LEHHEMA'AÁ YA/ABUUSE 13

1Baraá múk Kríshaanáy kudá' baraá Antiokiár i diriia aaruuse i deer nee intsaahhatuuse. Inooín a Barnaba nee Simoni kudá' ta babay Nigeri, nee Lukio, heé yaamaá Kirene, nee Manaeni, heé aa uray dír doó baabuú waawutmo Heróde wa ale, nee Sauli. 2Looarka wake múk Kríshaanáy qoomár iwa Mungú sluufimiis nee tawa gwaawiwín, Qeeruú hhoohhoó' iri oó' dir'ín i alé, “Barnaba nee Sauli amor'eé' paraatlare' as gadiyeédá' ngiwa ateét.” 3Tari gwaawín, nee tari firín, dabaaín kiri qaás gawaaín i alé, tari ya/án tawa tlay. 4Barnaba nee Sauli kiri ya/aáw nee Qeeruú hhoohhoó', tari /eét ay Seleukia. Nee tari didá' wa tláy baraá tlawtár alé ay Kipro. 5Nee qoomár tawa Salamír i dirii'i, Ya/abtór Mungú kari alki/iít baraá maraá saalíngw múk Yahudiro. Yohana a dinkwa nee inooín, an heé gi alee/iimiís. 6Qoomár yaamuudá' kaahaar awa tla/ángw tlawi kingiwa waaraáhh, tawa hardáh ay Pafo, heeko qwaslaarmo kuri ár. Inós a aarusmoó lama, inós a heé Yahudi, umuuwós a Bar-Yesu, gídaabárós a garmoó Yesu. 7Heewí inós i dinkwa nee ga/awusmooko ta babay Sergio Paulo. Ga/awusmoowí a heé fuqurángw koóm. Ga/awusmoowí Barnaba nee Sauli giri ateét amoorós i aleeró, Ya/abtór Mungú ngiwa axaasár wa slai. 8Ala Elima, qwaslaarmoodá' (umuuwós gídaabárós an qwaslaarmo), inós tina tlaampa'aamisyé' nee inooín. Asma inós gár i slai a ga/awusmoodá' masók haratlintaaoodá' gan máy. 9Ala Sauli, kudá' ta babay Paulo, i haats Qeeruú hhoohhooe, ila' giri duxún amór Elima, 10iri oó', “Kuúng a garmoó Neetlaangw, nee slám a háts al/ayma sleémeerowo nee tlakweema. Kuúng a wakusmoó gan'amu sleémeero. Kuúng lohaá Aako awa naa ganaaiye' paslimisuwo mis baloó meeraaká. 11Ga/aaweek, dákw Aako hám i gawaawók i dirii', nee kuúng a taampa tleehhít, tsee/amá u aandaaká ay qoomarka.” Hamtidár kilae giwti nee ma/amí guri qiptís, iri harweerirín as heé gu gan'aamiís nguwa leelehhiiti. 12Ga/awusmoodá' kangwdá' aa tleehharut nguwa ár, iri haratlintií'. Intsaahhatisár daanduú Aako gari sa waa/oo/amín. 13Paulo nee mukós tari tsa/án gawaá miringamof, tari tláy Pafór wa ale, tari hardáh ay Perge baraá yaamaá Pamfilia. Yohana giri geexáy, iri kií/ ay Yerusalemu. 14Ala inooín tana Pergér wa tláy, tari waaraáhh ar yaamaá kaahaar, tari hardáh ay Antiokia, gixsár yaamaá Pisidia. Bál deelór hungu/umaawo tari dáh baraá doó saaliingw, tari iwiít. 15Hara'ayár Musa nee gooír aaruuse soomaro kawa hhe'eés, geeraharuusér doó saaliingw hee guna amor'ín i ya/áp, tari oó', “Hháe, ya/abtór gurkwa/asár koom ar mukwí wa hariim bar koondá', ooare'.” 16Paulo iri sihhiít, giri kuútl ar dawa, iri oó', “Kuungá' múk Israeli, kuungaásingá' awa Mungú ilaiwawa/á', iia' qaasaak. 