LEHHEMA'AÁ YA/ABUUSE 25

1Festo iwa baraá ga/awusi'iimár i dáh, deelo tám iwa waaráhh iri Kaisariár wa tsa/án ay Yerusalemu. 2Geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi nee bariisér múk Yahudi iidíguú Paulo nguri dirós i alki/iitiyé'. Nguri harhheehhe'eemisiyé', 3inooín ngiwa aleeya/án Paulo kunguwa huwi Yerusalemu. Asma inooín Paulo ngun giirór wa slaiyá' kuwa gaasi. 4Festo iri oo', “Paulo ku xún Kaisariár wa ale, nee aníng u kilá' a amorqá' i kií/ar gaanslaay.” 5Iri oó', “Heewí bar gár aa tlakweés i deer, geeraharuuserhúng nee án ti koomaán ay Kaisaria as nguwa sakwasleemuutiya'.” 6Deelór dakaát laqaá mibaangw ngiwa amoodá' wa hhe'eés, iri /eét ay Kaisaría. Looitleérós iri iwiít gawaá kitángw sakwasleema, iri oó', “Paulo huuware'.” 7Paulo iwa hardáh, múk Yahudi oo naa Yerusalemúr wa /eet, nguna harweeriyé', nguri /ayseenaá yaariír i tlaaqiyé'. Ala looeemaawós laqaamaro kaa aleeslayká. 8Paulo iri oó', “Aníng hara'ayár múk Yahudi aga sii'iiká, laqaá ar Doó Mungú, laqaá tam ar waawutmoó múk Rumi.” 9Ala Festo múk Yahudi nguwa ilaá hhó' i tlehhituú wa slai, Paulo guri báy, “Yerusalemu a keéra as tuwa sakasleemuuti asma kaangwí?” 10Paulo iri oó', “Aníng aga sihhiít geerá kitángw sakwasleema oo waawutmoó múk Rumi, nee diirí an dír hariim sakwasleemar'eene. Kuúng a ló'wa xu' gídaabá aníng múk Yahudi gár nguwa sadakuús i káhh. 11Ala án bar ana dakuús, laqaá gár tlaakw ana tleéhh, ar aníng niwa hariim gwa'araro, gwa'ara a siasiaaká. Ala /aymuuwí iwa sakwasleemutiya' bar loeeká, heé aníng i dabaaín i qaás i kaahh. Kwasleemar'eé' i waarahh amór waawutmoó múk Rumi.” 12Festo bariisér kwasleema ngiwa i axweés, Paulo guri báy, “Waarahhamuú amór waawutmoó múk Rumi una slá', a daqeér amór waawutmoó múk Rumi.” 13Deelór hhaawaaká iwa waaráhh, waawutmo Agripa nee Bernike nina Kaisariár i hardihiyé', Festo nguna laaw'eesár ayé'. 14Deelór yaariir ngiwa amoodá' wa hhe'eesiyé', Festo iidiguú Paulo guri alki/iít dír waawutmo, iri oó', “Heeko i deer oo Feliki aa gexáy baraá tseegamór i ale. 15Qoomár niwa Yerusalemúr i dirii', geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi nee bariisér Yahudi, iidíguuwós nguna dir'eé' alki/iitiyé', nee gár i sla'iya' a kun sakwasleemuut. 16Ngiri báw, ‘Dákw adór kwisíng dír múk Rumiro i kaahh, oo hee kuwa haniisi dír mukdá' inós gu sakwasleemuút as kuwa gaasi, bar taa al sihhiitiiká baraá kwasleemaro.’ 17Inooín niwa diirí burumburiitiyé', aníng iga tligisiiká, ala looaytleérós ana iwiít gawaá kitángw kwasleema, niri oó', ‘Heesíng huuware'.’ 18Mukdá' gwa sakwasleemuut iwa sihhiít geerá kwasleema, án geerá kah /aymuú tlaákw ngu huuwiyá', ala inooín /aymuú tlaákw oo naa ooiyé' i kaahh. 19Ala aqo har daanduú diínir'ín nguna kaanganuusiyé', nee daanduú iidíguú heeko ta babay Yesu, oo aa qaroó gwaa', ala Paulo baraá axweesantose gari gawdeés gídaabá i slaaf. 20Aníng loohír iidíguuwí sleémeero ngur slaw aga xuuiiká. Gawaá adoorihe Paulo una yaahaás, ‘Yerusalemu a keéra as tuwa sakwasleemuuti amoodá' wa ale?’ 21Ala Paulo gár aa slaá' a waarahhamuú amór waawutmoó múk Rumi. Iri firín gídaabá ku xun ay dír kwasleemarós kay tsati nee Kaisari. Aníng adoodá' ana ya/aám.” 22Agripa Festo guri báy, “Heesíng geerawo aníng unqo iiár i qaasár wa slaá'.” Festo iri oó', “Matlo uqo axás.” 23Looitleérós Agripa nee Bernike niri hardahiyé' ar xirif, tari dáh ay didá' kwasleema kawa axamiisi, dinkwa nee geeraharuusér uren ar askaári nee bariisér gixsa. Festo iri oó', “Paulo huuware'.” Paulo kuri huúw. 24Festo iri oó', “Waawutmo Agrípa, nee kuungáká' sleémeero diirí diriiá' nee atén. Heewí u ga/eerá'a? Múk Yahudi sleémeero kudá' Yerusalemúr i dirií' nee oo baraaká' i dirií', i dir'eé' kwasleemuut. Gár ta /aa/amin a gaasarós, asma ta kaahi heewí i harinká iwa slafi. 25Ala aníng ana tsaáhh gídaabá, gár tlaakw aa tleéhh i káhh ar gwa'arár wa hariim. Slám inós waarahhamaá amór waawutmoó múk Rumi ngiwa firín, aníng ana slaá' nguwa amoorós i huuw. 26Nee aníng /aymuú kilá' oo ni amór waawutmoó i gooiim i kaahh daanduuwose. Gawaá adoorihe nguna huúw geeraahúng i alé, ak alé dír geeraawók, waawutmo Agrípa, as kahhoó' bur kwa yaahamiís, án /aymuú ni gooiim nguwa slaw daanduuwose. 27Asma án bar ga/áw, a daktu'uuma heé taa tseék kuwa huuwi amór waawutmoó múk Rumír i alé, bar gár kuwa sakwasleemuút kaa ooiiká.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\