EFESO 1

1Ánuú Paulo, Ya/abusmoó Yesu Kristo as sla'aarír Mungú, barwaárí ngina gooiím amór múk Mungú oo baraá Efeso, kudá' Yesu Kristo ngwa haratlinti'iiye'. 2Mungú Baabuúrén nee Aako Yesu Kristo kuungá' nu tsuuqi nee nu waydí haniisi. 3Mungú i xirfuuti, Baabuú Aakoorén Yesu Kristo. Inós atén tina tsuúq ar baraá Kristo ar tsuuqa sleémeero awa qeeru, baraá yaamaá qeeru. 4Inós iimír yaamu ngiwa tleehhiiká, atén tina qaroó tsawaár ar baraá Kristo, asma tawa múk taa hhoohhooeés tleehhitaan, oo tlakweemaá koomaaká dír geeraawose. 5Asma baraá sla'aarirose atén tina tsawaár iimír aáng wa ale tiwa na/'iiwós tleehhi ar loohír Yesu Kristo. Adoorí an adoodá' inós aa slaá' baraá muunaáwose. 6Adoorí gana tleéhh as atén tsuuqaawós kuká' xiríf kiwa ló'wa ilaiwawa/aan, as adoodá' inós tira ló'wa tsuúq, qoomár Garmaawós kuduú sla'aarusmo nguwa atén i haniís. 7Atén tina gweér baraá lawali'iimár Neetlaango, hingeemisuú tlakweema kway slawaán ar loohír gwa'arár Kristo. Gawaá adoorihe gurtleemuuwós ku ló'wa úr diirene. 8Gurtleemuuwí nguna atén i tlahhás. 9Inós atén tina sla'aarirós i laqán, tidá' taa luú/, tidá' aa slaá' boo/eesaaro. Adoorí gana tleéhh ar baraá sagalooarós nee xu'utirós sleémeero. Al'axweesani gana oó' adoorí ngiwa boo/eesi ar baraá Kristo. 10Sla'aarirós iimír aange a mura' sleémeero nguwa haragaasi ar baraá Kristo, kuduú baraá yaamu nee oo gawaá dooriwo, qoomaadá' bál bira bó/, Kristo tay saga. 11Tam atén sleeme baraá Kristowo tina aaluuse tleéhh, adoodá' inós aa qaroó slaá', inósuudá' mura' sleémeero gu tlehhiít ar sla'aarirós. 12Asma a sla'aarirós atén tawa xirfuuwós tleehhitaan baraá Kristowo, ateédá' Kristo ugwa haraxu'utirén i qaasaan geerí alé. 13Kuungá' sleeme baraawose iidíguú looeema ugwa axasé', iidíguudá' hhó' oo ba/amarhúng. Slám inós ugwa haratlintié', Qeeruuduú al'axweesani, kudá' Hhoohhoó', nuri dugunoó i qaás. 14Qeeruuwí inós a arhaánír aalirén. Inós ngin xu'utimis diirén i aleeró gídaabá atén ti gweer, ateédá' mukós. Gawaá adoorihe inós kuri xirfayees. 15Aníng aga axaás adór kuungá' Aako Yesu kura haratlintié', nee adór muu sleémeero oo taa hhoohhooeés kur sla'a'. 16Gawaá adoorihe án Mungú un sluufimiís umú deelooro as kunngá' baraá firor'eene. 17Mungú Aakoorén Yesu Kristo, Baabuú xirfuú koóm, aníng un firiiriím, kuungá' nu Qeeruuwós i haniisi, Qeeruuduú sagaalooa nee gwa/atamaaye ngu haniisi dirhúng i alé, as inós kuwa xua'. 18Aníng a firiiriím inós ilaahúng awa qeeru ngi gweeri, as haraxu'utidár ateetmorhúng kawa tsahha', nee daqaari'iimár xirif ar aalirós adór i diri' baraá múk taa hhoohhooeesi. 19Slám kawa xua' hhoohhooaarír uroó aleesleemuuwós baraá ateéká' haratlintatia'a. 20/Uuruudá' gadiyeét ga tleéhh baraarén wa ale an /uuruudá' Mungú ira gadiyuús qoomár Kristo nguwa waaslee/atís baraá múk aa qaátl wa ale, guri qaás dakós oo doó /iyáy gawaá dooriwo. 21Guri waawuti'iimár i haniís daanduú waawitá sleémeero, nee kudá' sleémeero awa aleesleemuú koomá', nee baaluuse, nee kudá' /uuruú koomá'. Inós kwaa qaás daanduú ume sleémeero ar mukdá' aleesleemuú koóm, kudá' baraá yaamuuká' i diriiá', nee kudá' baraá yaamaá hardahá' sleeme. 22Mungú mura' sleémeero gwa gawaá dabaawós i qaás. Slám inós gun uráy haniis, as inós tawa ságw mukdá' inós gwa haratlintii', 23nee mukdá' tawa slaqwtós. Mukwí sleémeero aa haáts inose, inósuudá' umuúqo gaaro ga boo/eemiís baraá muu sleémeerowo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\