YOHANA 1

1Iimír iimu/uungo /aymu i daadeer. /Aymuuwí amór i dirii'i a amór Mungú. Nee /aymuuwí inós a Mungú. 2Kwí iimu/uungo amór Mungú gan i dirii'. 3Mura' sleémeero ina tleehharuút ar inós. Geera bar inoseeká, gár aa tleehharut i káhh, baraá muruuwí sleémeero aa tleehharuuti. 4Slafíngw alhhe'eesay wásl in baraawós i dirii', nee slafiingwí an gwa/ateemaá muu. 5Gwa/ateemaaká' nin baraá giwtír wa gwa/aatiyá', nee giwti gaasaro gaa aleesleeriiká. 6Heeko nina hardáh, kunguna amór Mungú wa ya/aáw. Umuuwós a Yohana. 7Heewí nina hardáh as lamabu'uungw, gwa/atamaayeedá' ngiwa lamabu'un, as muu sleémeero i haratlintii'i ar inós. 8Inósuuwí a gwa/ateemaadaeeká, ala nina hardáh as gwa/ateemaadá' ngiwa lamabu'un. 9Ala gwa/atamaayér ló' ar umuúqo heewo gu gwa/atis, i hi'ít baraá yaamí alé. 10Inós i baraá yaamí dirii', tam yaamu nina tleehharuutiyé' ar inós, ala inós kwaa tsaahhiiká nee muu. 11Inós nina ayaawós i hardáh, ala kwa ilaoohiiká nee mukós. 12Ala kudá' sleémeero ngwa ilaoohiye', gina aleesleemuú i haniís, tawa na/'aá Mungú tleehhiti. Inooín an kudá' inós ngwa haratlintii'iye'. 13Kudá' taa laqwaliiká adór na/'iír ale, laqaá ar sla'aarír slaqwa, laqaá ar sla'aarír hee, ala ar sla'aarír Mungú. 14/Aymuuwí ina hee tleehhiít, iri amoorén wa hoót. Atén xirfuuwós ngway araán, i ló'wa haats gurhhooaro nee looeemawo. Xirfuuwí guna amór Baabá wa sláy, asma inós a Garmoó kilós oo Mungú. 15Yohana ina lamabu'ún, iri tseé' iri oó', “Kwí an kudá' iidíguuwós naa alki/iít gídaabá, ‘Heedá' aluueé' wa hardáh a kudá' geeraaeé' haár, asma án niwa deeruuta inós i qaroó daadeer.’ ” 16Asma baraá hatsmuuwose atén tsuuqa ina slaslawaán daanduú kuqá' wa ale. 17Asma hara'aya kana haniís ar dákw Musa, ala gurtleemu nee looeema nina hardihiyé' ar dákw Yesu Kristo. 18Heé Mungú gwa baloó ar i kaahh. Garmoó kilós oo Mungú, kudá' dír Baabá i dirií', inós an kudá' Baabá ngwa geehhoutis. 19Múk Yahudi oo baraá Yerusalemu geeraharuusér saaliingw nee múk tlahhoó Lawi kuna ya/aáw amór Yohana, as kuwa yaahaasi gídaabá, “Kuúng a heemá?” 20Yohana gawaá lamabu'uungose looeema gaa si'iiká ooaro, tiri geehhoutís gídaabá, “Aníng a Kristowooká.” 21Kuri yaahaás, “Kuúng a heemá ala? Kuúng a Eliyáwo?” Iri oó', “Aníng a Eliyawooká.” Tari oó', “Kuúng a aarusmoodáe?” Iri oó', “Aasla'áy.” 22Naagáy kuri báy, “Kuúng a heemá ala? Mukdá' atén taa ya/aaw mu bawaán? Kuúng ma kát daanduuwoge?” 23Yohana iri oó', “Aníng a, ‘Afór hee ar tseeamiim baraá darmuú wa ale, ar kah, Loohír Aako amohhe'eesaak.’ ” Axweesantí an adór aarusmo Isaya ngira oó'. 24Nee mukdá' taa ya/aáw amór i dahhi a amór múk Farisayo. 25Kuri yaahaás kuri báy, “Ahaá ala, mas baatimís, kuúng bar Kristowooká, laqaá Eliyawooká, laqaá aarusmoodaeeká?” 26Yohana giri i ilawaáts giri báy, “Aníng an baatimiís ar ma'aay. Heé kuungá' taa xua'aaká aa sihhiít tla/angwhúng i alé. 27Inós an kudá' ni aluueé' wa hardáh. Tam aníng a hariimaaká himuú ya/atirós nguwa slakwekwe'ees.” 28Kaangwí dír iwa tleehharuút a amór yaamaá Betania, gayuú yaaér Yordani, amoodá' Yohana iwa baatimiisi. 