YAKOBO 2

1Hhaee'eé', kuungá' Aakoorén Yesu Kristo ugwa haratlintié', kudá' baraá xirfuú wa hoót. Gawaá adoorihe kuungá' bar alhotá' nee muu, barqaanti ma tlehhiitara'. 2Gawaá slaqsaywo múk tsár bar naa hardáh baraá doohúng oo saaliingw. Oo wák inqwaruú hhohhó' ngwa tsiít, nee munga'aá miiri/á' ngaa dahaás. Oo tsár a liitlakusmo, slám inqwaruú naa dahaás ku slasla/arén. 3Kuungá' heedaáduú inqwaruú hhohhó' ngwa dahaas, una ilaiwa/é', kuri beera', “Qwaláng, diirí hhoohhoo' i iwiiteek.” Ala heedá' oo liitlakusmo kuri beera', “Kuúng diisíng i sihhiiteek,” laqaá, “Qwaláng, diirír ya'aaeé' i iwiiteek.” 4Ala kuungá' adoorí bara tlehhé', a barqaanti ana tlehhé' baraá tla/angwhunge, sakwasleemár ganaa'aaká kay tlehhé' ar sla'aarirhúng tidá' tlakw taa eehadé'. 5Hhaee'eé' awa sla'aaruúse, iia qaasaak. Ahaá, Mungú liitlakuusér baraaká' yaamu gaa tsawaáriíke, tawa daqaarér haratlintaao, nee aaluusér waawuti'iima, tidá' aa al'axweés haniisaro dír mukdá' inós gu slaá'. 6Ala kuungá' liitlakusmo una murekesé'. Múk kuungá' nu slahhe'eemiís nee tunduri huwahuuw amór maraá kwasleema, a daqaareéroóke? 7Slám múk umuuhúng gu /ooslisliím a inooíneéke, umuuhúng kwisíng hhoohhoó' oo Mungú naa haniís. 8Ala bar kuungá' dabeedár waawuti'iima aga boo/esé', tidá' taa gooín gídaabá, “Inslaawmoowók slaeek, adoodár kuúng tir kilók sla',” kuungá' daqaní adór hhoo' aga tlehhé'. 9Ala bar kuungá' muu ugwa barqaantusé', tlakweema iga tlehhé', nee dabe nuri sakwasleemút, kuungá' tawa múk dabe gaa sii' eeharto. 10Hee bar dabe sleémeero gaa óh, ala hara'ayár wák gari sií', inós dabe sleémeero gaa sií'. 11Asma kudaádá' aa oo', “Ma fuquusaar,” a kudaádá' aa oo', “Hee mu gaasaar” sleeme. Ala kuúng tam aga fuqusiká, ala bar aga tsu/út, kuúng dabe sleémeero aga sí'. 12Axweesanayhúng nee tlehhemi'iihúng masók a adór mukdá' ta sakwasleemuuti ar dabeedár muu gu gweer baraá lawaali'iimaro. 13Asma sakwasleema i gurtleemuú koondaaká dír heedaádá' gurtleemu gwa tleehhiikahe. Ala heedaádá' gurtleemu gwa tleehh, gár i da'ayumiiti i káhh dír geerá kwasleemaro. 14Hhaee'eé', hee bir kaahi, “Aníng a haratlintaaór koóm,” ala barnaxes tlehhema'aá haratlintaaór laqaaqaamá' gi konká, haratlintaaoodá' gár i bu' a milá? Xáy, haratlintaaoodá' gu ba/amísa? 15Gawaá slaqsaywo an ooaan gídaabá hhiyaako wák laqaá hho'orka wák gár aa tsít a inqwaruú slaxareemo, nee muruú /ayma gu koondaaká. 16Ala heé wák baraá tla/angwhunge binga báy, “Tláw ar wayda, inqwaruú tsaaqwa ga ilaá/ tsiiteek, /ayma aweek,” ala barnaxes gár taa hanisé' i káhh ar slaqwtós ga gaa wa buu', alee/isoó aa sleér a milá daqaní? 17Haratlintaao sleeme a adoosíng. Barnaxes haratlintaao aa geehhoouuriiká ar baraá tlehhemi'i, haratlintaaoodá' a gár aa gwa'. 18Laqaá daqtakaaro heeko i ooi, “Kuúng gár ta koon a haratlintaao, aníng gár ni koom a tlehhemi'i.” Ala gár án ni oo' a tí gídaabá, “Haratlintaaoorók tidá' tlehhema'aá koomaaká laqaamang, gídaabá tawa haratlintaaór ló', nee daqaní aníng haratlintaaor'eé' ngi laqaám ar loohír tlehhemi'i, gídaabá tawa ar ló'.” 19Kuúng a haratlintaatí' gídaabá Mungú a wak. Adoosíng i qoón. Tam neetlaame sleeme adoosíng ga haratlintaatí', nee ta daararaax sleeme as dae. 20Kuúng a daktani. Kuúng a xu'ukáhe gídaabá haratlintaaór tlehhema'aá koomaaká, gár i bu' i káhh. 21Ahaá, baabuúrén Abrahamu kuwa gan'amuú i harafaár, gár kusa gan'amuú i harafaár a tlehhemi'iiwookáhe, qoomár garmaawós nguwa ilahhooár wa haniís. 22A ga/eéraáke, haratlintaao gadiyeét gana tléhh dinkwa nee tlehhemi'iiwós, nee ar gídaabá haratlintaaoorós iri bó/ ar loohír tlehhemi'i. 23Gawaá adoorihe Gooidá' iri bó/, tidá' aa kat gídaabá, “Abrahamu Mungú guna haratlintií', inós kuri gan'amuú i harafaár as haratlintaao,” slám inós kuri báy a mulqumoó Mungú. 24Gawaá adoorihe a ga/eéraáke adór hee kur gan'amuú i harafadiiti as tlehhemi'i ala as haratlintaao kiloseká. 25Tam Rahabu sleeme, tidár tsaatuso'o, an adoodá'. Inós ya/abuuseedár aáng gana dahi'ísa nee gari dúx ar loohír hatlá'. Inós kaa gan'amuú i harafaáriíke as tlehhemi'iidá'? 26Asma muuná bira /eét, slaqwa aa gwá'. Gawaá adoorihe tlehhemi'i bir kahhiyá' sleeme, haratlintaao aa gwá'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\