2 TIMOTEO 4

1Aníng kuúng u hara'ayiyiím dír geerá Mungú wa ale nee dír geerá Kristo Yesu, kudá' múk slaáf gu sakwasleemuút, nee kudá' aa qaatl. Slám u hara'ayiyiím asma hardahamuuwós nee waawuti'iimarós gídaabá, 2Axweesani alki/iiteek, tiwa amohhe'es qoomaadá' hariima nee qoomaadá' hariimaakahe. Tlakweemaá muu geehhooutiseek, iigahhamiiteek, naanaqeek ar qitla sleémeero, nee kiwa intsaahhatimis. 3Asma qooma i hardát ar muu intsaahhatimisuuduú ló' nguwa si'i. Aluuwo intsaahhatuuser'ín ar yaariir kari leeleehh ar adoodá' inooín ta slai, as intsaahhatimisuudá' inooín ta slai kuwa axamisi. 4Inooín kari sii' tidá' ló' axaasaro, nee tiitár lama kari i warqáy. 5Ala kuúng masók tin harmagáhh baraá mura' sleémeerowo as tidá' ló' kawa eehat. Kuúng qiqtliím baraá slahha'amuú ta sleera. Ya/abtór hho' alki/iiteek tawa gadiyeérók. Gadiyeérók boo/eeseek. 6Asma aníng daxta ti ilahhooár wa haniis, nee qoomár gwa'arar'eé' naa hardát. 7Slaqwarár hhoo' aga slaáqw, qwaatlo aga faák, nee haratlintaao aga xuúm. 8Nee hám daxta gár aa met a slamangwduú gan'amu kunguwa tseegi, oo taa aníng wa amohhe'eés, kudá' Aako ni haniisi Baldae. Inós a sakwasleemusmoó ganaá'. Ala heé slamangwí gu sláw a aníng kilooeeneeká, ala tam kudá' sleémeero awa hardahamuuwós ngu haraxuuá' ar qwal/amaaye. 9Ilakaaharu tleehheek niwa amor'eé' hardat ar gaanslaay. 10Asma Dema muruú yaamu guna slaá', aníng iri geexáy, iri tláy ay Tesalonike. Kreske aa yaamaá Galatiár i tláy. Tito sleeme aa yaamaá Dalmatiár i tláy. 11Luka kilós in diirí, an heé aa dir'eéní meet. Marko leelehhang, nee kuúng ni alhardatá', asma inós a alee/isusmoó hhoó' dir'eene. 12Ala Tikiko ugwa ya/aáw Efeso. 13Hiyay'eé' kudá' naa geexáw dír Karpo baraá yaamaá Troa, bindi amoorí keér, huwang, nee kitaabi'iidá' sleeme, ak alé kudá' kaahari. 14Iskanda, kuduú kareermo, adór tlaakw gaa ló'wa tleéhh dir'eene. Maweek Aako gu li/áyc buu' as tlehhemi'iiwós kudaádá'. 15Ala kuúng ti harmagahh dír heesinge, asma inós axweesanayrén guna ló'wa sií'. 16Heé aníng iga lamabu'un i kaahh tam oo wák baraá kwasleemar'eene bál har geeraawo. Ala sleémeero ina geexayé'. Ala tlakweemaaká' mikiwa daandeemooín i harafaár. 17Ala Aako ina sihhiít dinkwa nee aníng, aníng iri /uuruú i haniís. Asma Aako gár i slai a Ya/abtór hho' sleémeero kawa alki/iiti nee aníng, as múk xoordu sleémeero ngiwa axaasi. Aníng tiri ba/amís baraá afkwá dirángw wa ale. 18Aako aníng i ba/amis baraá umuúqo /aymuú tlaakwe, nee iwa amohhe'eemisi ay dír ni hardah baraá waawuti'iimarós ar gawaá doori. Inós i xirfuuti ay alhhe'eesay wasle. Amin. 19Priska nee Akila intsihhiiseek, nee múk doó Onesiforowo. 20Erasto ina meét yaamaá Korintór i alé. Trofimo una geexáw yaamaá Mileto, asma i tiiq. 21Kuúng ilakaaharu tleehheek niwa hardat dír qoomár tsaaqwa nira xeeriiká. Eubulo i kuúng intsihhiimiis, nee Pude, nee Lino, nee Klaudia, tam hhae sleémeero. 22Aako muunuúwók ngu de'en. Aako kuungá' nu tsuuqi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\