LEHHEMA'AÁ YA/ABUUSE 21

1Alaá deelo ooaro kawa hhe'eesaán, tay tlawaán ar baraá tlawi, tari waarahhaán ay Kosi baalaadár kilae. Tawa hardahaán, looaytleérós tay hardahaán Rodo, nee tawa didá' wa tlawaán tay hardahaán Patara. 2Miringamoó waaraáhh ay Foinike kuri araán, tay tsa/amán gawaawós i ale, tay tlawaán. 3Nee Kipro kawa araán, kari bihhaá dákw doó basáy i geexawaán, tay hii'itaán ay Shamu, tari aweeraán Tirór i ale. Asma didá' aa dír miringamoorén huuwawós ngay aweerisi. 4Eeharuuse kari slawaán amoodae, tari dir'ín wa hootaán deelo faanqw. Inooín Paulo kuri babáy ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó' gidaabá, “Ma tsa/amaar Yerusalemúr i alé.” 5Deeloodá' iwa fák, tay tlawaán. Inooín sleémeero nee /ameenar'ine nee na/'iiwo tay haydohisiyé' ay afaá gixsa. Tay tumbarara'ataán afaá tlawi, tari alfiriimaán. 6Deelo kari ooaán nee inooín, atén tay tsa/amán gawaá miringamo, nee inooín niri watliyé'. 7Tawa tlawaán Tiroro tari kumiitaán aaiirene ay Tolemai. Diirí an alhhe'eesoó aaiirén awa baraá tlawi. Hhaeerén awa ayaadá' kay laaw'eesaán, nee tay tlaatla/iitaán deelór wake amoodá' wa ale. 8Looaytleérós tay tlawaán, tay Kaisaríár i hardahaán, tay dahaán baraá doó Filipo, alki/itusmoó Ya/abtór hho'. Inós a heé wák baraá kudá' faanqwe. Tay hootaán do'ós wa ale. 9Heewí dasú tsiyáhh oo /amatlite gu kón, inooín ya/abtór amór Mungú daahh kan axweemamiis amór múk i alé. 10Nee tawa hootaán amoodá' wa ale deelór hhaawakahe, aarusmooko wák, umuuwós ta babay Agabo, nina aweér yaamaá Yudeár wa ale. 11Niwa hardáh, himuú Paulo guri taataáhh, inós tiri kilós ya'a' tseék nee dabaawo, iri oó', “Qeeruú hhoohhoó' i kaahi, ‘Adoorí an adór heé himuuwí kur tseegi nee múk Yahudi oo Yerusalemu nee kuri haniis dír dabaá múk xoordu.’ ” 12Nee adoorí kawa axaasaán, atén nee mukduú didá' i dirií' Paulo kuri harhheehhe'eemisaán, as miwa tsa/án Yerusalemúr i alé. 13Paulo atén tiri báy, “Gár ta tlehhita' a umós? /Aa/ee nee diqay'eé' qwaaremisúwo? Mas tseegamo kilós an katá'? Án aga ya/aám tam tiwa gaasi baraá Yerusalemúr i alé as Aako Yesu.” 14Gurbu'utarén ngiwa sií', tari xasliitaán, tari ooaán, “Sla'aarír Aako i tleehharut.” 15Deelór niina iwa waaráhh, xooslurén kiri amohhe'eesaán, tari tlawaán, tari tsa/amán Yerusalemu. 16Eeharuusér Kaisaria bahh'alé tari alkoomaán nee atén, tiri hardahás ay doó Mnasoni, heé yaamaá Kipro. Inós a eeharusmoó aáng. Asma atén dír ti hotángw awaan an dír do'ós. 17Tawa hardahaán Yerusalemu, hhae tiri ilaohiyé' ar qwala/. 18Looaytleérós Paulo iri dáh baraá doó Yakobo nee atene, nee geeraharuusér múk Kríshaanáy sleémeero i didaádá'. 19Paulo ngiwa hhe'eés laaw'eesaro, kaangw sleémeero guri dir'ín i wakeetín alki/ituuwo oo Mungú aa tlehhiít dír múk xoorduú i alé ar gadiyeérós. 20Inooín kaangwí kuwa axaás, Mungú kuri xirfayeés, tari oó' dír Paulo, “Hhiyaarén, a ga/eéraáke múk Yahudi oo aa haratlintii' adór tar kumér yaariir. Inooín hara'ayár Musa ngi ló'wa ohiná'. 21Inooín kaa kaangók báy ar gídaabá kuúng mukduú Yahudi oo baraá tla/ángw xoorduú i dirií', in intsaahhatimís ar gídaabá hara'ayár Musa makawa eehaár. Slám na/'ii'ín mikiwa al/utlín, nee unuurén mingiwa eehariyé'. 22Ala hám adór ta laq? Baré kaaqo axaás gídaabá kuúng naa hardát. 