EFESO 4

1Áníng kuungá' nun ló'wa firiiriím, aniíwí taa tseék as Aako, hooté' ar adoodá' hariím as ateetamoodá' Aako kuungá' nura ateét. 2Umuúqo daqto masók ti niinaweemisá' nee tawa múk tsatsa'arén, nee oo qiqitliím, tam tiwa sa qiqitliinda' ar baraá sla'aari. 3Wakleeli'iimarhúng ló'wa harmagahhaak, tidá' Qeeru naa haniís ar kuungá' kiloohúng tawa baraá wayduú wa hota'. 4Slaqwa a wak, tam Qeeru a wak, adoodá' kuungá' tundura ateét nee Mungú, as haraxu'utír wák kawa sleera'. 5Aako a wak, nee haratlintaao a wak, nee slám baatiísmo a wak. 6Mungú a wak, nee inós a Baabuú muu sleémeero. Inós i gawtí dirii' dír muu sleémeerowo, nee i gadiyuus baraá muu sleémeeró wa ale, slám i baraá muu sleémeeró i dirii'. 7Ala umuúqo heewo diirene kwaa tsuúq ar har qoomaydá' Kristo aa haniís. 8Gaarí an gár Gooi is kat gídaabá, “Ina tsa/án gawtí alé, múk taa baál baraá slaqwarár wa ale, nguri ar tsa/án, muu guri tsuqaá i hanmiís.” 9Ala /aymuuwí gídaabárós a milá, kwí tawa kaahi, “Ina tsa/án”. Gídaabárós a ina ala geerí aweér sleeme baraá yaamaá baraay. 10Kudá' aa aweer an kudá' aa tsa/an sleeme. Ina tsa/án gawtá kilá' i alé, doori sleémeero gay waaraáhh, as mura' sleémeero nguwa hatsiisi, as inós iwa deér. 11Inós aleesleemuú Qeeru ngwa haniís, bahh'alé tawa ya/abuuse nee bahh'alé tawa múk ya/abtór amór Mungú daáhh ga axweemamiís, nee bahh'alé tawa múk Ya/abtór hhó' alki/iít. Nee slám bahh'alé tawa de'eamuuse nee intsaahhatuuse. 12Gadiyér'ín a tí, múk hhohhó' oo Mungú kuwa amohhe'eemisi, as inooín Mungú nguwa sagadiyusiya', as slaqwtá Kristo kawa kwa/amisi. 13Nee gawaá adoorihe atén sleémeero wakleeli'iima a i hardahaán as Garmoó Mungú ugwa haratlintiaán nee ugwa xu'uti hhe'eesaán, tam atén tari kwa/aán baraá heeuumarene, ar uraydá' ta slawaan as tawa ganaa'aan baraá Kristowo. 14Daqaní atén a kumiitaanaaká adór na/'aá ninákw wa ale, tiwa kwakwaahhi nee gwanduú ma'aay umuúqo barto, nee tiwa huwahuwi nee fur'ár intsaahhatimisuú dimbadimbé oo lama, oo mukdá' ti al/agiím. Inooín an kudá' atén ti qwaareesár wa sla'á' ar al/aymar'ín. 15Ala atén gár tiwa hariím masók an hootaán ar baraá looeema ar loohír sla'aari. Gawaá adoorihe an uraarawaán ay dír Kristo ngway i hardahaan. Nee inós an saga. 16Inós slaqwa sleémeero gan haragaas dinkwár i alé, gari dinkwár i nighhitis ar kanuúdá' Mungú naa haniís. Inós umuúqo diqto gan aleesleemuú i hanmiis, gadiyeérós tidá' taa haniís ngiwa tlehh. Gawaá adoorihe slaqwa sleémeero in uraareér, nee tiri kwa/amís ar baraá sla'aari. 17Gawaá adoorihe án kuungá' nun baw, slám nun gurbu'uúm kángw kilá' wa ale ar baraá umuú Aako, gídaabá, ma kumiitara' tawa hota' adór múk xoordaá hatlá' ar alé. Asma inooín inslaway'ín a tawo, 18nee fuqurangw'ín i baraá giwtír i dirii'. Inooín dir'ín i káhh baraá slafingwdá' Mungú i haniisi. Asma inooín gár i xuiya' i káhh, slám ta ilaiwa/amér konká. 19Inooín mure kaa máy, baraá slafingw'ine. Tari hoót baraá tlehhema'aá slisla/arén wa ale, ilatleerir'ín kari eeharahaár, ala taa ilaa/ii'iiká. 20Ala kuungá' iidíguú Kristowo tunda adoosír intsaahhatimisiiká. 21Kuungá' iidíguú Kristo ugwa axasé'. Looeemaadá' baraawós i diriiá' kingari dirhúng i intsaahhatimís, asma kuungá' tawa eeharuuseerós. 22Gawaá adoorihe gár kuungá' tunduwa hariím a slafingwhúng kudá' oo aáng un meerá'. Munerhúng na warqesaak, ta adoodár aange, asma munerhúng aáng i baraá hhitiruumit as ilatleerír al/ayma. 23Munerhúng nee sla'aarirhúng ka /abeemaá i ki/isi. 24Munér /aben slawaak, ar taa tleéhh ar tlehhemuú Mungú, tidá' ti laqaqaam ar slafíngw ganaá' nee oo hhoohhoó', slafingwdá' looeemaá wa hariím. 25Gawaá adoorihe, lama mawaak. Kuungá' looeema kilooín na axweesaak baraá tla/angwhunge. Asma atén sleémeero a diqoó slaqwtá wák, tidár Kristo. 26Kuungá' bar aga buhhabuhhé', ti harmagahhe', tlakweema mi tleehhara'. Nee buhhtaasíng mindiwa baraá munerhúng wa kumiitiyé' nee looa iri dát. 27Neetlaangw pa/aangw munguwa sláy oo ir dahi baraahúng i alé. 28Heé fisaasiím, fiiso ngi may, ala inós gár kuwa hariím gadiyér hhoo' gan tleehh ar dabaawós awa kilá', as gaa ngiwa slay ar liitlakuuse ngir alee/iisi. 29Axweesanoó tlákw mu kaahara', ala masók a axweesanoó gídaabár koóm, kudá' muu gu kwa/amís, nee kudá' amoqwaareemisaaká. Gawaá adoorihe axweesanayhúng i tsuuqaá huuwi dír mukdá' kuungá' nu iiár i qamiima. 30Qeeruú hhoohhoó' oo Mungú mu gurhaamír ar awaara'. Asma Qeeruuwós an duguno diirene ar atén tir tsaahhi gídaabá atén a mukós, bál deeloodá' ar inós atén tiwa gweeri. 31Ala kuungá' magoódár baraahúng i dirii' hingeesaak, nee xarslamaaye sleémeero, nee buhhta, nee kaantiingw nee /ooslisliingw, nee tlakweema sleémeero awa hatlá' mindiwa deeruutiyé'. 32Kuungá' masók a múk tsatsa'aarén, nee tiwa sla'aasla'a' kiloohúng alé. Ti kiloohúng gurtlatleere' adoodá' Mungú kuungá' nura gurtláy baraá Kristowo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\