YAKOBO 4

1Slaqwararí sleémeero nee gilaká' sleémeero baraá tla/angwhunge amór i dahhiya' a amá? A baraá ilatleerirhúngeéke, tidá' slaaqw baraá slaqoohúng wa ale. 2A ilatleeruusá', ala gár ta koonda' i káhh. A tsu/utá' nee a da/itá ara'aandá', ala gár ta slasleera' i káhh. A mak slaqwá' nee a muxutá'. Gár ta koonda' i káhh asma a firiiriinda'aaká. 3A mak firiiriindá', ala a slasleera'aaká asma firorhúng ka tlakw. Asma an firiiriindá' as ilatleerirhúng kawa boo/esa'. 4Kuungá' tunda inkihhimuc wásl! Kuungá' a xua'aakáhe gídaabá, hee bar mulqumoó múk aa haratlintii'iiká, inós a wakusmo dír Munguhe. Gawaá adoorihe heedaádá' ga slaá' tawa mulqumoó múk aa haratlintii'iiká, inós tin wakusmo tleehhiit dír Munguhe. 5Laqaá kuungá' ka xua' Gooi in tawó axwésa, tidá' kah gídaabá, “Mungú qeeruudá' aa baraarén i qaás, gun ilatleeruus ló'wa ale, as masók tawa kós kilós.” 6Ala tam adoorihe tsuuqaadá' ni atén i hanmiisi ki ak ló'wa ur. Gawaá adoorihe Gooi i malé kat, “Mungú múk daara/aám gu sii', ala mukdá' ti niinaweemiís gu gurtláy.” 7Gawaá adoorihe Mungú ilaiwawa/aak, Neetlaangw na siiaak, nee inós kuungá' nuqo ilagoow. 8Mungú na haratseewuwaak, daqaní inós kuungá' nu haratseewúy. Dabaahúng hhoohhooeesaak, kuungaásingá' tlakuuse. Nee munerhúng hamaatlaak, kuungaásingá' badu tsarét. 9Gurhaamuuté', nee tsuunqumisé', nee /aa/amiimé'. Qasengwhúng i warqay tawa tsuunqumis, nee qwal/uuhúng i warqay tawa gurhaami. 10Ti niinaweese' dír geerá Aakoowo, nee daqaní inós kuungá' nu ureemiis. 11Hháe, miti /aysanáy i tlaaqara'. Heé hhiyaawós gu /aysantí tlaáq, laqaá gu sakwasleemuút, heewí a hara'aya gan /aysantí tlaaq laqaá gan sakwasleemuut. Ala kuúng hara'aya bara sakwasleemút, kuúng a heé hara'ayár eeharaharaaká, ala aga sakwasleemusmo tleehhít. 12Kudá' hara'aya gaa haniis nee kuduú sakwasleemusmo a wak kilós. Inós an kudá' hee ba/amisaro gu aleesláw, laqaá nguwa qwaareesi. Kuúng a heemá tam heé hatlá' kuwa sakwasleemut? 13Ala iia qaasaak. Bahh'alé baraahunge a kata', “Laarí laqaá matlo a dahaán baraá gixsarka, nee tari hootaán baraadá' wa ale kurkú wake, halaanu'uuma kari tleehhaán nee slaasláwár yaariir kari slawaán.” 14Ala tam adoorihe kuungá' a xua'aaká ar matlo tleehharuut. Slafingwhúng a gár milá? Asma kuungá' a adór wahaamuú qoomár niina, ala siiwár niina bira waaráhh iri ilaá wa qwaar. 15A tsiní geera bar kata', “Aako biringa slaá', a slafaán nee adoorí ngay tleehhaán, laqaá tí.” 16Ala hám daxta kuungá' a daara/aandá', nee ti kiloohúng xirfayeemisá'. Ala daara/aangw sleémeero oo adór kwí ku tlaákw. 17Heedaádá' gár hhoo' tleehhamooro ga xuú', ala gari tleehhiiká, heedaádá' tlakweema gaa tleéhh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\