LEHHEMA'AÁ YA/ABUUSE 26

1Agripa iri oó' dír Paulo, “Ya/aám nga haniís ar axweesanaywók kuwa o'.” Paulo dakós guri tleés, tiri aleekal/án ar /aymi'iiká', 2“Kuúng waawutmo Agrípa! Dir'eene a gitse/aá ur asma án tiwa aleekal/aam dír geeraawók wa ale laarí baraá muruudá' sleémeero oo múk Yahudi aníng iwa sakwasleemuuti 3Asma tlehhema'aá yaariir nee yaahamisuú yaariír oo múk Yahudi kuúng u ló' wa xú'. Gawaá adoorihe án kuúng u firiím, án iiár i qaasáng ar qitla. 4“Múk Yahudi sleémeero ga xuu' aníng adór nira hoót iimír na/u'uumar'eene. Ka xuu' iimír iimu/uungo adór nira hoót baraá tla/ángw muk'ín wa ale, nee baraá Yerusalemu. 5Inooín barka lamabu'úngw wa slaa', lamabu'uungo ka aleesláy gídaabá, iimír iimu/uungo aníng ana hoót adór heé Farisayo, kudá' hara'ayár diínirén gaa ló' wa eehaar ar gan'amu. 6Qaytsiít, án hamí a sihhimiít as tiwa sakwasleemuuti, asma an haraxuú' al'axweesantadá' Mungú aa haniís dír baabi'iirén. 7Al'axweesantí tlahhi'iirén kudá' mibá nee tsár sleémeero ngin daamaraná' ngiwa i hardahiya', tawa Mungú sluufimamiisi ar inkihhimuj tlaatla/aangw nee xweeraawo. Waawútmo! Aníng gár tiwa sakwasleemuuti nee múk Yahudi a daanduú haraxu'utirí. 8Kuungá' múk Yahudi, asma milá mas haratlintatia'aaká gídaabá Mungú muu waasle/atisaro gu aleesláy? 9“Ánuú kilá' geera ana haraxuú' gídaabá, án gár tiwa hariím a mura' sleémeero un tleéhh, kudaádá' Yesu Kristo oo Nasareti gu baáq. 10Adoorí an adoodá' naa tleéhh baraá Yerusalemuro, ya/aám ana sláw dír geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi, múk hhohhó' oo Mungú nguri tsegiít. Nee qoomár kwasleema kawa tsaát ar kiwa tsu/i, aníng sleeme ana ya/aám. 11Baraá maraá saaliingo daqtá yaarire múk Mungú una dae tlaáq ar muxta, as Yesu kuwa /ooslislin. Baraá buhhtaaeé' kudá' dakti'iimaro, inooín ina gusiisiím tam ay baraá gixsadaá ayeemaá hatlá'.” 12“Aníng baraá kaangwihe ana Dameskír káw sleeme. Niwa daqaw, ya/aám nee hara'aya ana sláw dír geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi. 13Waawútmo, án niwa loohír i dirii', qoomár tlaatla/aango, gwa/ateemaá ur awa tsee/amaá ba/a ina ár, i gawaá dooraá dahhiyá'. Gwa/ateemaaká' aníng ina i gwa/aatiyé' bihhe sleémeero, dinkwa nee mukdá' nee aníng ti alkoomá'. 14Sleémeero tari al slapimiitaán yaamu. Afoo ngiri axaás ar amor'eén i axwees ar tsifrír Ebrania, i kat, ‘Saúli, Saúli, ahaá waáy, án mihar gusisiín? A gár gawít diroge tawa slaqw nee aníng.’ 15Aníng niri oó', ‘Kuúng a heemá, Aáko?’ Aako iri oó', ‘Aníng a Yesu, kudá' kuúng ta gusisiin. 16Ala tláw, sihhiít ar ya'aawók. Gaarí an gár aníng kuúng usa harati'iít, as uwa qaas tawa sagadíyusmo, nee lamabu'usmoó muruuwí taa aán nee muruudá' ta aan aluuwo. 