2 KORINTO 1

1Ánuú Paulo barwaárí ngina gooiím dinkwa nee Timoteo hhiyaarén. Aníng a ya/abusmoó Kristo Yesu ar adoodá' Mungú aa slaá'. Barwaárí ngina gooiimaán amorhúng i alé, kuungaásingá' Kríshaanáy, kuungaásingá' Mungú ugwa haratlintie' awa baraá yaamaá Korintór i diriia'. Barwaárí ngina dirhúng i gooiimaán, nee dír múk hhohhó' oo Mungú, kudá' sleémeero oo baraá yaamaá Akayár i dirií'. 2Mungú Baabuúrén nee Aako Yesu Kristo kuungá' nu tsuuqi nee nu waydí haniisi. 3Mungú, Baabuú Aakoorén Yesu Kristo i xirfuuti. Inós an Baabuúdá' gurtleemu sleémeero ngu hanmiís, nee slám an Mungúdá' gurkwa/amis sleémeero ngu hanmiís. 4Inós atén tin gurkwa/amis baraá slahha'amuurén sleémeerowo, as atén múk hatlá' nguwa gurkwa/asaan baraá slahha'amuuín oo da'awemaá dimbadimbehe, ar gurkwa/amisuudaádá' atén tira gurkwa/amís nee Mungú. 5Asma adoodá' slahhe'eemisuú Kristo ir buhhabuhhi amoorene, adoorí an adoodá' gurkwa/amis sleeme ir tlahhatlahhi sleeme amoorene ar loohír Kristo. 6Atén bar slahhe'eemis u slaslaawaán, gár kus slaslaawaan a kuungá' masók gurkwa/amis un sleerá', nee ba/ama. Laqaá atén barnaxes gurkwa/amis un slaslaawaán, gár kus slaslaawaan, a as atén daqaní kuungá' gurkwa/amisuuwo nuwa aleeslawaan, as masók kuungá' /uuru kuwa sleera' oo slahhe'eemis kuwa sa qiqtliinda', slahhe'eemisuú adór kwí atén ta sa qiqtliimaan. 7Nee haraxu'utír atén ta koomaan daandeemoohunge i ihhafiirír koón. Asma atén a xuaán gídaabá adoodá' kuungá' slahha'amu kur slasleera', an adoodá' kuungá' gurkwa/amis kur sleera' sleeme. 8Hháe, atén adoorí an kaahaán, asma atén a sla'aán kuungá' kawa xua' slahha'amaayeedá' atén taa slawaán baraá yaamaá Asiaro. Asma atén slahha'amaayeedá' taa slawaán ka ló'wa ur, tam atén ana harslaaqataán gagaararo. Tam atén tari xuruutaán gídaabá tawa slafaan. 9Atén tari baraá muneerén i kaahaán gídaabá, sakwasleemár gwa'ara aga slawaán, as atén kawa tsaahhaan gídaabá a gár hariimaaká atén tiwa kilootén i tlintiiaan, ala masók a Mungú un i tlintiiaán, kudá' múk aa qaatl gu aleesláw waasle/atisaro. 10Inós atén taa ba/amís baraá tsaxwaá gwa'arár adór tí, nee slám ti malé ba/amis. Atén haraxu'utirén aga gawaawós i qaasaán, gídaabá inós i kumiit atén tiwa ba/amiimisi. 11Ala tam kuungá' sleeme atén ti alee/isá' ar loohír firorhúng. Gawaá adoorihe múk yaariír Mungú gu ló'wa sluufiis as atén, as tsuuqaá Mungú, kudá' atén taa slawaán. 12Gaarí an gár atén tir xirfayeemisaan gídaabá, muneerén atén ti lamabu'uún adór atén tara hootaán baraá yaamuuwo, ak alé dirhunge. Atén ana hootaán ar hhohhoaari nee ar muunuú /awaák. Muruuwí amór i dahhi a amór Mungú, asma atén aga hootaaniiká ar sagalooár heeuuma, ala ana hootaán ar tsuuqaá Mungú. 13Baraá barwaduurene atén gár hatlá' aga gooiimaaniiká, ala a tidá' kuungá' ta soomusa' kari tsatsahhaandá'. Aníng a haraxuú' gídaabá kuungá' a tsaahha hhe'esá' aluuwo. 14Asma qoomarihe kuungá' kaangwí ugwa tsaahha hhe'eesi'iiká, ar gídaabá bál deeloodár Aako Yesu binda hardát, kuungá' daqaní ti xirfayeemisá' as atén, adoorír atén tir xirfayeemisaan as kuungá'. 15- 16Aníng kuungá' nuna haraxuú' gídaabá kuungá' adoorí aga intsahhé'. Gaarí an gár aaiieé' ngisa adoorír slaá' geeraawo gídaabá aníng niwa amorhúng ar waaraahh qoomár bar Makedoniár káw. Nee slám binda Makedoniár wa kií/ niwa malé waaraahh ar dirhúng. Adoorí ana slaá' tleehhamooro as kuungá' tsuuqa kiwa sleera' sagaáwa tsár wa ale, nee as kuungá' aníng iwa alee/isa' niwa kumiit baraá aaiiene ay yaamaá Yudea. 17Ala kuungá' ka ga/eera', aaiieé' kuká' aníng ngiwa adoorír slaá', aníng iga alqaytsitiikáhe? Laqaá a gídaabáhe aníng a adór heé aa haratlintii'iiká, kudá' káh “Eeít”, ala laatí inós i kaahi “Aasla'áy”. 18Ala aníng a adoosingeeká. Ala Mungú bar a Mungú ló', axweesanayrén sleeme dirhunge bar “Eeít” a “Eeít”, bar “Aasla'áy” a “Aasla'áy”. 19Garmoó Mungú, Kristo Yesu, kudá' iidíguuwós taa dirhúng i alki/iít nee atén, gídaabá aníng nee Silwano nee Timoteo, a gídaabaheeká inós an “Eeít” nee “Aasla'áy”. Ala /aymuuwí “Eeít” i baraawós. 20Asma al'axweesantá Mungú sleémeero a “Eeít” gana sleér ar inós. Gawaá adoorihe atén sleeme a “Amin” an kaahaán ar inós, as Mungú kuwa xirfayeemiisaan. 21Ala Mungú inós an kudá' atén taa haragaas amór Kristo i alé, nee tam kuungá' sleeme. Inós an kudá' atén taa tsawaar as gadiyeérós kawa tleehhaan. 22Nee slám tiri layaarós i qaás, nee Qeeruuwós nguri haniís baraá muneerén i alé as inós tawa arhaánirén. 23Mungú an lamabu'usmooeé' gídaabá, aníng gár nisa Korintór i ki/iiká malé alé, a kuungá' nuna sií' slahhe'eesaro. 24Atén a sla'anaaká kuungá' nuwa hara'ayiimaan gídaabá, gár ta haratlintia' a milá, asma kuungá' aga kwa/é' baraá haratlintaaorhunge. Ala atén nee kuungá' a al gadiyuusaán as qwal/uuhúng kuwa amohhe'eemisaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\