29Bál tsár Yesu iwa amór Yoháná kay, kuri ár nee Yohana. Yohana iri oó', “Ga/aawaak Deelmoó bee/i oo Mungú, kudá' tlakweemaá muu gi hingeemiís. 30Kwí an kudá' iidíguuwós aníng naa alki/iít gídaabá, ‘Hee ni aluueén wa hardah, ala a kudá' geeraaeé' gaa haar, asma án niwa deeruut, inós i qaroó daadeer.’ 31Aníng inós ugwa xuiiká, ala aníng nina hardáh niwa baatimiis ar ma'aay, as inós kuwa xu'utisi dír múk Israeliwo.” 32Yohana iri malé lamabu'ún iri oó', “Án Qeeruú hhoohhoó' una ár iwa awdiiti gawaá doorí wa ale adór hhooki, nee iri gawaawós i iwiít. 33Ala inós aníng ugwa xuiiká. Kudá' aníng iga ya/aaw as niwa baatimiis ar ma'aay, inós aníng ina báy, ‘Heé Qeeruú hhoohhoó' aa i aweér bura aán, kwí an kudá' baatimiís ar Qeeruú hhoohhoó'.’ 34Nee tí aníng aga ár, slám aga lamabu'uúm ar gídaabá, ‘Kwí a Garmoó Mungú.’ ” 35Slám bál tsare Yohana i sihhimiit dinkwa nee eeharuuseerós ar tsár. 36Yesu kuri ár iwa hii'iimiiti. Yohana iri oó', “Ga/aawaak Deelmoó bee/i oo Mungú.” 37Eeharuuseedá' tsár ar Yohana gwa axas qoomár iwa axweesi, Yesu guri eehát. 38Yesu iri warqáy, eeharuuseedá' gu eeharahaar gari ár gari báy, “Gár ta leelehhita' a milá?” Eeharuuseedá' iri ó', “Intsaahhatusúmo, kuúng dír ta hot a diimá?” 39Yesu giri báy, “Qwalaasé' dír ni hoot artá awaare'.” Tari tláy, dír i hooti kari ár. Tari deél dír do'ós i aleeró baalaadae. Nee qoomaadaádá' a qoomár looár mibaangw. 40Andrea, hhiyoó Simoni Petro, a heé wák baraá eeharuuseedá' tsár ar Yohana gwa axamis nee Yesu kwa eehát. 41Andrea hhiyaawósuú kilá' guri ár, kudá' ta babay Simoni, guri báy, “Atén Masihi una araán.” (Gídaabárós a Kristo.) 42Simoni kuri huúw amór Yesu. Yesu iri qaytsiít amór Simoni, iri oó', “Kuúng a Simoni, garmoó Yohana. Nee kuúng tu bay Kefa.” (Gídaabárós a Petro, laqaá Tlaa/a). 43Looitleérose Yesu iwa Galilayár keemuú wa slai, Filipo guri ár. Yesu iri oó', “Aníng eeharáng.” 44Nee Filipo inós a heé Betsaida, gixsár Andrea nee Petro. 45Filipo Natanaeli guri ár, guri báy, “Kudá' gooír Musa nar aaruuse i kat, atén ugwa araán. Inós a Yesu, garmoó Yosefu, heé gixsár Nasareti.” 46Natanaeli iri oó', “Gár hhoo' ar baraá gixsár Nasaretír wa ti'iit iqo deéro?” Filipo iri oó', “Qwaláng, areek.” 47Yesu Natanaeli guri ár iwa amoorós kay. Yesu iri oó', “Ga/aaweek, heewí a heé Israelú kilá'. Waaqooda i káhh baraawose.” 48Natanaeli iri oó', “Ahaá, án kuúng adór ira tsáhh a adoomá?” Yesu iri oó', “Qoomár kuúng Filipo uwa ateetiiká, kuúng tawa baraá guruú /aantsí i dirí', án kuúng ugwa qaroó ár.” 49Natanaeli iri oó', “Intsaahhatusúmo, kuúng a Garmoó Mungú. Slám kuúng an Waawutmoó múk Israeli.” 50Yesu iri oó', “Gár tasa haratlintí' a tidaádá' uwa báwi, ‘Án kuúng una qaroó ár qoomár kuúng tawa baraá guruú /aantsír i diri'’? Ala muruú urén oo kwí gu baá/ u aán.” 51Yesu iri oó' dír Natanaeli, “Án a kah, doori iqo aandá' adór nir gweeritiya', nee malaykér Mungú iwa tsa/a/aan nee iwa awdit gawaá Garmoó Hee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\