23Gimáy, adoorí atén ni kuúng bawaan tleehheek. Múk tsiyáhh u koomaán diirihe oo al'axweesantá lo'o gaa tsaat dír Mungú i alé. 24Mukwí ar tlaweek, ti alhhohhoese', nee kuúng slaqwér deeqomór sager'ín ka bu'. Adoorí bara tléhh, muu sleémeero daqaní ga tsaahh gídaabá, iidíguudá' kaa báy gawaá daanduuwoge a lama, nee gídaabá kuúng a kumít hara'ayár Musa eeharahaduuwo. 25Ala gawaá daanduú múk xoorduuwo, kudá' aa haratlintii', atén ana gooimaán, tidá' taa al'axweesaán gídaabá, ‘Ti harmagahhe' nee muruudá' sleémeero taa hanmiís ilahhooár munga'aá hatlá' wa ale, nee tseere nee fu'unaá gár taa af'óh nee tsaatu'uuma.’ ” 26Looaytleérós Paulo mukdá' gurir tláy, tiri alhhohhoeemisiyé'. Inós iri dáh baraá Doó Mungú, iidík guri xu'utís oo deeloodár hhohhoeemisuuín iwa boo/i, nee iidíguú ilahhooár umuúqo heewo i duuxi. 27Deeloodá' faanqw iwa naká/ faakmawo, mukko Yahudi oo Asiár daáhh Paulo kuri ár baraá Doó Mungú wa ale. Mukwí tlaahhi gari qaás dír muu sleémeero, Paulo kuri óh. 28Tari tseeamín, ta kaahi, “Gimsé', múk Israeli, ti alee/ise'! Heewí an heedá' muu sleémeero gu intsaahhatimaamís umuúqo diiro gídaabá tlahhayrén ku waaqaai, nee hara'ayár Musawo, nee do'wí hhoohhoó' sleeme. Nee slám a tí kiloseeká, inós hamí múk Yunani ngwa dahaás baraá Doó Mungú, diirí hhoohhoo' gay slasla/areés.” 29Inooín adoorí kana oó', asma Trofimo kuna ár, heé Efeso, nee Paulo ti koná' baraá gixsaro. Inooín geera ka xui Paulo heewí guna dahaás baraá Doó Mungú. 30Gixsa sleémeero iri amooqwát, múk baraá gixsa sleémeero iri amoodá' ta'aín, Paulo kuri óh, kuri duuruxún, kuri duúx baraá Doó Munguhe, hamtidár kilae afér do' kari tseék. 31Qoomár tawa loohír leelehhiiti ar Paulo kur gaasi, iidík iri hardáh dír geeraharusmoó úr oo askaári ar gídaabá gixsár Yerusalemu sleémeero aa amoqwát. 32Hamtidár kilae inós askaári gari taataáhh, nee geeraharuuser'ín, gari hara'aweér ar gaanslaay. Geeraharusmoodá' nguwa ariyé' nee askaári, Paulo kuri máy muxtaaro. 33Geeraharusmoodá' Paulo nguwa i hardáh, guri óh, hara'aya gari haniís gídaabá ku tseegi ar pínguú tsár, giri yaahaás, “Heewí a heemá? Slám gár aa tleéhh a milá?” 34Bahh'alé baraá boo/aydae tari tseeamín, kookari i tí kaahiyá', kookari tiqá'. Iwa xumiís naxés gár axaasaro i aleeslay i káhh tsimaahhiro, hara'aya gari haniís Paulo kuwa dahaasi baraá boóma. 35Paulo kuwa hardahaás dír gaangeefír doó i alé, kuri gagaár nee askaári, as kuwa xún muko. 36Asma boo/oó muu guna eeharahaár ta tsimahhuus, ta kaahi, “Heewí gaasaak!” 37Paulo qoomár kuwa dahaasár wa slai baraá boóma, iri oó' dír geeraharusmoó askaári, “Án pa/aangw u sláwa oo /aymuú wák nguwa dirók i oo'.” Inós iri oó', “Kuúng tsifrír múk Yunani a xúa? 38Bar adoosíng kuúng baré a heedaáduú Misrirooká, kudá' gawaá deeloorí aa warahhi múk kumér tsiyáhh gwa hara'awis, kudá' aa tsu/uut, guri ar tláy baraá xanxaay.” 39Paulo iri oó', “Aníng a heé Yahudi. Gixsár Tarso tina wa laqwaál, baraá yaamaá Kilikia, a yaamuloousmoó gixsár liitlakweká. U fiririím, pa/aangw hanisang, oo nir ilawaats nee yaamuloouuseerí.” 40Pa/aangw kuwa haniís, Paulo iri sihhiít gawaá gaangeefír do', yaamuloouuseedá' gari kuútl ar dawa. Tawa xaslmiít, iri axweés amor'ín i alé ar tsifrír Ebrania, iri oó',


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\