2 PETRO 2

1Ala tam qoomaadae sleeme aaruusér lama i deer baraá tla/ángw muko. Tam baraahunge sleeme intsaahhatuusér lama i hardát. Inooín intsaahhasár hhiita ngin dahaasiyá' ar baraá naaqo, tam Aakoodá' inooín gaa tlaaxw nguri sa tlaankiyá'. Ala gawaá adoorihe inooín tin harakeemisiyá' baraá qwanáy i alé ar adoorí. 2Múk yaariír inooín gi eehaar baraá slafingw'ín kudá' slasla/aare, nee loohidár looeema ka /ooslislín as inooín. 3Inooín ta haats ilatleerír peésaro. Lameemá tawo kin tawó tlaaq as peésa ngiwa slaya' dirhúng wa ale. Ala iimír aáng sakwasleemar'ín kaa qaro tsaát, nee inooín amór i kaya' a baraá qwanaay. 4Asma Mungú malaykeedá' tlakweema gaa tlehh, gaa gurtlayká, ala gana kwaáhh baraá bohóngw qwanaay. Tan baraadá' wa hoot, kawa tsegiít nee kawa xun baraá giwtír wa ale, as Deeloodár sakwasleema kawa daamaaran. 5Mungú múk aáng gwa gurtlayká sleeme, ala tluwoó da/atén nguri huúw daanduú yaamaá múk tlákw. Heé aa ba/an a Nuhu kilós, kudaádá' iidíguú gan'amu gu alki/aa/iít, nee múk faanqw oo hatlá' iri ba/án sleeme dinkwa nee inós. 6Nee slám Mungú gixsár Sodoma nee Gomora gari sakwasleemuút, gari daá/ ar asla, gari slaqsaay tleéhh oo dae tlaáq dír múk tlakwe, oo aluuká' wa i tláw, gídaabá inooín adór ki laqi an adoodá' sleeme. 7Ala Mungú Lutu guna ba/amís. Inós a heé gan'amuú koóm. Inós kuna daawitimiís nee slafíngw slasla/arén oo mukdá' tlákw oo yaamuudá' wa hoót. 8Heewí gan'amuú koóm nee oo Mungú ilaiwawaá/, inós ina hoót baraá tla/ángw mukdá' wa ale, umuúqo deelooro kuri slahhe'eemiís baraá muunuúwose, as muruudá' tlákw sleémeero oo aa ga/áy nee aa axamiís. 9Tí gár i laqaqaan a gídaabá Mungú ga aleesláy múk inós ilaiwawaá/ nguwa ba/amisi baraá iiara'aduwo. Slám ga aleesláy múk tlákw nguwa baraá tseegamór i ilaa/i, ay dír sakwasleema ngay slaya' bál deelór sakwasleemaro, 10ak alé mukdá' ilatleerír slasla/aren ar slaqooín ga eeharahaár, kudá' aleesleemuú Mungú waaqaqaá'. Intsaahhatuuseerí ar lama inooín a afakaharuusér sidór koom, slám a takaahuuse, slám ta daaraxiiká, ala tam malaykeedár aleesleemuú koom kan /ooslislín. 11Malayke ka uren nee i /uuruú koón ta intsaahhatuuseedae. Ala tam adoorihe malayke i qiqtliindaaká inooín ngiwa /ooslisliin qoomár birki sakwasleemuut dír geerá Munguhe. 12Ala intsaahhatuuseerí muruú ta xuiiká kun /ooslislín. Inooín a adór makaá fuqurángw kooma'aaká, kudá' taa tleéhh as kiwa oohi nee kiwa qwaareesi. Inooín sleeme ki qwaarees adoorír aleeró, asma hhitiru'uumar'ín taqá'. 13Inooín ki slahhe'eemiis asma adoodá' inooín ngira slahhe'eemisiyá'. Tam qoomár tlaatla/aangw inooín ta qwalalaa/ as hheehha. Mukwí bar nee kuungá' a al iwitá' dír muruú /aymaaro, inooín barta /ayín ar bi'iri, gaarí a gár múk Kríshaanáy gu slasla/areemiis nee gu murér i qamiim. 14Inooín gár hatlá' ta ilatleeruus i káhh, aqo har /ameenár tsaatuuse kilós, slám inooín i hhe'eesiaaká tlakweemaawo. Inooín múk aa kwa/iiká baraá haratlintaaooro ngun qwaareemiisiyá'. Inooín a múk peésár slaá' ló'wa ale. Gawaá adoorihe inooín kaa lu'ús nee Mungú. 15Asma inooín loohidá' ganaa' kaa geexáy, tari qwaár. Asma inooín loohír Balaamu kana eehaár, garmoó Beori. Inós gár ganaa'aaká gana tleéhh as peésa ngiwa slay. 16Ala inós kuri iigahhaát as tlakweemaawós kudá'. Asma daqwaydá' axweesani ga aleeslawaaká, iri axweés ar afór hee, aarusmoowí guri ilaá/ baraá tlehhemuuwós kuduú sagawasleero. 17Mukwí a adór tsinqa'aá naa /one', nee slám a adór hunkoó ta gusisin nee fur'a. Mungú hotangw'ín gwa amohhe'eés didár ma/amír wa ale. 18Asma inooín axweesanoó urén kun kah oo gídaabá wásl. Inooín ilatleerír slaqwa kan ar gadiyuus as múk aa sangw haratlintii' kuwa al/ayi, mukdá' baraá tla/ángw tlakuuse ngwa sangw geexay. 19Inooín gár ta al'axweés dír múk i alé a gídaabá ki gweer baraá lawaali'iimaro. Ala laatí inooín awa kilá' a lawaalér tlehhema'aá hhitiru'uuma. Asma hee burkwa baál nee gaa, inós a lawaalmoó gadaádá'. 20Mukwí geeraawo tina paraátl dír slasla/aruú baraaká' yaamuuwo, qoomár Aakoorén nee Ba/amusmoorén Yesu Kristo kuwa xuú'. Aluuwo kuri malé uuruúx tari kií/ baraá slasla/aruudí alé, kiri baál nee slasla/aruudá'. Gawaá adoorihe tlehhemuuín kwí oo alhhe'eesaay ku ló'wa tlaákw ta kuduú geera ba/a. 21Geeraawo a tsiní dir'ine barnaxas loohidár ganaa' bar kaa baloó xuiiká, ta kawa xui, aluuwo hara'ayadá' hhoohhoo' tidá' taa dir'ín i haniís kari máy. 22Inooín a adór axweesantadár múk urén ar kah gídaabá, “Seeaay wa/ariwós gaa sakií/,” nee ar hatlá' i kat, “Baynimo bura hamátl, inós i malé kii/ baraá baa/ír i ale.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\