EBRANIA 1

1Mungú aáng aa axweés dír baabi'iirén ar afér aaruuse ki/imaá yaarire nee slám ar adór dimbadimbé. 2Ala de'emaarén kuká' alhhe'eesayhe aa diirén i axweés ar Garmaawós, kudá' aa aalusmoó wa qaás oo mura' sleémeero, slamí mura' sleémeero guna baraá inós ar tleéhh. 3Inós an gwa/ateemaadá' miiri/a' awa xirfuú Mungú. Inós an slaqsoó Mungú kilá'. Inós mura' sleémeero gun amohhe'eemaamiis ar axweesantós tidá' aleesleemuú koom. Inós tlakweema hamaatlaro ngiwa hhe'eés, iri iwiít bihhaá dákw doó /iyáy oo Mungú Alesleemusmo gawaá dooriiwo. 4Iri ló'wa xirfuút malayke ba/a, as umuudá' aa aál oo tawa Garma kuwa ló'wa xirif ta ak oo malaykeero. 5Asma Mungú tam iimír aange aa ooiiká dír malaykamo tam oo wák gídaabá, “Kuúng a Garmaaeé', án kuúng laarí una laqwaál.” Nee slám aa ooiiká gídaabá, “Aníng a baabá tleehhiít dirose, nee inós dir'eene tari Garma.” 6Nee malé alé qoomár Garmaawós oo baris nguwa huwtá wa slai baraá yaamuú i alé, ina oó', “Malaykér Mungú sleémeero ngu i tumbarara'at.” 7Nee daanduú malaykeero i kaahi, “Malaykeerós gaa tleéhh ar adór fur'a, nee sagadiyuuseerós ar adór tsángw asla.” 8Ala dír Garmaawo i kaahi, “Mungú, kitaangók oo waawuti'iima ku alhhe'eesay wásl, nee waawuti'iimarók a waawuti'iimár gan'amu. 9Kuúng gan'amu una slá' nee dee/anu una sí'. Gawaá adoorihe, Mungú, inós a Mungúwók, inós kuúng ugwa qwal/uú i haniís oo tuwa qaás waawutmoó alé ta hhaeewoge.” 10Nee slám i malé kaahi, “Kuúng, Aáko, iimír iimu/uungo yaamu ina ihháf, nee doori a gadiyér dabaawók. 11Muruuwí i hhitiruut, ala kuúng a kumít. Muruuwí sleémeero i qarúy adór inqwaruú wa ale. 12Kuúng u mutuutúk adór inqwaruú wa ale. Muruuwí sleémeero ku kwaahh adór inqwaruú aa qaátl wa ale, as inqwaruú /abén kuwa tsiiti. Ala kuúng a baloó warqeeraaká, nee kureeriiwók hartsatitar'ín i káhh.” 13Asma Mungú tam iimír aange aa ooiiká dír malaykamoowós tam oo wák gídaabá, “Iwiít bihhaá dakwe'eé' oo doó /iyáy ay dír wakuuseerók ngay qaas baraá dabaawók i alé.” 14Gawaá adoorihe malayke sleémeero a qeeru. Inooín kaa ya/aáw nee Mungú as mukdá' ba/ama ga sláw nguwa sagadiyuusiya'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\