EFESO 6

1Kuungá' ná/'ii, xwaylitérhúng ilaiwawa/aak ar baraá Aako. Gaarí an gár hariím. 2“Baabuúwók nee aayo ilaiwawa/eek.” Hara'ayaarí an hara'ayaadár geera, tidá' al'axweesantá koom. 3Al'axweesani a tí, “as amohhooa kawa sleer tawa hot deelór yaariire baraaká' yaamuuwo.” 4Kuungá' xwaylité, na/'iihúng mi buhhtimisara', ala geeraharaharaak ar baraá ilaiwa/ame, nee kiwa naanaqá' ar baraá Aako. 5Kuungá' lawaále, kuungá' daqaarerhúng tidá' ta sagadiyusa' ilaiwawa/aak, ar muunuú /awaák, ar dae nee daaraxaay, adoodá' geera Kristo kur sagadiyusa'. 6Kuungá' masók a adór lawaaleedá' ilaá maaqumiisaaká. Ti harafade' tawa lawaalér Kristo, kudá' sla'aarír Mungú ngi tlehhiitá' ar muunuú /awaák. 7Gadiyérhúng tleehhaak ar muunuú hhoó', masók a adór lawaalér múk sagadiyuusaaká, ala masók a adór lawaalér Aakoó sagadiyuus. 8Inslawaak gídaabá umuúqo heewo oo hhooeema gaa tleehh, slasláwarós ga slay dír Aakoowo, barnaxes a lawaalmo, laqaá tam lawaalmoowooká. 9Kuungá' daqaáre, gár kuungá' tunduwa hariím sleeme, aqo tí an tlehhá' sleeme dír lawaalerhunge. Lawaalerhúng ma dae tlaaqara'. Nee xuaak gídaabá kuungá' nee inooín Aakoohúng a wak. Inós i gawaá doorí dirii'. Dirose barqaanti i káhh. 10Gimsé', ilakaaharu tleehhaak baraá Aakoowo, nee baraá aleesleemuú /uuruuwose. 11Xoslaá slaqwarár Mungú sleémeero oohaak, as al/aymár Neetlaangw daqaní ila/aaro a aleesleerá'. 12Asma wakuusér nee atén slaqwá' a mukooká, ala a waawitá nee kudá' aleesleemuú koomá', kudá' waawuti'iimá' daanduú yaamuuká' giwtír kooma'a, nee neetlaamér tlakw ar baraá yaamaá qeeru. 13Gawaá adoorihe xoslaá slaqwarár Mungú sleémeero oohaak. Deeloodá' tlaakw bál binda hardát, daqaní wakusmoodá' u aleesleerá' kuwa baqa', nee arba/ato bura hhe'esé', ta sihhitano hhe'esá'. 14Gimsé', ti amohhe'esé'. Siinootayhúng a looeema. Gaambór ta da/eewár qoomesa' a gan'amu. 15Nee ya/ataá ta dahasa' a sla'aaridá' Ya/abtór hho' ar wayda kawa alki/ita'. 16Nee gaambór ta koonda' umuúqo qoomaaro masók a haratlintaao, nee gaamboósinge daqaní kuungá' maheeri sleémeero awa Neetlaangw, kudá' asltá koomá', i aleesleerá' baqto. 17Ba/ama oohaak sleeme, tawa kofiíyár gawit ar ta ságw i qasa'. Nee paángár Qeeru oohaak, an axweesantá Mungú. 18Muruuwí sleémeero tlehhiitaak ar baraá firo, tawa firiiriinda' umuúqo daqto ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó'. Gawaá adoorihe dalaaé' tawa kumita' baraá firooro, múk hhohhó' oo Mungú sleémeero kuwa aleefiriiriinda'. 19Aníng sleeme aleefiriiriimaaré', as axweesanoó ni oo' nguwa slaw nee aleesleemu, oo lu/aaroó Ya/abtór hho' nguwa alki/iit ar pihhu'uuma. 20Aníng a ya/abusmoó Ya/abtoorí hho', ala tam taa tseegi. Gawaá adoorihe, án aleefiriiriimaaré' as Ya/abtoorí hho' ngi axwees ar pihhu'uuma adoodá' án iwa hariím. 21Iidíguueé' bur sla'á' nee adór nir kumiit, Tikiko ngu alki/iiti. Asma inós a hhiya' oo sla'aarsumo, slám i inkihhmuúb kón baraá gadiyér Aakoowo. 22Án inós ngun amorhúng i ya/aáw as kuungá' iidíguurén kuwa axasa' nee nuwa gurkwa/asi. 23Wayda masók i dír hhae sleémeero, nee sla'aari nee haratlintaao, kudá' amór Mungú Baabá daáhh, nee amór Aakoorén Yesu Kristo. 24Mungú muu sleémeero ngu tsuuqi, kudá' Aakoorén Yesu ngu sla'á' ar sla'aarír faakaaká.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\