LEHHEMA'AÁ YA/ABUUSE 6

1Nee deeloodae faarór eeharuuse iri doogigiín. Múk Yahudi oo tsifrír Yunanír axweés, iri qununuú/ daanduú múk Ebrania, asma kwaeeli'ín ka gunqaareés alee/isaywo umuú deelooro. 2Ya/abuuseedá' mibá nee tsár eeharuusér hatlá' sleémeero kari ateét, kari báy, “I hariindaaká atén axweesantá Mungú kawa mawaan alki/ituuwo, nee tari dír qasmisuú wa iwiwiitaán. 3Hhaeerén gimsé', múk faanqw tsawaaraak tla/angwhunge, oo ta hhoár i xua', nee oo taa hatsiís nee Qeeruú hhoohhoó' nee sagalooa, as kiwa qaasaan gawaá gadiyeérí ale. 4Nee atén a kumiitaán baraá firooro nee baraá alki/ituú axweesantá Munguhe.” 5/Aymuuwí iri sla'atiít dír boo/aydá' sleémeerowo. Stefano kuri tsawaár, heé haratlintaaór wa haats nee Qeeruú hhoohhooe, nee Filipo, nee Prokoro, nee Nikanori, nee Timoni, nee Parmena, nee Nikolao, kudá' aa ba/an oo yaamaá Antiokia. 6Kiri sihhitís geerá ya/abuusér i alé, nee kiwa hhe'eés aleefirooro, dabaaín kiri qaás gawaaín i alé. 7Axweesantá Mungú iri tsiyayaxát, nee faarór eeharuuse iri ló'wa doogigiín baraá Yerusalemuwo. Múk yaariír oo geeraharuusér saalíngw múk Yahudi iri haratlintií'. 8Nee Stefano inós i haats /uuruú Munguhe nee aleesleemuuwo, muruú waa/oo/amór koóm guna tlehhiít, nee laydaá uren baraá tla/ángw múk wa ale. 9Do'ko doó saaliingw i deer, oo ta babay doó saalíngw múk tinda gweér baraá lawaali'iimaro nee oo múk Kirene, nee oo múk Iskanderia nee oo mukdá' oo Kilikia nee Asia. Mukuú doó saaliingwí bahh'alé iri daqáy amór Stefano, as tiwa tlaampaa'amisiya' nee inós. 10Ala kwa aleeslayká arba/ato as sagalooarí nee Qeeruuwí baraawós wa axweés. 11Mukko kuri sluúk as tawa ooi, “Heewí ugwa axaasaán, i Mungú /ooslislín nee axweesanoó Musa.” 12Muu guri lexutís nee bariiseero, nee intsaahhatuusér hara'ayár Musawo. Stefano kuri i daqáy, kuri huúw baraá doó kwasleema. 13Lamabu'uusér lama kari sihhitís ar aa o', “Heewí axweesanoó /ooslislíngw diirí hhoohhoo', nee daanduú hara'ayár Musawo, gu mayká. 14Asma aga axaasaán i kaahi, ‘Yesu Nasareti diirí ga hhitín nee unuudá' Musa naa atén i hara'ayín gi warqees.’ ” 15Mukdá' sleémeero aa iwiit dír kwasleema, Stefano kuri ilaá i duxún. Gitsee/awós kiwa ár, a adór gitsee/aá malaykamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\