LEHHEMA'AÁ YA/ABUUSE 24

1Deelór kooán iwa waaráhh, Anania, geeraharusmoó úr oo saalíngw múk Yahudi, bariiserka ngina ar /eét, nee heé wák oo kwasleemár baál, umuuwós a Tertulo. Kwasleemadá' Paulo kuwa sakwasleemuút kari alki/iít dír ga/awusmo. 2Paulo kuri ateét. Tertulo kwasleema gari iimu/ún iri oó', “Ga/awusmoó xiríf. Baraá waawuti'iimaroge wayda unar hootaán, nee baraá de'eengoge muruú hhó' ku tlehhiit baraá xooroorihe. Kuúng atén taa sa waawuti'ii'iín ar sagalooa, tari hootaán ar wayda. Yaamu naa warqayé', nee muruú hhó' ngwa slawaán as waawuti'iimarók tí hhoo'. 3Nee tí sleémeero an slaaslawaán umuúqo daqto nee umuúqo diiro ar sluufoó yaariír. 4Ala án kuúng muwa slaaqatís ar axweesanoó yaariír. Axweesanayrén kwí niinaá iiár i qaaseek ar gurhhooarók. 5Asma heewí ugwa tsaahhaán adór tar heé tlaákw ló' wa ale. A heé tlaahhír huwahuúw baraá múk Yahudi sleémeero baraá yaamuuwo. Nee hamí a geeraharusmoó múkdá' ta babay Nasarayo. 6Nee Doó Mungú nguwa muruú slasla/arén i huwahuúw, kuri oohaán. [Atén geeraawo una sakwasleemár wa sla'aán ar dabeerén. 7Ala Lisia, geeraharusmoó úr oo askaári niri hardáh, guri dabaarén wa hayóh ar /uuru. 8Mukdá' inós gwa sakwasleemuut, guri hara'ayín, gídaabá ngu amoorók i sakwasleemár aye'.] Inós kuúng bura yaahamís, kaangwí sleémeero nguwa sakwasleemutaan uqo tsáhh.” 9Múk Yahudi sleeme iri amoodá' wa kalaá/, sakwasleemadá' gari ya/án, tari oó', “Kangwsíng sleémeero oo ló'.” 10Ga/awusmo Paulo guri dákw i laqán as Paulo iwa ilawatsi. Paulo iri oó', “Aníng an axweés ar qwala/, asma ngiwa xuú' adór kuúng tara tlík kwasleema tlaquwo baraá xooroorihe. 11A gár inslaahh diroge, looeemaá iidíguuwí kiwa leelehh, kari xú' gídaabá, deelo mibaangw nee tsár gaa waarahhiká iimír niwa Yerusalémúr i tsa/ám as saaliingw. 12Mukwí aníng iga ariiká baraá Doó Munguhe niwa kaangaanuus, laqaá niwa tlaahhír qamiim baraá boo/aywo, tam baraá doó saaliingo, laqaá tam baraá gixsaro. 13Tam kangwqá' aníng iwa sakwasleemuutiya' looeemaawós laqaamaro ngi aleeslay'aaká. 14Aníng aga ya/aám dír geeraawók wa ale gídaabá, Mungúduú baabi'iirén un haratlintatií' ar loohidá' ngiwa eeharahaar, tidá' inooín tawa kaahi a loohír lama. Nee an haratlintatií' tidá' sleémeero nee hara'ayár Musa ti slaslaawá', nee tidá' taa gooín baraá kitaaba'aá aaruuse. 15Aníng a haraxu'utír koóm dír Munguhe, ar gídaabá múk hhó' nee múk tlakwe ta waaslee/. Haraxu'utirí inooín sleeme ngi koná'. 16Gawaá adoorihe muunuúeé' un harmagagaáhh daqisleém, as kahhoó' ku hhoohhoó' geerá Munguhe nee geerá muko. 17“Aníng kureeraá yaarire a kaáhh Yerusalemuwo, aluuwo nay kií/, as múk xooror'eé' nguwa alee/iisáy i huuw, nee as ilahhooar'eé' ngiwa duux dír geerá Munguhe. 18Qoomár aníng niwa baraá kaangwí i dirii', inooín iri baraá Doó Mungú i ayé', nee aníng taa qaroó hhoohhooeés. Tam boo/oó nee aníng ti koomá' i kaahh, laqaá tlaahhír ni qamiim i káhh. Ala múk Yahudi oo Asiár daáhh i deer didaádae. 19Inooín masók gár kiwa hariím in diirí, as aníng iwa geeraawók wa sakwasleemuutiya', /aymuú i kona' bir deer gawaaeene. 20Laqaá tam mukwí diirí dirií' ngi ooi, gár naa tlakweés a milá, ar inooín taa ár, qoomaadá' niwa sihhiít geerá kwasleema. 21Ala gár tindi ooi bir deer, aqo har /aymuudá' aníng naa tseé' ar afór ur tla/angw'ín wa ale, niwa oó', ‘Aníng laarí in sakwasleemutá' asma ngiwa haratlintatii' gídaabá, múk aa qaatl i waaslee/.’ ” 22Feliki iidíguú Mungú gu xu'uti hhe'ees. Gawaá adoorihe deelór kwasleema gari surkuús, iri oó', “Lisia, geeraharusmoó úr oo askaári birnaa amoorí /eét, aníng kangwhúng ngu tsaát.” 23Feliki geeraharusmooduú askaári guri báy, “Paulo xuumaak, ala mu ak xuumara', tam mulqeerós ar ngu i daqaaqaw, laqaá ar ngu sagadiyér a'aw, ma ila/aamara'.” 24Deelór hhaawaaká iwa waaráhh, Feliki nee hareerós Drusila ar tlahhoó múk Yahudi nina hardahiyé'. Paulo kuri ateét. Iidíguú haratlintaaór baraá Yesu Kristo kuri dír Paulo wa iiár i qamín. 25Paulo iidíguú gan'amu nguwa alki/iít, nee iidíguú ilatleeri meemu, nee sakwasleemár hi'iit, Feliki iri da'ayuút guri báy, “Kuúng ala tláw, án pa/aangw bura sláw, án kuúng uqo ateét.” 26Ala Feliki Paulo guri ateetín daqtá yaarire tawa axweesi, asma iwa slukumár slai. 27Kureeraá tsár niwa waarahhiyé' Porkio Festo waawuti'iima gana óh kitángw Felíkí wa ale. Felíki Paulo guri geexáy baraá tseegamo, as múk Yahudi nguwa ilaá hhó' i tleehhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\