EBRANIA 12

1Ala atén taa harweér nee lambu'uuseerí yaariir adór hunkár alé. Gawaá adoorihe atén sleeme gár tiwa hariím a muruudá' sleémeero oo atén ti iilooeemiís un kwahhaán, nee tiwa paratlaan nee tlakweemaadá' sleémeero awa atén taa oohiye', nee slám atén tawa geerí ta'aaiman ar qitla baraá qwaatloodá' taa dír geeraarén i qaasi. 2Atén gár tiwa hariím masók a Yesu un ga/aawaán umuúqo siiwaro. Asma inós an iimu/úngw haratlintaaoorén, nee slám inós haratlintaaoorén ga boo/ees. Inós qwal/uudá' inós gu daamaaraám guna ár. Gawaá adoorihe gwa'arár msalaába gari qiqtlín, tam murér gwa'arár adoorí ga gaár i xuiiká. Nee hamí aa iwiít bihhaá dákw doó /iyáy oo kitangwduú aleesleemu oo Mungú. 3Kuungá' inós inslawaak, adór inós tlaampa'amisuú xaraásl oo múk tlakuuse ngura sa qiqtlín. Gawaá adoorihe kuungá' ma slaaqataara' nee ma mune siaara'. 4Kuungá' an slaqwá' nee tlakweema, ala tam hamihe heé taa gaás i kaahh baraahunge as slaqwaraarí. 5Ahaá, axweesantadá' Mungú ar gurkwa/amisuú koom, kuungá' aga gunqaresí'i, tidá' tinda amorhúng i gooín as kuungá' tawa na/'iiwós, axweesantadá' kah, “Garmaaeé', gurbu'utá Aako maa waaqa'aar, nee slám ma mune siaar burtu iigahhamiit nee inós. 6Asma Aako umuúqo heé i slai aqo gun iigahhamiit, nee umuúqo garmoó aa slaá' aqo gun muux.” 7Kuungá' gár tunduwa hariím a slahha'amaayeerí an saqiqtliindá' as tunduwa intsaahhatimisi nee Mungú. Asma Mungú kuungá' nun adoorí laqán as kuungá' tawa daaqaywós. Garma i deéro oo ta muxiiká nee baabuúwós? 8Ala kuungá' burtundu muxiiká, ar adoodá' umuúqo heewo is harin, daqdá' kuungá' a na/'aá doroowáy, slám a na/'aá kil'eeká. 9Baabi'iirén awa slaqwa atén tina muxiyé', nee atén inooín ngiri ilaiwawa/aán. Ala gawaá adoorihe a tsiníheéke Baabuúduú muneerén bura ak ilaiwawa/aán, nee tari slafaán. 10Baabi'iirén awa slaqwa baraaká' yaamuwo atén tin muxaxiná' as slafiingwí oo har qoomár niina. Slám tina muxiyé' ar har adoodá' inooín taa ár. Ala Mungú inós atén tin muux ar adoodá' atén ti gaa waa buu', asma inós gár i slai masók atén hhohhoaarirós tidá' an slawaán. 11Qoomár hee burku muux, muxta dirose a gár qwal/uú koomaaká, ala a gár gurhaamír koom. Ala aluuwo muxtaadá' gár ni hup a slafíngw ganaá' oo wayduú koóm dír heedaádá' muxtaadá' gaa slayi. 12Gawaá adoorihe, daberhúng tidá' aa wananaut gawtí gan'aasaak, nee gurunge'eerihúng kudá' /uuruú kooma'aaká kwa/asaak. 13Lohudaá ya'aahúng qwatsaak, as yaaeedá' aa sol'ot miwa qét, ala masók a kan hungu/uus. 14Wayda leeleehhaak, tawa hota' ar wayda nee muu sleémeerowo. Nee hhoohhooeema leelehhitaak, asma heé Mungú gu ár i kaahh, hhoohhooeema bir kahhiyá'. 