YOHANA 10

1Yesu iri oó', “Án a kah, heé aa dahiiká ar afkuú do' baraá matla/ángw bee/aangw, ala ina dáh ar amór hatlá', heedaádá' a fisusmo nee a malgusmoe. 2Heé afkuú doó ar dáh a de'eamusmoó bee/aangw. 3Heedaádá' afkuú doó xuúm, afkuú do' gu gweer dír heewihe. Nee bee/aangw afoorós gari axaas. Inós bee/aangós guri ateetín ar ume, nee guri tsee/aá i duux sleémeero. 4Qoomár bee/aangós sleémeero burngu duuxún, gun geerahaar, nee bee/aangw iri eeharín, asma afoorós ga xuu'. 5Bee/aangwí heé hatlá' gu baloó eehariiká, ala a gun ilagoow. Asma bee/angwí afór múk hatlá' ga xuiiká.” 6Yesu slaqsaywí guna ar axweés dir'ín i alé. Ala inooín gídaabárós kaa tsaahhiiká. 7Yesu iri malé oó', “Án a kah, aníng an afkuú doó bee/aangw. 8Kudá' sleémeero naa hardahiye' qoomár án niwa hardahiiká, inooín a fisuuse nee malguuse. Ala bee/aangw gaa iiár i qaasiiká. 9Aníng an afkuú do'. Hee bira dáh ar aníng, i ba/án. Inós in darah nee in ti'imiit, nee /aymisi ga sláy. 10Fisusmo gár nis hardahi a fiiso nee tsu/uta nee hhita. Án nina hardáh as slafiingw nguwa slaya', nee slafingwdá' iwa doogin. 11“Aníng a de'eamusmoó hhoó'. De'eamusmoó hhoó' slafiingós gun duux as daanduú bee/aangw. 12Heé ta bu'un, barnaxes taweermo gwa ár, naa hardáh, in goow, bee/aangw guri geexáy, asma inós a de'eamusmoowooká, slám bee/aangw a koseeká. Taweermo bee/angwdá' gway uhín nee gway diyayaa/. 13Heedaádá' ina goów as tawa heé ta bu'un, asma bee/aangw dirose a gaarooká. 14Aníng a de'eamusmoó hhoó'. Aníng bee/angw'eé' u xuú', nee bee/angw'eé' aníng i xuu'. 15Adoorí an adór Baabá aníng ir xui, nee adór aníng Baabá ngur xuu'. Aníng slafingw'eé' un duúx as daanduú bee/aangw. 16Bee/ángw hatlá' sleeme u koóm, ala i baraá daqtiheeká. Bee/angwí gár kuwa hariím a ngun huúw baraá daqtí alé. Inooín afor'eé' ngiri iiár i qaasiyá', aluuwo tari daqtá wák nee de'eamusmo tari wak. 17“Baabá aníng i slaa', asma slafingw'eé' un haniís as nguwa malé oh. 18Heé slafingw'eé' gu hingeés i kaahh. Ala a ánuú kilá' un haniís. Aníng aleesleemu u koóm oo slafingw'eé' nguwa haniis. Nee slám aleesleemu u koóm oo nguwa slaw malé alé. Adoorí an adoodá' Baabuúeé' naa hara'ayín tlehhmuuwo.” 19Múk Yahudi tiri partliít malé alé as axweesanaywí. 20Awa yaariir bahh'alé tari ooín, “Heewí i neetlaamér kón, slám a slarhhamá. Ahaá, mus iiár i qamiindá'?” 21Bahh'alé tari ooín, “Axweesanaywí a axweesanoó heé neetlaamér koomaaká. Ahaá, neetlaame aleesleemu gu koónda oo taampu ngiwa ila' qaytsiitimis?” 22Baraá Yerusalemuro deelór ur i deer ar inslaslángw aldafiimár Doó Mungú. Qoomaadá' a qoomár tsaaqwa. 23Qoomaadae Yesu ina hi'imiít baraá Doó Mungú wa ale, baraá matla/ángw Sulemani. 24Múk Yahudi Yesu kuri harweér tari oó', “Kuúng atén ti daawitimamis ay xaylá? Kuúng barnaxes a Kristo, atén ti xu'utisa hhe'es.” 25Yesu iri oó', “Án kuungá' naa qaaroó ádbáw, ala kuungá' án i ya/a/aanda'aaká. Gadiyeérí aníng ni tlehhiit ar umuú Baabuúeé', an tidá' aníng i lamabu'uum. 26Ala kuungá' a ya/a/aanda'aaká, asma kuungá' a kahhá' baraá tla/ángw bee/angw'eene. 27Bee/angw'eé' afor'eé' ga iiár i qamín. Aníng u xuú', nee inós aníng i eeharahaar. 28Aníng u slafíngw alhhe'eesay wásl i haniís, nee inós i baloó qwaariiká. Slám heé gu gawaá dakw'eé' wa hayóh i kaahh. 29Baabuúeé' oo bee/angwí ngwa haniis, inós ku úr ta awa hatlá' sleémeerowo. Slám heé gu aleesláw hayooharo i kaahh gawaá dákw Baabuúeé' wa ale. 30Aníng nee Baabá a wak.” 31Múk Yahudi tlaa/e giri taataáhh malé alé as Yesu kuwa tlaquuti. 32Yesu iri oó', “Gadiyér yaariir ar hho' nga laqaám, ar amór Baabá daahh. Gawaá adoorihe a gadiyeét gaalá ar aníng is tlaquta' ar tlaa/e?” 33Múk Yahudi iri oó', “Atén kuúng u tlaquutanaaká ar tlaa/e gadiyér hhó' wa ale, ala gár us tlaquutaan as kuúng tawa Mungú /ooslisliin, nee as kuúng kilók tiwa Mungú tlehhit.” 34Yesu iri oó', “Ahaá, kaa gooínke baraá hara'ayár Musawo tidá' Mungú iwa oó', ‘Kuungá' a mungi'i.’ 35Atén a xuaán gídaabá Gooi i warqeeraaká baloó alé. Gawaá adoorihe, Mungú mukdá' aa axweesantós i haniís guna báy, ‘Kuungá' a mungi'i.’ 36Ala ánuúwí taa tsuúq nee Baabá, nee tiri ya/aáw baraá yaamí alé, kuungá' mis babeera', ‘Kuúng a Mungú /ooslisliín,’ án bar kah, ‘Aníng a Garmoó Mungú?’ 37Án bar gadiyér Baabuúeé' a tleehhaaká, án mi haratlintiaara'. 38Ala án bar gadiyeét aga tleéhh, ala án tim haratlintatia'aakahe, gadiyeédá' naa tleéhh na haratlintiaak. Asma kuungá' kawa xua' nee kawa tsahha' gídaabá Baabá i baraaeé', nee aníng a baraá Baabá.” 39Loohi kari leelehhiít malé alé ar kur oohi, ala iri dabaaín wa qwaár. 40Yesu iri malé tláy ay gayuú Yordani, ay didár aáng Yohana iwa geerí baatimiís, iri amoodá' i deél. 41Múk yaariír Yesu guri i daqáy tari oó', “Yohana layár aa tleéhh i mak káhh, ala tidá' sleémeero Yohana aa káh daanduú heewihe, ar ló'.” 42Múk yaariír amoodaádae guri haratlintií'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\