2 KORINTO 7

1Sla'aaruuser'eé', axweesantí sleémeero a toorén. Gawaá adoorihe, atén ti kilootén hhoohhooeesaán baraá umuúqo slasla/aruuwo oo gawaá slaqwa nee oo baraá qeeruuwo. Nee tawa hootaan ar slafíngw hhohhó' ló'wa ale, Mungú kuwa da'ayuumiitaan. 2Kuungá' munerhúng haniisare' amoorén i alé. Atén tam heé wák ugwa gár tlaákw i tleehhaniiká. Atén heé taa qwaareesaán i kaahh, laqaá heé atén taa al/ayaán i kaahh as atén slaasláw kawa slawaan. 3Aníng adoorí a kaahaaká as kuungá' nuwa sakwasleemuut. Asma án kuungá' naa qaroó ádbáw gídaabá kuungá' a baraá muneerén i dir'á'. Atén nee kuungá' a dinkwa baraá slafiingo nee tam baraá gwa'araaro. 4Aníng a xurumiitaaká daandeemoohunge. Aníng ti ló'wa xirfayeemiís as kuungá'. Gawaá adoorihe aníng taa ló'wa gurkwa/ás, nee qwal/amayér ló'wa ur aga sláw baraá slahha'amaayeerén tí ta koomaana. 5Tam qoomár atén niwa hardahaán yaamaá Makedoniár i aleeró, amohhooa aga slawaniiká. Ala atén slahha'amu una slawaán umuúqo bihheero. Tsee/awo gár dáw a gila, baraá muneerene gár dáw a dae. 6Ala Mungú, kudá' múk aa haleeleeiit gu gurkwa/amís, inós atén tina gurkwa/ás as adoodá' Tito niwa hardáh. 7Ala a as hardahamuuwós kiloseeká, ala tam gurkwa/amisuudá' inós aa dirhúng wa sláy. Asma inós iidíguuhúng nguna diirén i alki/iít gídaabá, kuungá' a ló'wa sla'á' aníng iwa aanda', nee slám adór kuungá' tar gurhaamutá', nee adór kuungá' aníng ir aleekal/aandá'. Gawaá adoorihe, aníng niri ló'wa qwalaá/. 8Ala tam barwaádá' kuungá' naa gurhaamír ar eeri, ala aníng a gurhaamuutaaká as adoodá' ngiwa gooiím. Án geeraawo alók a gurhaamuút qoomár ngiwa ár gídaabá, barwár'eé' kuungá' naa gurhaamír ar eér, tam har qoomár niinawe. 9Ala aníng hamí a qwalalaá/. Ala a as gurhaamirhungeeká. Ala gár nis qwalalaa/ a gídaabá, gurhaamirhúng tidá' hhu'u'uungw nguna húp baraá munerhunge. Asma gurhaamirhúng a adoodá' Mungú aa slaá'. Gawaá adoorihe slahha'amaayér kuungá' taa sleeré' i káhh as adoodá' atén taa tleehhaán. 10Asma gurhaamír adoodá' Mungú aa slaá', gár i huwahup a hhu'u'ungwdá' ba/amár huwahuúw. Heé gurhaamír adór tí gaa slay, inós i ooiiká gídaabá aníng gurhaamirí geera alók ana slawiiká. Ala gurhaamír adoodá' yaamu i slaiya', gár i hup a gwa'ara. 11Ga/aawaagáy, gurhaamirí Mungú naa slaá' adór Mungú ngira ar gadiyuús dirhunge. Asma gurhaamirí gár naa húp dirhunge a ilakaaharuú úr, nee tiwa ló'wa aleekal/aanda', nee slám muruú tlákw kuwa i buhhabuhha' nee kuwa da'ayuumita'. Nee slám kuungá' ana ló'wa slaé' aníng niwa hardah. Kuungá' ilakaaharu una ló'wa tlehhé', tam tlakweema ina sakwasleemuté'. Gawaá adoorihe baraá umuúqo gaaro kuungá' tin laqaandá' gídaabá, adór hho' aga tlehhé' baraá kaangwihe. 12Gawaá adoorihe, aníng tam barwaádá' ngaa gooiimi, aga gooiimiiká as heedá' aa dakuus, laqaá aga gooiimiiká as heedá' taa sadakuús. Ala aníng ana gooiím as ngiwa laqaam dír geerá Munguhe adór kuungá' atén tir ló'wa sla'á'. 13Gaarí an gár atén tisa gurkwa/amís. Ala a tí kiloseeká. Atén qwal/amaayér ur ana ló'wa slawaán, asma adoodá' Tito iwa qwalaá/. Asma kuungá' sleémeero Tito ngwa ló'wa gurkwa/asé' baraá muunaáwose. 14Ala bar án kuungá' naa xirfayeés dír geeraawós wa ale, aníng taa mureekeesiiká. Asma axweesanayrén kudá' kuungá' nura xirfayeemisaán dír geerá Titó wa ale, aa geehhooúy gídaabá a axweesanoó ló', adoodá' axweesanaydá' sleémeero atén naa dirhúng i kaahaán adór tar ló' sleeme. 15Kuungá' inós una ilaiwa/amér i tlehhé', nee una ilaoté' ar dae nee daaraxaay. Inós qoomár adoorí birngaa insláy, sla'aarirós dirhunge i ló'wa tlahhatláhh. 16Aníng a qwalalaá/ asma aníng a insareehhír koomaaká daandeemoohunge baraá umuúqo gaaro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\