YOHANA 11

1Heeko wák i tiiq, umuuwós a Lasaro. Inós a heé gixsár Betania, gixsadá' Mariamu i hot, nee Marta, hho'oorós. 2Mariamu inós a tidá' ya'aá Aako gaa slik ar di/itá mooyángw koom, giri fíts ar se'éngw sagós. Hhiyaawós an Lasaro, kudá' tiíq. 3Hhaeedá' iidík nguri haniisiyé' amór Yesu, tari oó', “Aáko, mulqumoowók i tiiq.” 4Yesu iidíguuwí nguwa axaás, iri oó', “Tiqtisíng ar gwa'araarooká, ala as xirfuú Mungú, as Garmoó Mungú i xurfuuti ar tiqtisíng.” 5Yesu Marta nee hho'oorós nee Lasaro gina ló'wa slaá'. 6Yesu ngiwa axaás gídaabá Lasaro i tiiq, iri deél amoodá' i dirii'i deelo tsár. 7Aluudaádae eeharuuseerós gari báy, “Qwalaasé', a Yudéár kawaán malé alé.” 8Eeharuuse iri ó', “Intsaahhatusúmo, lata'aáng ar /aben múk Yahudi una loohi leelehhiít as tuwa tlaquuti ar tlaa/e. Slám a amoodá' i kí/a?” 9Yesu iri oó', “Ahaá, looár tlaatla/aangw a mibá nee tsáreéke? Hee bir hi'imiit tlaatla/aango dukutsmo gu tuuiiká. Asma gwa/ateemaá yaamu gi ga/áy. 10Ala bir hi'imiit xweeraawo, dukutsmo gu tuu', asma gwa/ateemaá baraawós i kahhiyá'.” 11Yesu axweesanaywí guna axweés, aluuwo iri oó', “Mulqumoorén Lasaro aa guú', nee án hamí a amoodá' káw as nguwa tleesár aw.” 12Eeharuuse iri ó', “Aáko, bar ina guú', ahaá ala, i hunguú/iíke?” 13Yesu iidíguú aa káh a daanduú gwa'ara, ala inooín ka xui, iidíguú aa káh a daanduú gu'ute. 14Yesu iidíguuwí guri gwa/atís, iri oó', “Lasaro aa gwaá'. 15Nee aníng a qwalalaá/ asma aníng qoomaadae a amoodá' i diriiaaká. Asma gawaá adoorihe kuungá' aníng iwa haratlintia'. Qwalaasé' amoorós.” 16Tomaso, kudá' ta babay Daangamo, iri oó' dír eeharuusér hatlá', “Qwalaasé', atén sleeme a daqawán, as tawa alqatlaan nee inós.” 17Yesu iwa hardáh, Lasaro kwa qaroó foól deelo tsiyáhh aa waaráhh. 18Betania ka tseew nee Yerusalemu adór kilomeétár tám. 19Nee múk yaariír oo Yahudi tinda hardáh dír Marta nee Mariamu, as kiwa gurkwa/amisi as hhiyaaín iwa gwaá'. 20Marta ngiwa axás gídaabá Yesu i lawee', guri al'eér. Ala Mariamu i dó' wa iwiwít. 21Marta iri ó' dír Yesu, “Aáko, kuúng geera bar diirí dirí', hhiyaaeé' geera alók aa gwaaiiká. 22Ala tam hamí a xuú' gídaabá umuúqo gár ta firiinda Mungú i alé, Mungú ngi haniis.” 23Yesu iri oó', “Hhiyaawók i waaslee/.” 24Marta iri ó', “A xuú' gídaabá i waaslee/ baraá waasle/uwo bál deelór alhhe'eesaywo.” 25Yesu iri oó', “Aníng an waasle/ nee slafiingw. Heé aníng iga haratlintii', tim i gwaai, inós i slaaf. 26Nee kudá' slaáf, nee aníng iri haratlintii', inós i baloó gwaaiiká ay slafíngw alhhe'eesay wásl. Xáy, tí aga haratlintí'i?” 27Marta iri ó', “Eeít, Aáko, aníng aga haratlintií' gídaabá kuúng an Kristo, Garmoó Mungú, kudá' hardáh baraá yaamí alé.” 28Marta adoorí ooaro ngiwa hhe'és, iri amór dó' i kí/, hho'oorós Mariamu gari bihhí atét, iri ó', “Intsaahhatusmo naa hardáh, kiíng i ateetín.” 29Mariamu adoorí ngiwa axás, iri tleér ar gaanslaay, iri hardát amór Yesu. 30Nee Yesu qoomaadae aa hardahiiká baraá gixsadá', i didaádá' i kaahh, didár Marta ngway al'eér. 31Múk Yahudi, kudá' nee Mariamu al'iiwiwitá' dír dó' wa ale as gurkwa/amis, kari ár adór Mariamu ira tleér ar gaanslaay, tari ti'iít, kari aluú wa eehaár. Inooín geera ka xui in /aa/aá eér amór /aanta. 32Mariamu iwa hardát didá' Yesu i dirii'i, nee qoomár nguwa aán, iri tumbarara'átf dír ya'aá Yesu, iri ó', “Aáko, kuúng geera bar diirí dirí', hhiyaaeé' geera alók aa gwaaiiká.” 