EBRANIA 9

1Alqadoodár geera inós i dabeerós koón gawaá daanduú saaliingo. Slám dirós tidá' hhoohhoo' ar saaliingw i deer ar taa tleéhh nee muu. 2Heémarka i deer ar matla/eerdaá tsár koom. Matla/aangós oo geera a kudá' ta babay Didá' Hhoohhoo'. Muruú baraadí dirií' an tsaa'asi nee meésa, nee mikaáteedá' taa qaás as Mungú. 3Alaá baquuwo matla/ángw hatlá' i deer, oo ta babay Didá' ak ló'wa Hhoohhoo'. 4Baraadane meésa i deer ar taa tleéhh ar miisli. Meésaarí gadiyeérós a kan ilahhooár i qamaamín ar muruú xarángw tsuú' koóm kuwa da/a/an. Gár hatlá' baraadane a sandakmooduú alqado, oo taa tuntuúk ar miisli umuúqo barto. Muruú baraá sandakmoowihe dáw, an sirwír miisli, tidá' muruudá' ta babay maána ga koom, nee hhartá Haruni, tidá' naa harma/, nee tlaa/eedá' tsár awa taa axweesantá alqadór i gooín. 5Gawaá daanduú sandakmoowihe kitángw gurtleemu i deer, nee gawaawose malaykér tsár ar xirfayen i deer, ar taa tleéhh ar slaqsaay, nee ar kitángw gurtleemu gwa tuntuk ar hhampe'eeri'ín. Malaykeerí gár i laqaqaan a gídaabá Mungú i deer diirihe. Ala daxta pa/aangw i kaahh oo umuúqo gaaro kawa wakeetimaan alki/ituuwo. 6Adoorí an adór muruuwí sleémeero kura qamín. Nee geeraharuusér saaliingw in dararát umuúqo daqto baraá matla/angwduú geera oo heéma, as gadiyér'ín ar saaliingw kawa tleehhi. 7Ala baraá matla/amgwduú tsár oo heémaaro, heé daraaráh a geeraharusmoó úr oo saaliingw kilós. Slamí in dah sagaáwa wák wa ale gawaá kurkú wake. Slám i dahiiká tawó alé barnaxes tseere i káhh. Tseereerí gan duux dír Mungú as daanduuwós nee as daanduú tlakweemaá muu, kudá' taa xuiiká. 8Gawaá adoorihe Qeeruú hhoohhoó' gaa laqaaqán gídaabá, loohír tar dahi baraá matla/angwduú tsár oo heéma oo ta babay Didá' ak Hhoohhoo' kaa gweeriiká, asma ay hamí matla/angwduú geera oo heéma i kumiit. 9Gaarí a slaqsaay oo qoomaarí ga laqaqaám. Gídaabárós a tí, ilahhooár ta harmiisi dír Mungú i alé ar loohirí, nee hikwaá ilahhooa, muunuú heedaádá' saaliím hhoohhooeesaro gu aleesleeraaká. 10Asma hara'ayár loohirí an hara'ayár tlehhema'aá slaqo kilós, daanduú muruú /ayma nee wahaangw nee hamtlór slaqwa. Hara'ayarí kana duúx ay dír qoomaadá' Mungú loohír /aben ngi qaasi. 11Ala Kristo inós naa hardáh. Inós an geeraharusmoó úr oo saaliingw as muruudá' hhó', kudá' ni hardáh. Inós ina waaraáhh ar baraá heémaadá' ak ur, tidá' ak qoom, heémaadá' taa tleehhiiká ar dabér muu. Gídaabárós a heémár baraá yaamuuwooká. 12Slám inós aa dahiiká baraá heémár i alé ar tseerér gurtaawe nee ar damaay, ala ina dáh sagaáwa wák kilós baraá didár hhoohhoó' i alé ar tseereerós ar kilá'. Gawaá adoorihe ba/amár alhhe'eesay wásl gana tleéhh. 