17Án kuúng u ba/amís dabaá múk Israeli wa aleeró, nee dabaá múk xoordaá hatlá', asma aníng kuúng un amor'ín i ya/aáw. 18Kuúng ilaaín in gwét, nee inooín in warqés baraá giwtír wa aleeró, tari dah baraá gwa/atamaaye, nee in hingés baraá /uuruú Neetlángw wa aleeró, nee kiri húp amór Mungú. Daqaní tlakweemaaín ki gurtláy, nee tari aaluusér Mungú tleehhiit baraá tla/ángw kudá' taa hhoohhoeés, asma aníng iga haratlinti'iiyé'.’ ” 19“Gawaá adoorihe, waawutmo Agrípa, aníng iigu'utuudá' gawaá dooraá daáhh ugwa si'iiká. 20Án iidíguú Mungú una alki/iít har geeraawo dír múk Dameskír wa ale. Aluuwo baraá Yerusalemu tin wa alki/iít, nee baraá yaamu sleémeero awa Yudea, nee dír múk xoordu sleeme, ar gídaabá tawa hhu'u'un nee Mungú kuwa i warqay, nee tlehhema'aá nee hhu'u'uungw'ín ti slaawá' kiwa tleehhi. 21Gaarí an gár múk Yahudi aníng isa óh, qoomár aníng niwa baraá Doó Mungú i dirii', tiri gaasár wa slaá'. 22Ala án Mungú ina alee/iís ay laarí. An gár nis sihhimiit diirí wa aleeró, múk urén nee oo ninákw nguwa i lamabu'uum. Nee aníng /aymuú hatlá' oo ni oo' i kaahh, aqo har kudá' aaruuse nee Musa taa káh gídaabá i tleehharuut. 23Nee iidíguudá' a kwí, Kristo gár kuwa hariím a kun slahhe'eemiis, nee tari heé geera waasle/uuwo baraá múk aa qaátl wa ale. Nee iidíguú gwa/ateema guri huuw dír múk Israeli nee dír múk xoordaá hatlá'.” 24Paulo qoomár tiwa adoorí wa aleekal/an, Festo iri tseé' ar afór ur, iri oó', “Paúlo, kuúng aga slarhhamút, soomarók tisíng yaariir ugwa slarhhamuúr.” 25Ala Paulo iri oó', “Waawutmoó xiríf, aníng aga slarhhamuutiiká, ala án axweesanoó ló' un káh, nee oo ganaá'. 26Waawutmo Agrípa muruuwí gu xuu', nee aníng un axweés dír geerawós wa aleeró ar pihhu'uuma. Asma aníng a xu'uti hhe'eés gídaabá gár waawutmo i xuiiká i káhh baraá muruuwí sleémeerowo. Asma kaangwí aa tleehharuutiiká baraá lu/aaráy wa ale. 27Waawutmo Agrípa, kuúng aaruuse a haratlintía? Aníng a xuú' adór kar haratlintaatí'.” 28Agripa iri oó' dír Paulo, “Ar /aymi'iiwók kwisíng niinawe aníng inqo Krishaanmo tléhha?” 29Paulo iri oó', “Tam ar /ayma'aá yaariir laqaá tam awa niinawe, ala gár ni fiririim dír Munguhe, kuúng masók an adór aníng tleehhít, ala mutuwa adór aníng wa tseék. Slám a kuúng kilogeeká, ala tam mukwí sleémeero oo aníng i iiár i qamiím diirihe.” 30Waawutmo nee ga/awusmo nee Bernike nee mukdá' aa didá' i iwiit tari sihhiít. 31Tawa ti'imiiti tari kilooín axweés tari oó', “Heewí gár gwa'arár wa hariim gaa tleehhiiká, laqaá tam ar tseegamo.” 32Agripa iri oó' dír Festo, “Heewí geera waarahhamá amór waawutmoó múk Rumi bar ngaa firiniká, geera alók a gweera.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\