YAKOBO 1

1Anuú Yakobo, lawaalmoó Mungú nee oo Aako Yesu Kristo barwaárí ngina gooiím amór tlahha'aá mibá nee tsár awa naa diyaya/aatiye' baraá yaamaá dimbadimbé. Laawaay. 2Hhaee'eé', kuungá' iiara'aduú dimbadimbé bura sleeré', kuungá' harafaaraak tawa qwal/uú úr dirhunge. 3Asma kuungá' a xuá' gídaabá haratlintaaorhúng barka iiara'ár, gár i huwahup a qiqtliingw. 4Ala qiqtliingw gadiyér ganaa' ngi tleehhi, as kuungá' masók a múk ganaá' baraá umuúqo gaaro, nee tam tawa múk qoóm, slám kuungá' a /aaruura'aaká. 5Ala baraá tla/angwhunge hee barnaxes sagaalooa gu wa /aaruúr, gár kuwa hariím a Mungú gun firín, kudá' muu sleémeero gu tsuuqaá i hanmiís ar yaareema, slám i gahhamiitiiká. Inós sagaalooa ngi haniis. 6Ala i firin ar haratlintaao ar xure wasle. Asma heé xurumiít a adór gwaanduú ma'aay oo baraá tlawi, kudá' ta gusiisin nee fur'a nee kuwa kwakwaahhi umuúqo bihhiwo. 7Asma heé adór kwí inós miwa haraxuú' dír Aakoowo gídaabá iwa gaa slay. 8Asma inós a heé badu tsár oo baabaqaamiís baraá lohuduuwós sleémeerowo. 9Hhiya' kudá' uroó koomaaká i qwalaa/i asma kwaa uráy i haniís nee Mungú. 10Nee kuduú daqaarmo, inós i qwalaa/i asma kwaa niinaweés. Asma daqaarmo in adór /ayór sla/atá wa qwaar. 11Asma tsee/amuú xaraásl sla/a gan da/aa/án, gari kaahas, /ayorós iri hú', hhoohhooartós iri fák. Tam daqaarmo sleeme aqo in adoodár /oots iri qwaar baraá daawitimeerós sleémeerowo. 12Heé amohhoó' an kudá' iiara'at gu sa qiqtliím. Asma iiara'at bungura ar baá/, aluuwo slamaangw gu sláy. Slamaangwí an slafingwdá' Mungú aa al'axweés nguwa haniisi dír kudá' sleémeero awa inós ngu sla'á'. 13Hee burku iiara'ar, miwa káh, “Aníng tin iiara'ar nee Mungú.” Asma Mungú ku baloó iiara'ariiká nee tlakweema. Slám inósuú kilá' hee gu baloó iiariiká. 14Ala umuúqo heewo kun iiara'ar nee ilatleerirós ar kilá', tidá' tlakw, kun uuruxún nee kun al/agín. 15Aluuwo ilatleerirós bira tsít, iri laqwál tlakweema. Nee tlakweemaadá' binda kwa/iyé', gwa'ara ngiri laqwaaliyá'. 16Hhaee'eé' awa sla'aaruúse, mutunduwa al/aáy. 17Umuúqo gár hhoo' nee umuúqo gár ganaa' amór kingiwa hanmiisi a gawaá doori. Amór Mungú ngin dáhh, kudá' gwa/ateemaá gawaá doori gaa tleehh. Asma inós i warqaaqayká, slám atén ti baraá giwtír i geexayká. 18Gawaá sla'aarirose inós atén tina laqwaál ar axweesantá looeema. Adoorí gana tleéhh as atén tawa adór bu'uungós tleehhitaan, kudá' aa giirin, baraá muruuwós kudá' sleémeero oo aa tleehhi. 19Hhaee'eé' awa sla'aaruúse, tí xuaak gídaabá, umuúqo heewo masók ku inslaáhh gaa axaasaro, ala miwa gaanslín ilawatsto, laqaá buhhtaawo. 20Asma buhhtaá hee gan'amuú Mungú ngu tlehhiitiaaká. 21Gawaá adoorihe, slasla/aru sleémeero hingeesaak, nee tlakweema sleémeerowo, nee axweesantadá' tinda dahaás baraá munerhúng i alé kawa ilaota' ar tsatsa'areema, axweesantadá' ba/amisaro ga aleeslaw. 22Kuungá' adoodá' axweesani i kat na tlehhiitaak, ala ma tawó axamiisara', nee tin kiloohúng al/agiindá'. 23Asma hee bar axweesani ga tawó axamiis, ala gár i tlehhiiti i káhh, heé adoorí a adór heé gitsee/aawós gaa i qaytsiit ar baraá looa. 24Tina i qaytsiít, ala iri tláy, tiri gunqaarees adoodá' i dirii'i. 25Ala heé hara'ayár ganaa' gaa i qaytsiit, tidár muu gu gweer baraá lawaali'iimaaro, nee iri baraadá' wa hoot, heedaádá' tidá' aa axaás ga gunqareesiiká, ala a gan tlehhiit. Heewí daqaní a heé amohhoó' baraá tidá' sleémeero i tlehhiiti. 26Hee bir kaahi, “Aníng a diínír koóm,” ala inós tsifraangós gu il/anká, heewí a muunuúwós kilós gun al/agín. Diínír heé adoorí i hariindaaká. 27Diínír hhoohhoo', ar slasla/areeká dír geerá Mungú Baabahe, a tí, panaay nee /ameenár kwaeeli kiwa qaytsuú aeera' baraá slahha'amuuine, nee tiwa harmagahha' nee tlakweemaá yaamu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\