2 PETRO 3

1Sla'aaruuser'eé'. Barwaárí án ni kuungá' i gooiim ar tsár. Gawaá barwaduuká' tsaraawo aníng muruuwí nguna inslawtimís, as inslawoó hhohhó' nguwa daarkitis baraá munerhunge. 2Asma gár kuungá' tunduwa hariím a /aymi'iidá' awa aaruusér aáng ar hhohho' in insleerá', nee hara'ayaadá' Aako nee Ba/amusmo, tidá' tinda amorhúng i huúw nee ya/abuuserhúng. 3Gár har geerá a tí gídaabá baraá deeloodár alhhe'eesaywo muu ni hardah oo ilatleerir'ín eeharahaár. Inooín kuungá' nuri niqimiisiyá', 4tawa kaahi gídaabá, “Inós al'axweesani ngina haniísiíke gídaabá niwa ki/i, ala i amá? Baabi'iirén naa qaroó qatliyé', ala mura' sleémeero u ga/eerá'aáke i adoodaádí kaahh, adoodár aáng iimír yaamu kiwa tleéhh.” 5Múk adoorí káh, kaa gunqareés gídaabá, iimír aáng doori nee yaamu kina tleéhh ar axweesantá Mungú. Kina tleéhh ar ma'aay nee ar baraá ma'aay. 6Ala yaamuudá' geera kina qwaareés sleeme ar ma'aay, ar ma'aydá' tluwoó da/atén. 7Doori nee yaamu kuká' hamí daawá' kina amohhe'eés nee kin xún ar axweesantá Mungú sleeme, nee in kumiitiyá' ar adoorós tidá' i dirii'iya' ay bál deeloodár sakwasleema. Baldá' bira xeér, kiri daa/ ar asla, nee múk tlakuuse kuri sakwasleemuut nee kuri qwaarees. 8Sla'aaruuser'eé', gaarí wák ma gunqareesara'. Dír Aakoowo deelór wák a adór kureeraá kumuú wák, nee slám kureeraá kumuú wák a adór deelór wák dirose. 9Muu bahh'alé i kaahi, Aako al'axweesantós boo/eesaro i tligatliik. Ala a adoosingeeká. Ala inós kuungá' nun sageeqiqtlín. Asma gu slaiiká tam heé wák iwa qwaari. Ala masók sleémeero tlakweemaaín ngiwa hhu'u'una'. 10Ala deelór Aako i hardát adór fisusmoó ar alé. Baldá' doori ni ilaá wa qwaariyá' ar kududuhoó úr, nee tsatse/ asla gu ót nee iri weeq. Yaamu nee muruú baraawós i dirií' sleémeero niri qwaariyá'. 11Ala mura' sleémeero barqo in adoorír weeq, kuungá' gár tunduwa hariím masók an hotá' ar slafíngw hhohhó' nee oo Mungú kuwa ilaiwawa/a', 12qoomár deeloodár Mungú kawa daamaraanda' nee kawa harakeemisa'. Ala deeloodá' bál binda hardát, doori asla gi ót nay weeqiyá', nee tam tsatse/ i weeq as asla. 13Ala Mungú al'axweesani ngina diirén i haniís, dooraá /aben kiwa slawaan, nee yaamaá /aben. Baraadaádae gár dáw a gan'amu. Nee atén muruuwí un haraxuaán. 14Sla'aaruuser'eé', kuungá' muruuwí u daamaraandá'. Gawaá adoorihe ilakaaharu tleehhaak tawa wayduú koonda', nee tawa sihhita' dír geeraawós i alé tunduwa hhohhó' nee tawa múk xaslxanslír koomaaká. 15Nee kuungá' xuaak gídaabá, qiqtlíngw Aakoorén gár ni huwi dirhunge a ba/ama. Tam hhiyaarén, kuduú sla'aarusmo, Paulo, adoorí sleeme ngaa gooín amorhúng i alé. Inós kuna geeraharahaár nee sagaalooadá' aa sláy dír Mungú wa ale. 16Adoorí an adoodá' i kaahi baraá barwaduuwós kudá' sleémeerowo, qoomár bar i iidíguuwí alki/iit. Baraá barwaduuwose muruuko ku gawdén tsaahharo. Múk xu'utír koomaaká nee múk aa kwa/iiká muruuwí gun warqeemiis, adoodár muruú hatlá' sleeme oo baraá Gooi ngur warqeemaamisiya'. 17Ala kuungá' sla'aaruuser'eé', kuungá' adoorí aga qaroó xué'. Gawaá adoorihe ti harmagahhe'. Ma ya/aamara' tunduwa uuruuxi baraá haratlintaaorhúng tidá' taa oti'i, nee tunduri qwaarees nee múk tlákw. 18Kuungá' uraarawé' Aakoorén nee Ba/amusmoorén Yesu Kristo kuwa xua', nee tawa gawduura' ar loohír tsuuqaawós kudá' ni tawó hanmamiisi dirhúng i alé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\