YAKOBO 5

1Iia qaasaak, kuungaásingá' daqaare, /aa/é', tsuunqumiisé', as slahha'amuuwí kuungá' ta sleera'. 2Daqaari'iimarhúng aa díx, nee tsitayhúng kwaa /aáy nee sisbú. 3Miislirhúng nee lapiyárhúng kuútu gaa óh. Kuútusíng in lamabu'uungw tleehhiit oo kuungá' nu sakwasleemuút. Asma kuútusíng fu'unaá slaqoohúng gi /aay adór asltá wa ale. Kuungá' daqaari'iima ana qasé' qoomaarír alhhe'eesoó yaamuuwo. 4Kuungá' slaqwér mukdá' aa bu'un baraá qamuuhúng wa ale aga bui'iiká. Slaqwér mukwí i tseeamiín, nee /aa/aá mukdá' aa bu'un naa dahiyé' baraá iiaá Aakoó xoordu. 5Kuungá' baraá slafingwhunge ana hoté' ar hheehha nee ar qwal/uú ilatleeri. Kuungá' munerhúng ana wahhaareemisé' deeloodár tsu/utaaro. 6Kuungá' heedá' gan'amuú koóm una sakwasleemuté' kuri gasé', ala inós kilós taa aleekal/anká. 7Gawaá adoorihe, hhaee'eé', qiqtliimé' ay dír hardahamuú Aako. Qaytsiité', dooslusmo adór ir qiqtlaatlin qoomár bu'uungós oo gídaabár koóm nguwa daamaaran baraá qaymoorós i alé. In qiqtlaatlín iimír tluwoó saxi ay tluwoó buhaare. 8Kuungá' sleeme qiqtliimé', munerhúng gawdeemisaak, asma hardahamuú Aako naa nakaá/. 9Hháe, kuungá' miti sa qununu/aara' as mutunduwa sakwasleemuút. Qaytsiité', sakwasleemusmo naa hardáh, aa sihhiít afkuú doó i alé. 10Hháe, aaruuseedá' aa axwes ar aleesleemuudá' Aako aa dir'ín i haniís, inooín masók a slaqsaay dirhunge, as adoodá' niwa qiqtliné' qoomár slahha'amu nguwa slayé'. 11Ga/aawaak, múkdá' aa qiqtlaatlin ay alhhe'eesaay atén un babawaan a múk amohhoó'. Kuungá' iidíguú qiqtlíngw Ayubu ugwa axasé', nee aga aandé' tidá' Aako aa tleéhh dír Ayubú i alé alhhe'eesaywo. Aako guruuwós i tlatláy nee inós i haats gurtleemuuwo. 12Ala alaá tí sleémeerowo, hhaee'eé', kuungá' lo'o ma huwahuwaara'. Miti lu'umisaara' ar doori, laqaá ar yaamu, laqaá miti lu'umisaara' ar umuúqo gaaro. “Ka hhoó'” bara oé', masók an “Ka hhoó',” nee “Aasla'áy” bara oé', masók an “Aasla'áy,” as sakwasleemár Mungú kuungá' munduwa sleér. 13Hee baraahunge slahha'amu bunga sláy, inós Mungú ngu firin. Hee bir qwalalaa/, inós Mungú ngu diidi'iimisi. 14Hee baraahunge bir tiiq, inós bariisér múk Kríshaanáy ngi ateeti, nee inooín ngu aleefirine', nee nguwa slikiya' ar di/i ar aleesleemuudá' Aako aa dir'ín i haniís. 15Aleefiroorír hararlintaaór koom tiqtusmoodá' gu alee/ís, nee Aako heedaádá' guri hungu/uus. Nee bar tlakweema ngaa tleéhh, ki gurtláy. 16Gawaá adoorihe, kuungá' ti kiloohúng i hhu'u'uunde', nee ti kiloohúng aleefiriiriinde' as tunduwa hungu/uusi. Firór heé gan'amuú koóm i ló'wa gaa bú'. 17Eliya inós a heé adór atén. Inós ina ló'wa firiirín as tluwaay miwa tluúw. Nee tluwaay niri taxaatiiká yaamí alé har qoomár kureeraá tám nee slahheeraá lahhooe. 18Aluuwo iri malé firín, tluwaay iri tluúw, yaamu niri laqwaaliyé'. 19Hhaee'eé', heehúng bira qwaár baraá looeemaawo, nee bar heé hatlá' ngwa ki/ís, 20kuungá' xuaak gídaabá, heé heé tlakusmo ngwa ki/is, nee niri kií/ baraá loohír qwanáy wa ale, inós qeeruú tlakusmoodá' gwa ba/amís baraá gwa'arár wa ale, slám tlakweemaá yaariir awa heedaádá' kaa gurtláy as inós.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\