13Asma tseerér gurtaawe nee ar awee, nee da/arár damaá hikwa barnaxes kaa tsifaqamiís gawaá slaqwaá mukdá' ta har meetín i alé, mukdá' guri hhoohhooés, 14xáy, tseerér Kristo tí ga ló'wa bá/áke? Asma inós tina kilós haniís dír Mungú i alé ar /uuruú qeeruú alhhe'eesay wásl as tawa ilahhooár xaslxaansli wasl. Tseereerós muneerén ga hamátl nee tlehhema'aá slafíngw kooma'aaká, as masók atén Mungúdá' slaáf kuwa sagadiyuusaan. 15Asma aáng Mungú al'axweesani gana haniís dír múk i alé gídaabá aalír alhhe'eesay wásl kawa slay. Ala muu Mungú guna sadakuús qoomár alqadoodár geeraawo. Kristo iri gwaá' as muu nguwa gweeri dír tlehhemi'ii'ín kudae. Gawaá adoorihe Kristo an haraki/isusmoó alqadór /aben, as mukdá' taa ateét nee Mungú al'axweesantadá' Mungú aa oó' kawa slay ar adoorí. 16Gídaabárós a tí, alqadoorí a adór alqadór aali. Alqadór aali bir deer, al'axweesantadár aali kawa haniisi i /uuruú koondaaká ay dír gwa'arár heedaádá' alqadoodá' gaa oo' i xu'utit. 17Asma qoomár inós bir slaaf, alqadoodá' i /uuruú koondaaká. 18Gawaá adoorihe tam qoomár alqadoodár aáng kawa alqadín, tseere i deer. 19Asma Musa adoorí gana tleéhh, gár har geerá a hara'ayár Mungú sleémeero gana alki/iít dír mukdá' aa burumburiit. Aluuwo tseerér damaay nee ar gurtaawe gari taataáhh, dinkwa nee ma'aay, tseere gari tsifaqamiís ar se'éngw bee/aangw oo da/atén nee loo/ór hisoópo, dír Kitaábu nee dír muu sleémeerowo, 20iri káh, “Gaarí a tseerér alqadoodá' Mungú naa hara'ayín dirhúng i alé.” 21Slám tseere gari malé tsifaqamiís dír heémaadá' nee dír xoosla sleémeero ar tara gadiyuús baraá saaliingo. 22Slám hara'aya i kat gídaabá, mura' sleémeero kun hhoohhooeemiis ar tseere. Ala bar tseere aa ku'utiká, gurtleemu i kaahh. 23Muruuwí a slaqsoó muruuduú gawaá doori. Gawaá adoorihe gár kuwa hariím aqo kun hhoohhooees ar ilahhooadá' ak hhoo'. 24Asma Kristo inós aa dahiiká baraá doó hhoohhoó' i alé, oo taa tleéhh ar dabaá muu. Asma do'wí taa tleéhh ar daba', an slaqsoó do'duú kilá' oo hhoohhoó'. Ala inós ina dáh gawaá dooraá kilá', as tiwa laqaaqan hamí dír geerá Mungú i alé as atén. 25Slám Kristo inós aa darahiiká daqtá yaarire as tiwa haniisi, adoodár geeraharusmoó úr oo saaliingw ir dararahi umuúqo kurko ar tseerér hikwaá ilahhooa. 26Asma geera barnaxes a adoorí, geera Kristo gár kuwa hariím a gwa'araarós gan inkaakii/ daqtá yaarire iimír yaamu kiwa tleéhh. Ala hamí qoomaarír alhhe'eesaywo inós nina hardáh baraaká' yaamu sagaáwa wák kilós as tlakweema ngiwa hingeesi ar gwa'araarós, tiwa kilós haniís ilahhooár wa ale. 27Muu gár kuwa hariím a in qaatl sagaáwa wák wa ale, nee alaá gwa'araaro tari sakwasleema. 28Adoorí an adoodár Kristo sleeme ku laqi. Inós kuna ilahhooár wa haniís sagaáwa wák wa ale as tlakweemaá múk yaariír ngiwa hingeesi. Inós nin malé ti'iit baraaká' yaamuuwo sagaáwa tsár wa ale. Ala gár nis hardahi a tlakweema hingeesarooká, ala a mukdá' inós gu daamaaraám nguwa ba/amisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\