oo lawaale ka xui gídaabá daqaarer'ín a múk hariím ilaiwa/ameero, as umuú Mungú mukuwa /ooslislín, nee intsaahhasarén sleeme. 2Daqaareedár haratlintaauuse lawaaler'ín mingiwa waaqaqá' as tawa hhae. Ala lawaaleedá' gár kawa hariím a gin sageegadiyús kángw kilá' wa ale. Asma daqaareedá' ta alee/iimisi nee gadiyér lawaaleedá', inooín a haratlintaauuse, slám a sla'aaruuser'ín. Muruuwí na gawdeeseek baraá intsaahhasaroge. 3Umuúqo heewo kudá' sagaalooár hatlá' ga intsaahhatimís, slám axweesanoó Aakoorén Yesu Kristo kuduú ló' gu ya/a/anká, nee intsaahhasár haratlintaaoorén, 4heé adoorí i daara/án, nee slám heé adoorí gár i xui i káhh. Heé adoorí gár i slai ka tlaakw, asma inós gár i slai a tlaampa'amisuú axweesani nee kaangaani. Nee muruuwí gár ni huwi a da/i, nee gila, nee daanda axweesani, nee inslawoó tlákw daanduú heewo, 5nee tlaampa'amisuú baloó faakaaká. Muruuwí sleémeero kun tlehhiit nee múk fuqurangw'ín aa hhitiruut, slám mukwí daxta looeema tsaahharo gi aleeslayká. Inooín ka xui diíni a gár slaasláwár úr huwahuuw. 6Ala ar ló', ilaiwa/amér Mungú i slaasláwár yaariír huwahúp dír heewo, hee barnaxes ku yaanda hhoó' baraá tidá' i kona. 7Asma atén niwa hardahaán baraaká' yaamu, gár ta koomaan i káhh, slám yaamu bir geexawaán, gár tar tlawaan i káhh. 8Gawaá adoorihe atén barnaxes muruú /ayma u koomaán, nee inqwar, masók atén ti yaanda hhoó' muruuwihe. 9Ala múk daqaari'iimár leelehhiít, inooín ta dah baraá iiara'at, kuri uhín nee tsaaxweelaay, asma ilatleerír yaariir ar tlakw nee ar daktu'uuma. Ilatleerirí muu gu /aytís baraá hhitiru'uuma nee qwanaay. 10Asma ilatleerír peésa an iimu/úngw umuúqo gár tlaakw. Muu bahh'alé haratlintaao gaa máy, gurhaamír yaariir kari sláy asma ilatleerír peésa. 11Ala kuúng a heé Mungú. Kuúng ti paratl nee muruú adór kwí. Gan'amu na eehareek, nee ilaiwa/ame nee haratlintaao, sla'aari nee qiqtliingw nee tsatsaa'areema. 12Slaqwaraadá' hho' ar haratlintaao ar slaqweek. Slafingwduú alhhe'eesay wásl ooheek, kudá' Mungú kuúng usa ateét. Asma tí kuúnguú kilá' aga lamabu'uún, qoomár lamabu'uungók oo hhoó' kuwa ó' dír geerá lamabu'uusér yaariir wa ale. 13Án kuúng u hara'ayiím dír geerá Mungú wa ale, kudá' mura' sleémeero gu slafíngw i hanmiís, nee dír geerá Kristo Yesu, kudá' lamabu'uungós oo hhohhó' gwa oo' dír geerá Pontio Pilató wa ale. Án kuúng un adoorír hara'ayiím. 14Hara'ayaarí na ooheek, ar xaslxaansli wasle nee ar tlakweema wasle ay bál deeloodá' Aakoorén Yesu Kristo nay hardahi. 15Asma qooma bira bó/, inós kungu geehhooees nee Mungú. Mungú inós a baalusmo, kudá' ta xirfaayeemisi, inós kilós an baalusmo, Waawutmoó waawitá nee Aakoó bariisee. 16Inós kilós in gwaaiiká, dír i hooti a didá' gwa/ateemaá ta baloó i tseewuyká, slám inós heé gwa ar i kaahh, nee slám heé gu baala wa ár i kaahh. Xirif an kós, nee aleesleemu, ay dír alhhe'eesay wasle. Amin. 17Mukdá' daqaari'iimar'ín baraaká' yaamu ga koóm ádbaweek matawa daara/án. Daqaari'iimar'ín tí makawa haraxuú', asma i fák. Ala masók inooín Mungú ngun haraxuiyá', kudá' mura' sleémeero oo ta sla'aan ngu hanmiís ar yaareema. 18Inooín masók hhooeema kin tleehh, slám masók tlehhema'aá hho' awa yaariir ki tlehhiit, nee masók a múk gurhhó' oo múk qaqáw muruuine. 19Gawaá adoorihe inooín ti daqaari'iimár i slayá', daqaari'iimár ló'wa hhoo' ar qoomaadá' xaw, as slafíngw ló' kuwa slay. 20Timoteo, kuúng tidá' sleémeero tinda dirók i saayín harmagaahheek. Ti paratl nee axweesanayduú gídaabár koomaaká, kuduú múk Mungú haratlintatiaaká. Slám ti paratl nee tlaampa'amisuuduú múk ti sagaalooár i harafadiít. Ala sagaalooar'ín a sagaalooár loeká. 21Asma muu i deer oo haratlintaaor'ín gaa geexay as sagaalooarí kawa eehaár. Mungú kuungá' sleémeero nu tsuuqi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\