17Mungú mukwí oo Israeli baabi'iirén gina tsawaár, giri xoorór ur tleéhh, qoomár tawa dahaaye baraá yaamaá Misriro. Inós ngiri hingeés baraadá' wa ale ar /uuruuwós. 18Giri geerahaár kureeri mibeeri tsiyáhh, ngiwa sa qiqtlin baraá xanxáy wa ale. 19Aluudae Mungú xoordaá faanqw giri tsuú/, kudá' yaamaá Kanaani. Nee yaamaá xoorduudá' giri haniís dír múk Israeli tawa aalir'ín, gawaá har kureeraá tsiire tsiyáhh nee mibeeraá kooán. 20“Aluudae har'ohuuse gari amor'ín i haniís ay qoomár aarusmo Samweli. 21Slám aluudae múk Israeli Mungú guri firín as waawutmo kuwa slay. Nee Mungú Sauli guri haniís, garmoó Kishi, heé tlahhoó Benyamini. Inós iri waawuti'ii'ín kureeraá mibeeraá tsiyahhe. 22Aluudae Mungú Sauli guri hingeés, Daudi guri qaás tawa waawutmooín. Daudiwí a kudá' Mungú aa lamabu'ún iwa kaahi, ‘Aníng Daudi ugwa ár, garmoó Yese. Inós a heé muunuúeé' gwa qwal/atis. Slám inós an kudá' sla'aarir'eé' ga tleéhh sleémeero.’ 23Baraá xwaylár heewihe, Mungú Ba/amusmo ngwa haniís dír múk Israeli, adoodá' ngira qaro geerí al'axweés. Inós a Yesu. 24Qoomár Yesu niwa hardahiiká, Yohana axweesantá Mungú gaa alki/iít dír múk Israeliwo gídaabá tlakweemaaín ki hhu'u'un nee ki baatimiisi. 25Yohana qoomár alhhe'eesoó slafiingós iwa nakaá/, iri oó', ‘Aníng a kudaádá' ta harahhifa'aaká. Ala hee ni hardah aluueén wa ale, nee aníng a hariimaaká ya/ataá ya'aawós ngiwa slakwekwe'ees.’ 26“Hhaee'eé', kuungá' awa tlahhoó Abrahamu, nee kuungaásingá' awa Mungú ilaiwawa/á', Ya/abtoorír ba/ama kingina ya/aáw dír atén sleémeero. 27Asma múk Yerusalemu nee geeraharuuser'ín, inooín inós kwaa tsaahhiiká adór tar Ba/amusmo. Kuri sakwasleemuút. Gawaá adoorihe axweesanaydá' aaruuse aa kát kari boo/eés, kudá' ta soomaamuusi umuúqo deelór hungu/umaawo. 28Asma gár taa ár i káhh gawaawose ar gwa'arár wa hariím, ala tam adoorihe Pilato kuri firín gídaabá ku gaasi. 29Tam sleémeero boo/eesaro kawa hhe'eés, tidá' taa gooín daanduuwose, kuri aweerís gawaá msalaábár wa ale, kuri foól. 30Ala Mungú guri waasle/atís baraá múk aa qaátl wa aleeró. 31Alaá deelór hhaawaakahe tina geehhoutimís dír kudá' nee inós naa al tsa/ane' Galiláyár wa ale ay Yerusalemu. Nee inooínaká' hamí an lamabu'uuseerós dír geerá muko. 32Nee atén hamí a diirí diriiaán as Ya/abtoorí hho' ngiwa alki/iitaan dirhúng i alé 33ar gídaabá, tidá' Mungú aa al'axweés dír baabi'iirén, ngaa boo/eés diirén i alé, ateéká' na/'ii'ín. Adór ngiwa boo/eés a Yesu guna waasle/atís, adoodá' kara gooín baraá kitaábuú Wara'ami, wara'amtá tsár, ‘Kuúng a Garmaaeé', án kuúng laarí una laqwaál.’ 34Qoomár Mungú inós nguwa waasle/atís baraá múk aa qaátl wa ale, as miwa malé kií/ baraá hhitiru'uuma, adoorí gana oó', ‘Án tsuuqa ngi kuúng i haniís, tsuuqadá' hhoohhoo' nee awa haraxu'utír koomá', kudá' naa al'axweés dír Daudi.’ 