EBRANIA 5

1Umuúqo geeraharusmoó úr oo saalíngw múk Yahudi kun tsawaar baraá tla/ángw múk wa ale. Kuri qaas tawa heé Mungú sagadiyuús daandeemooín wa ale. Inós muruudá' muu naa ilahhooár wa huúw guri huuw dír geerá Mungú, nee hikwaadá' tinda huúw sleeme, kudá' ta tsu/i as tlakweema. 2A gár ya/aam inós tawa heé tsatsa'aár dír mukdá' liitlakwene nee oo aa dakuus. Asma inósuú kilá' ku liitlaákw baraá muruú yaarire. 3Gawaá adoorihe gár inós kuwa hariím, ilahhooa gan haniis as tlakweemaawós kilós sleeme, ala a as tlakweemaá muu kilooineeká. 4Hee i kaahh oo ilaiwa/ameerí ga óh, tawa geeraharusmoó úr oo saaliingw. Ala aqo har kudá' taa ateét nee Mungú, adoodár Haruni kura ateét. 5Tam Kristo sleeme inós taa kilós xirfeesiiká tiwa Geeraharusmoó úr oo saaliingw tleehhi. Ala a Mungú guna ilaiwa/ameerí haniís, iri oó', “Kuúng a Garmaaeé', aníng kuúng laarí una laqwaál.” 6Slám dír hatlae i malé kaahi, “Kuúng a geeraharusmoó saaliingw ay alhhe'eesay wasle, ar adoodár Melkisedeki.” 7Qoomár Yesu iwa baraaká' yaamuú wa hoót, Mungú guna i /aa/amín ar afór ur, nee ar hhirhheeri, guri firiirín nee nguwa ateetin. Asma Mungú inós gu aleesláy nguwa ba/amisi baraá gwa'araaro. Inós kuri iiár i qaás nee Mungú asma adoodá' tiwa niinaweés, nee adoodá' Mungú nguwa ilaiwawaá/. 8Inós a Garmoó Mungú. Ala tam adoorihe inós iia looemis guna intsaatsaáhh, as adoodá' kuwa slahhe'eemiís. 9Gawaá adoorihe inós kuri bu'uutiís nee Mungú. Bu'uutisaro kuwa hhe'eés, inós tari heé ba/amár alhhe'eesay wásl ngaa huuw dír mukdá' sleémeero oo inós ngu iia looemisa'a. 10Nee slám Mungú guri Geeraharusmoó úr báy oo saaliingw ar adoodár Melkisedeki. 11Gawaá daanduú kaangwihe atén /ayma'aá yaariir i koomaán awa ni dirhúng i kaahaan. Ala ooaro a gár gawit, asma kuungá' tundu gawdén gaa tsaahharo. 12Dirhunge geera a gár hariím kuungá' tawa intsaahhatuuse, asma deeloorí sleémeero aa waarahh iimír kuungá' tunduwa ba/amís. Ala kuungá' hamí a intsaahhatuusér sla'á' malé ale, ar nu intsaahhatimis muruuduú geera baraá axweesantá Munguhe. Kuungá' geera gár tundus hariím a muruú /aymár gawdén, ala hám daxta kuungá' gár ta sla'a' a ilwa. 13Umuúqo heewo oo ilwaá slaá', inós a na/aay, nee iidíguú gár ganaa' nee ar tlaakw ga tsaahhiiká. 14Ala muruú /aymár gawdén a oo múk urén. Asma inooín muruú hhó' nee oo tlákw kwaa intsaáhh tsatsahhaango.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\