EBRANIA 7

1Melkisedeki inós a waawutmoó Salemu. Slám inós a geeraharusmoó saaliingw oo Mungúduú gawtí dirií'. Melkisedeki Abrahamu guna al'áy qoomaadár Abrahamu iwa slaqwarár dahhi, waawitá nguwa tsuú/. Abrahamu kuna tsuúq nee Melkisedeki. 2Abrahamu ilahhooa gari haniís dír Melkisedeki. Gár aa haniís a gár wák baraá umuúqo muruú mibaango kudá' i kona. Umuú Melkisedeki gídaabárós ar geera a “Waawutmoó Gan'amu.” Nee slám inós a waawutmoó Salemu, gídaabárós an “Waawutmoó Wayda”. 3Inós i baabuú konká, slám i aayór konká, slám tlahhaywós i kaahh. Iimu/úngw deeloorós i kaahh, slám alhhe'eesoó slafiingós i kaahh. Ala inós a adór Garmoó Mungú. Inós a geeraharusmoó saaliingw ay alhhe'eesay wasle. 4Ga/aawaak heewí adór kur úr. Asma baabuúrén Abrahamu ilahhooa gana haniís amór heewí i alé. Baraá muruudá' sleémeero naa hayohi, gár wák gana haniís baraá muruú mibaango. 5Baraá na/'aá Lawiwo bahh'alé a geeraharuusér saaliingw. Inooín hara'aya gaa ádbeér gídaabá ilahhooa ka ohín, gár wák baraá umuúqo muruú mibaango, dír múk wa ale. Muruuwí dír kuwa ohin a dír hhaeeín, ala tam inooín a xwaylár Abrahamuwo. 6Melkisedeki inós a heé baraá tlahhaydá' dahhaaká. Ala tam adoorihe inós ilahhooa gana óh dír Abrahamú wa ale, gár wák baraá umuúqo muruú mibaango. Slám inós Abrahamu guri tsuúq, kudá' al'axweesantá Mungú gaa slay. 7Ala gaarí a gár taa si'iiká gídaabá kudá' tsuuqa gi hanmiís ku úr ta kudá' taa tsuuqi. 8Na/'aá Lawi inooín i ilahhooár ohiná' ar gár wák baraá umuúqo muruú mibaango. Ala tam adoorihe inooín a múk qaátl. Ala Melkisedeki inós a heé taa lamabu'un nee Gooi gídaabá inós tam hamí i slaaf. 9Slám i ya/aán ooaro gídaabá Lawi sleeme, kudá' ilahhooár ohaahiím, inósuú kilá' ilahhooa gaa haniís sleeme, gár wák baraá umuúqo muruú mibaango, qoomár Abrahamu ilahhooa ngiwa haniís. 10Asma qoomár Abrahamu kuwa al'áy nee Melkisedeki, Lawi qoomaadae i baraá slaqwtá Abrahamú i kaahh. 11Ala hám daxta hara'aya sleémeero, tidá' taa amór múk i haniís, iimu/uungós a hara'ayaadá' taa haniís daanduú geeraharu'uumadár saaliingw ar tlahhoó Lawi. Ala gár yaahasár slaa' i deer diirihe. Barnaxes geeraharu'uumarí ar saaliingw ar tlahhoó Lawi bir gan'amuú huwahúp, geeraharusmoó saaliingw oo adór hatlá' gár nisa hardáh a milá? Asma geeraharusmoowí a adór Haruniwooká, ala a adór Melkisedeki. 12Asma geeraharu'uumár saaliingw bira warqeér, hara'aya sleeme gár kawa hariím aqo in warqeér. 13Heé taa axweesantí káh an Aako Yesu. Nee inós a heé tlahhoó hatlá'. Slám baraá tlahhaywose heé gadiyér meésár ilahhooa gaa tleehh i kaahh. 14A gár xu'utiit gídaabá Aakoorén tlahhaywós a tlahhoó Yuda. Slám Musa iidíguú geeraharuusér saaliingw nguwa axweés, gár aa oó' i káhh gawaá daanduú tlahhaywihe. 15Gaarí kaa geehhooesa hhe'eés ar adoorí gídaabá, Geeraharusmoó saaliingw oo diimbé naa ti'iít. Inós a adór Melkisedeki. 16Inós gár isa geeraharusmoó saaliingw tleehhiít a hara'ayár mukooká, tidár daanduú tlahhaay. Ala gár isa geeraharusmoó saaliingw tleehhiít a /uuruú slafingwdá' baloó warqawaaká. 17Asma Gooi iidíguuwós gu kát gídaabá, “Kuúng a geeraharusmoó saaliingw ay alhhe'eesay wasle, ar adór Melkisedeki.” 18Gawaá adoorihe hara'ayaadár geera kaa hingeés, asma i /uuruú koondaaká, slám gár i bu' i káhh. 19Asma hara'ayaadár Musa gár aa aleesleér i káhh boo/eesaro. Ala daanduú hara'ayaadae haraxu'utír ak hho' kingina haniís. Ar loohír haraxu'utirihe a aleeslawaán Mungú kuwa i hardahaan. 20Gaarí iwa tleehharút, Mungú lo'o gana huúw. Geeraharuuseedár saaliingw ar aáng kawa qamín, Mungú lo'ór aa huúw i káhh. 21Ala Yesu kuna geeraharusmoó saalíngw wa qaás ar lo'o. Asma Mungú guna adoorí báy, “Aako lo'o gana huúw, slám ga baloó amohhu'unká, ‘Kuúng a geeraharusmoó saaliingw ay alhhe'eesay wasle.’ ” 22Gawaá adoorihe alqadoorí ka ló'wa hhoo' ta tidár aange, as adoodá' Yesu tawa lamabu'usmoowós. 23Nee slám gár hatlá' ar dimbé i deer. Geeraharuuseedár saaliingw ar aáng, inooín ki yaariir, asma inooín kumiita ngaa aleeslay'iiká as adoodá' inooín tawa múk qaátl. 24Ala Yesu inós i slaaf ay alhhe'eesay wasle, nee geeraharu'uumarós ar saaliingw ka baloó haniisiiká heé hatlá' i alé. 25Ala gawaá adoorihe kudá' Mungú ngu i daqaqawá' ar loohír inós, inós gi ló'wa aleesláy ba/amisaro, asma inós i slaaf daqisleém as ngiwa aleefiriirin. 26Gawaá adoorihe Yesu an geeraharusmoó úr oo saaliingw oo atén ti gaa wa buú'. Asma inós ku hhoohhoó'. Nee slám inós i tlakweemaá konká, nee xaslxaanslír i kon i káhh. Nee slám kwaa paraátl dír tlakuuseero, nee kwaa tsa/aás ay gawaá daanduú doori. 27Inós a adór geeraharuuseedár hatlaeeká ar saaliingw. Asma inós ilahhooa gár ngis duxun umuúqo deelooro i káhh, adoodá' geeraharuuseedá' aáng ngira duxuún. Inooín ilahhooa kana geerí duxún, as tlakweemaaín awa kilá', aluuwo as tlakweemaá muu. Ala inós ilahhooár wák kilós gana haniís sagaáwa wák wa ale qoomár inós kilós tiwa haniís. 28Asma hara'ayár Musa muu gun qamiín, tawa geeraharuusér saaliingw, inooín tam a múk tlakweemaá kooma. Ala axweesantadá' taa haniís ar lo'o, slám kana haniís alaá hara'ayár Musa wa aleeró, axweesantí Garma guna qás geeraharusmoó saalíngw wa ale, kudá' taa bu'uutiís ay alhhe'eesay wasle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\