35Adoorí sleeme gan kah baraá wara'amtá hatlae, gídaabá, ‘Kuúng Heewók Kudá' hhoohhoó' u meeraaká iwa hhitiruuti.’ 36Daudi múk qartós guna sagadiyuús, adoodá' Mungú aa slaá' gari tleéhh. Aluuwo iri gwaá', kuri foól dinkwa nee baabi'iiwós. Inós hhitiru'uuma gari sláy. 37Ala kwí Mungú aa waasle/atís aa hhitiruutiiká. 38Hhaee'eé', atén ngin kuungá' i alki/iitaán, gídaabá baraá heewihe kuungá' gurtleemuú tlakweema u sleerá'. 39Umuúqo heewo oo inós gu haratlintií', sakwasleemadá' inós gu wa hariím kan fiits, inós kuri gan'amkú i harafaar. Gár adoorí hara'ayár Musa gaa aleesleeriiká tleehhamooro. 40Ti harmagahhe', axweesantadá' aaruuse aa kát miwa dirhúng i bo/, gídaabá, 41‘Qaytsité' kuungaásingá' waaqaqa'á', waa/oo/é', qwaaré', asma án gadiyérka a tleéhh baraá deelorhunge, gadiyér kuungá' ya/aamaro ta aleesleera'aaká, tam kingi ooi.’ ” 42Paulo nee Barnaba tawa ti'iít, muu giri firín as axweesanaywí nguwa malé axweesiya' bál deelór hungu/umaawo tidá' tsare. 43Qoomár muu iwa diyaya/aát, múk Yahudi oo yaariír Paulo nee Barnaba gina eehaár, dinkwa nee múk xoordaá hatlá' oo aa warqay baraá diínír múk Yahudi. Paulo nee Barnaba tari axweés nee inooín, kiri gurkwa/amís as tawa kumiiti baraá haratlintaaooro. 44Deelór hungu/uma tidá' aluudá' ngaa hat, múk yaariír oo baraá gixsa sleémeero tari burumburiít as Ya/abtór Aako kawa axaasi. 45Ala múk Yahudi boo/aydá' nguwa ár, da/i giri eér. Tari tlaampa'amisiyé', tari /ooslislín, axweesanaydá' Paulo aa káh kuri sií'. 46Paulo nee Barnaba tari axweés ar pihhu'uuma. Tari oó', “Axweesantá Mungú geeraawo gár kawa hariím a kan alki/iit dirhúng wa ale. Ala bar kuungá' ana sié', nee slám bar aga aandé' gídaabá slafíngw alhhe'eesay wásl u sla'a'aaká, gimsé', qaytsité', atén aga warqawaán amór múk xoordaá hatlá'. 47Asma adoorí an adoodá' Aako naa oó', gídaabá, ‘Aníng kuúng una qaás tawa gwa/atamaayér múk xoordu, as tawa loohír ba/ama tam ay alhhe'eesoó yaamu, as ba/amar'eé' muu sleémeero nguwa i hardat.’ ” 48Múk xoordu adoorí ngiwa axaás, tari qwalaá/, axweesantá Aako kari xirfayeemiís. Múk yaariír iri haratlintií'. An kudá' sleémeero awa Mungú aa tsawaár kuwa slafíngw alhhe'eesay wásl i haniisi. 49Nee Ya/abtór Aako iri tsiyayaxát baraá yaamuudá' sleémeerowo. 50Ala múk Yahudi /ameenadá' uren, tidá' Mungú ilaiwawaa/, nee múk urén oo gixsa, kina dukún, muu kuri harakeemiís, as Paulo nee Barnaba kiwa guusi. Paulo nee Barnaba kiri tsee/áy duúx baraá yaamuuín kudae. 51Paulo nee Barnaba teerír ya'aaín kari kuukuú', tari tláy ay Ikonio. 52Nee eeharuusér baraá Antiokia iri háts qwal/uuwo nee Qeeruú hhoohhooe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\