GALATIA 4

1Gár án ni kah a tí, aalusmo qoomár tawa na/aay inós a dimbeheeká dír lawaalmoowo, tam mura' sleémeero a kose. 2Inós i dabaá múk urén nee múk saayuuse ay dír qoomaadá' baabá aa hara'ayín i bo/. 3Tam atén sleeme qoomár tawa na/'ii, atén a adór lawaale tawa baraá /uuruú aleesleemuudá' waawuti'ii'iím baraaká' yaamuuwo. 4Ala qooma iwa bó/, Mungú Garmaawós nguna ya/aáw, kuri laqwaál nee /ameeni, kuri laqwaál didár hara'aya i sa waawuti'iin, 5as kudá' sleémeero awa baraá lawaali'iimár hara'ayár i diriiá' ngiwa tu/i, as atén tawa na/'aá Mungú tleehhitaan. 6Asma adoodá' kuungá' tawa na/'iiwós, Mungú Qeeruú Garmaawós nguna ya/aáw baraá muneerén i aleeró, kudá' ateetiím, “Baabá, Baabá.” 7Ala bar adoosíng kuúng daxta a lawaalmoowooká, ala kuúng a garma. Ala kuúng bar garma, kuúng a aalusmo sleeme, oo taa aalusmo tleéhh nee Mungú. 8Qoomaadá' aáng kuungá' Mungú kuwa xui'iiká, kuungá' a lawaalér munguaá hatlá', ala inooín a munguiwooká. 9Ala hám daxta kuungá' Mungú ugwa xué', laqaá an oo', hám daxta kuungá' Mungú naa xuú'. Kuungá' adór tara ki/é' a adoomá baraá /uuruú muruudá' liitlakwén nee oo /uuruú koomaaká? Asma gár kuungá' ta sla'a' a lawaali'iimár muruudá'. 10Kuungá' iidíguú deelo nee slahheeri un ló' wa eeharahadá', nee qooma nee kureeri sleeme. 11Aníng aga da'ayuút kuungae. Aníng ngi slaá' gadiyér naa tleéhh as kuungá' a tawo. 12Hhaee'eé', án kuungá' nu harhheehhe'eés, kuungá' masók a adór aníng, asma aníng sleeme a adór kuungá'. Kuungá' gár tlaakw ar naa aníng i tlehhé' i káhh. 13Kuungá' a insleerá' gídaabá án Ya/abtór hho' gár ngisa alki/iít har geeraawo dirhunge a adoodá' niwa wananaa'. 14Ala tam adoorihe án kuungá' iga waaqai'iiká laqaá aga xin'ii'iiká as adoodá' aníng ni dirii'. Ala ina ilaoté' adór malaykamoó Mungú wa ale, nee adór Kristo Yesu inósuú kilá'. 15Qwal/uuhúng kudá' úr oo qoomaadae ta koonda' i amá daxta? Asma aníng a insláw gídaabá qoomaadae kuungá' a ya/aandá' ilaahúng ngiwa tu/a' bar ád garka ya/aama ngiwa aníng i hanisa'. 16Ala hamí aníng aga wakusmo tleehhiíti asma looeema ngiwa dirhúng i alki/iít? 17Mukqáqá' gár i slai masók kuungá' tundun uuruux amor'ín i alé, ala gár adoorí kas slai ar hho' i káhh. Gár inooín ta slai masók kuungá' tundun paraatl dir'eene as inooín kuungá' kiwa eehada'. 18A gár hhoo' muu kuungá' nuwa sa daawimiiti, tam qoomár aníng niwa kaahh, barnaxes a baraá umuúqo gár hhooe. 19Na/'iieé' awa sla'aaruúse, aníng a slahhahhaá' ló'wa ale as kuungá', nuwa malé laqwaal, ay dír Kristo i geehhoouy baraahúng wa ale. 20Gár án ni slaa' masók án a dinkwa nee kuungá' hamí, as axweesante'eé' ngiwa warqees ar adór hatlá'. Án kuungá' adór nu laaq a xuaaká. 21Kuungaásingá' awa hara'ayár sla'á' nuwa sa waawuti'ii'iin, án kuungá' nu yaahaás, kuungá' hara'aya gár i kat aga axasí'i? 22Asma kaa gooín gídaabá Abrahamu na/'ii ngi kon a tsár. Na/oó wák oo /ameenidár lawaalo'o nee oo hatlá' oo /ameenidár lawaalo'oorooká. 23Ala na/ayduú /ameenír lawaalo'o kuna laqwaál ar adoodár na/'aá hatlá' kir laqwalaalin, ala na/ayduú /ameenír lawaalo'oorooká kuna laqwaál asma al'axweesantá Mungú tidá' aa geerí oó'. 24Muruuwí sleémeero aa tleehharuut i gídaabár hatlá' kón sleeme. Asma /ameenaarí tsár a adór alqadaá tsár. Ar wák amór ni dahh a amór tloomár Sinai, nee na/'aá i laqwaliin a lawaale. Tí an Hajiri. 25Asma Hajiri inós a adór tloomár Sinai, tidár baraá yaamaá Arabunír i dirii'. Inós aa slaqás nee gixsár Yerusalemu, tír hamí. Asma inós i baraá lawaali'iimár i dirí' nee na/'iiwós. 26Ala gixsár Yerusalemu tidár gawaá doorí dirii' i baraá lawaali'iimaarooká. Inós an aayoorén. 27Asma kaa gooín gídaabá, “Kiíng qwalaá/, kiídár kampeeri, kiídá' aga laqwaliká, tseé' ar afór ur, qwalaá/, kiídá' slahha'amaayér xwayla gaa aandiiká. Asma na/'aá /ameenidá' hhawaatuú koomaaká ki yaariir, ta tidá' hhawaatuú kooma.” 28Hám daxta, kuungá' hhaee'eé', kuungá' a adór Isaka, asma kuungá' a na/'aá Mungú as al'axweesantós tidá' aa geerí oó'. 29Qoomaadae kudá' taa laqwaál ar /uuruú Qeeruú Mungú kuna gusiisín nee kudá' taa laqwaál adór na/'aá hatlá' wa ale. Nee adoorí an adoodá' tam hamí tleehharuut. 30Ala Gooi gár i kat a milá? I kat, “/Ameenirí ar lawaalo'o guuseek, nee garmaawose. Asma garmoó lawaalo'o daqaari'iima ga aaliiká dinkwa nee garmaadá' oo /ameenidár lawaalo'oorooká.” 31Gawaá adoorihe, hhaee'eé', atén a na/'aá /ameenidár lawaalo'oorooká.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\