33Yesu Mariamu ngiwa ár iwa /aa/amiin, nee mukduú Yahudi nee inós ti alkoomá' i /aa/amín sleeme, guruuwós iri tláy, muunuúwós iri amoqwaár, 34iri oó', “Dír kway qasé' a diimá?” Tari oó', “Aáko, qwaláng areek.” 35Yesu iri /aá/. 36Múk Yahudi iri oó', “Qaytsité' adór ngura slaá'.” 37Bahh'alé ta kaahi, “Kwí bar taampa gana ila' qaytsitís, ala gwa'arár heewí ila/aro geera gaa aleeslaykáhe?” 38Yesu iri amoqwaqwadín malé alé baraá muunuúwose, iri hardáh ay dír /aanta. /Aantadá' kaa baraá guruú tlaa/ár i foól, nee tlaa/ár hatlá' kari afkudí qaás. 39Yesu iri oó', “Tlaa/a hingeesaak.” Marta, hho'ór heedaádá' aa gwaa', iri ó', “Aáko, aa tsutsuú', asma aa hoót baraá /aantár wa ale deelo tsiyáhh.” 40Yesu iri oó', “Án kiíng iga báwiíke, bara haratlintí', xirfuú Mungú u aán.” 41Tlaa/adá' kari hingeés. Yesu iri gawtí qaytsiít, iri oó', “Baabá, án kuúng un sluufiís, asma án kuúng iga iiár i qás. 42Aníng aga xuú' gídaabá kuúng i iiár i qamamiín umuú deelooro. Ala tí aníng gár ngisa oó', a as boo/aywí oo muu, kwí diirí dirií', kawa haratlinti'i gídaabá án kuúng iga ya/áp.” 43Yesu adoorí ooaro ngiwa hhe'eés, iri tseé' ar afór ur, “Lasáro, ti'iitáng.” 44Inósuudá' aa gwaa' niri ti'iít, kwaa untsuús ar inqwaruú tuuaa, iimír ya'aá wa ale ay daba', nee gitse/awós kaa tseék ar warqamo. Yesu iri oó', “Gweeraak, i tlay.” 45Múk Yahudi oo yaariír oo naa hardah amór Mariamu, adoodá' Yesu aa tleéhh kawa ár, kuri haratlintií'. 46Ala múk Yahudi bahh'alé tari tláy amór múk Farisayo, adoodá' Yesu aa tleéhh kari alki/iít. 47Geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi nee múk Farisayo, mukduú doó kwasleemár ur kuri ateét tari oó', “Adór heewí ku laqaan a adoomá? Asma heewí layaá yaariir gi tlehhiit. 48Nee atén bura tawó mawaán, muu sleémeero gu haratlintii'. Nee múk Rumi niri hardah, doorén kwí oo Doó Mungú kuri fee/, nee xooroorén kari waawuti'iima hayoh.” 49Heeko wák baraá tla/angw'ine, umuuwós a Kayafa, inós a geeraharusmoó úr oo saalíngw múk Yahudi kurkudae, ina oó', “Kuungá' gár ta baloó xua' i káhh, 50slám a aldakuta'aaká gídaabá, i hariín heé wák iwa gwaai as daanduú muu, asma xooro sleémeero miwa qwát.” 51Kayafa /aymuuwí inós kilós gwa ooiiká. Ala inós kurkudae a geeraharusmoó úr oo saalíngw múk Yahudi. Gawaá adoorihe axweesantós tí a aari gídaabá Yesu i gwaa' as daanduú xooroorí. 52Ala as xooroorí kiloseeká. Nee tam as mukdá' Mungú haratlintií' baraá xoorduuwo nguwa burumburi as tawa wák tleehhiti. 53Iimír baldá' tari al'axweés adór Yesu kur gaasi. 54Ala gawaá adoorihe Yesu aa hi'imiitiiká malé alé ar geehhoeema baraá tla/ángw múk Yahudiro. Iri quútl amoodae, iri tláy bihhaá xanxaay, ay dír gixsarka ta babay Efraimu, iri amoodá' wa hoót nee eeharuuseerós. 55Deelór ur ar Pasaáka ar múk Yahudi deeloodae aa naká/, nee múk yaariír niri tlatláy ayaaín wa ale, tari tsa/án Yerusalemu, qoomár deeloodár Pasaáka iwa xeeriiká, as tiwa hheehhe'eesiya'. 56Inooín Yesu kuri leelehhiít. Tawa sihhimiiti baraá Doó Mungú wa ale, tiri yaahamisiyé' tari oó', “Xaysé', a adoomá, i hardahiikáhe baraá deeloorí ure?” 57Nee geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi, nee múk Farisayo, hara'aya kaa qaroó haniís gídaabá, hee bar ngu xuu' dír i dirii'i, iidík ngu huuwi as kuwa oohár ay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\