15Ga/aawaak, hee tsuuqaá Mungú mingiwa sií'. Slám ga/aawaak, magoót miwa deeruút baraá tla/angwhunge, nee nuri hhitín. Asma magoót ar adoorí ga aleesleér múk Kríshaanáy sleémeero nguwa qarkwí qas. 16Slám heé tsaatusmo miwa deeruút. Slám hee mukuwa baál nee qeeruú adór kuduú múk baraaká' yaamu, adoodár Esaú wa ale. Asma inós aalirós ar barisi'iima gana weeriís as muruú /aymár wák kilós. 17Nee kuungá' a xuá' gídaabá, inós aluuwo tsuuqaá baabuúwós ngiwa leelehhiít, kuri sií'. Asma inós pa/ángw hhu'u'uungw gwa slayká, tam ngwa leelehhiiti kángw kilá' wa ale ar hhirhheeri. 18Asma tloomár kuungá' taa i hardaté' a tloomár kwatiitaro ta aleeslayká dabaawo, a tloomár Sináirooká, tidár múk Israeli aa i hardáh aáng. Slám kuungá' asltadá' gawaadá' wa oh aga i hardati'iiká, laqaá tlaangídá' bo/ ar gawaadá' i dirii', nee giwti nee baambao, 19nee slám /aa/aá tarumbeéta, nee afór axwees. Asma afoodá' ina adoodár axwés, tam mukdá' axamiís iri firín gídaabá, afoodá' mindiwa malé ilawáts dir'ín i alé. 20Asma inooín qitla kwaa aleeslayká hara'ayaadá' taa amor'ín i oó' gídaabá, “Kudá' tloomarí ga kwatiít aqo kun tlaquut ar tlaa/e tam barnaxes a makiito'o.” 21Muruudá' taa ár a muruú dae tlaáq kángw kilá' wa ale. Tam Musa iri oó', “Aníng aga ló'wa da'ayuút, tam nay daaraxaát.” 22Ala kuungá' tloomár taa i hardaté' a tloomár Sayuni, nee gixsár Mungúdá' slaáf, gídaabá Yerusalemudá' gawaá doorí dirii', nee amaqawár yaariir ar malayke. 23Kuungá' dír tay dir'a' a baraá boo/oó mukdá' qwal/uú koóm, dinkwaadár na/'aá Mungú, kudá' baris. Umer'ín kaa gooín gawaá dooriwo. Kuungá' dír tawa sihhimita' a dír geerá Mungú, kuduú sakwasleemusmoó muu sleémeero, nee dír geerá qeereemaá mukdá' ganaá', kudá' taa hhoohhooeés. 24Kuungá' nina hardaté' dír Yesu. Inós an harki/isusmoó alqadoodá' /aben. Tam tseereerós tidá' hhoohhooeemiis i ak axwés ta tseereedár Habiliwo. 25Ala qaytsité', Yesudá' nee kuungá' axweés mu siaara'. Mukdá' Mungú gwa sii' iiár i qaasaro, qoomár iwa axweés baraá yaamu ar afór Musa, mukdá' aa ba/anká. Ala atén adór tar ba/aman a adoomá, atén barnaxes inós ugwa siaán, kudá' gawaá doorí wa axweés? 26Qoomaadae afór Mungú yaamu gina diingís. Ala hamí al'axweesani ngaa haniís gídaabá, “Yaamu in diingiís malé ale sagaáwa wake, ala a yaamu kiloseeká, tam doori sleeme.” 27/Aymi'iidá' “malé ale sagaáwa wake” gídaabár i laqaqana' a tí: Muruudá' diingisaro ta aleeslay, ku hingees. Gídaabárós a muruudá' sleémeero oo taa tleéhh. Ala muruudá' diingisaro ta aleeslayká, i kumiit. 28Waawuti'iimár atén ta slawaan a tidá' ta diingisiiká. Gawaá adoorihe atén gár tiwa hariím, a Mungú un sluufimiisaán ar adoodá' inós i slai, ar tiwa niinaweemisaan nee kuwa ilaiwawa/aan. 29Asma ar ló', Mungúrén an asltá mura' sleémeero gu /aay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\