YOHANA 13

1Qoomár deeloodá' ur ar Pasaáka iwa xeeriiká. Yesu gaa xuú' gídaabá qoomaarós aa xeér, tidá' iwa quutli baraaká' yaamuuwo, iwa tlay amór Baabá. Nee inós mukós kwí oo baraaká' yaamu guna slaá', slám guri ló'wa sla'ati hhe'eés ay alhhe'eesaay. 2Yesu nee eeharuuseerós ta dír muruú /aymár i dirii' qoomár tsiindoowo. Yuda, garmoó Simoni Iskariote, kwaa qaroó muuná i qaás nee Neetlaangw, oo Yesu ngur saki/i. 3Yesu gaa xuú' ar gídaabá Baabá mura' sleémeero gwa dabaawós i qaás, nee ar gídaabá inós amór naa daáhh a amór Mungú, nee hám i amór Mungú káy. 4Gawaá adoorihe Yesu iri tláy dír muruú /aymár wa ale, inqwaarirós gari bihhí qaás. Nee inqwaarír niina gari taataáhh gari afeetlí tseék. 5Aluuwo ma'aay giri qaás baraá isaangi, ya'aá eeharuuseerós giri iimu/ún hamtlitooro, nee giri fitsiít ar inqwaaridá' aa afeetlí tseék. 6Iri hardáh dír Simoni Petro. Petro iri oó', “Aáko, kuúng ya'aaeé' inqo hámtla?” 7Yesu iri oó', “Gár aníng ni tlehhiit, kuúng a xu'uká hamí, ala aluuwo a tsáhh.” 8Petro iri oó', “Kuúng ya'aaeé' i hamtlaká baloó alé.” Yesu iri oó', “Án bar ya'aawók i hamaatlaaká, dinku'uumár án nee kuúng ta koomaan i káhh.” 9Simoni Petro iri oó', “Aáko, a ya'a' kilooineeká, ala tam daba' nee saga sleeme hamaatleek.” 10Yesu iri oó', “Heé aa qaroó hamtlin, gár is malé hamtlin i káhh, aqo har ya'a' hamaatla kilós. Asma slaqwtós sleémeero ka hhoohhoo'. Nee kuungá' tundu hhohhó', ala kuungá' sleémeeroowooká.” 11Asma Yesu heé inós gu sakií/ gu xuu', an gár inós isa oó', “Kuungá' sleémeero tundu hhohhoeeká.” 12Qoomár ya'aaín hamtlooro ngiwa hhe'eés, inqwaarirós gari tsiít, iri iwiít, eeharuuseerós gari báy, “Xáy, tí naa kuungá' i tleéhh aga tsahhí'i? 13Aníng kuungá' in Intsaahhatusmór ateetiindá', nee Aako. Ala ar kuungá' ta kata' ar ló', asma an adór aníng ni dirii'. 14Ala bar anuúwí oo Aako nee Intsaahhatusmo ya'aahúng ngina hamtliít, gár kuungá' tunduwa hariím a tin ya'a' hamtlitá'. 15Asma slaqsaay nguna haniís, as adoodá' án naa kuungá' i tleéhh, kuungá' sleeme na tleehhaak. 16Án a kah, lawaalmo ku ureeká ta aakoowose, laqaá ya/abusmo ku ureeká ta heedaádá' ngwa ya/aawi. 17Tí kuungá' bara xué', kuungá' tundu amohhó' bar aga tlehhé'. 18“Án iidíguú naa káh oo kuungá' sleémeerowooká. Asma aníng muk'eé' kudá' naa tsawaár u xuú'. Ala tí ina tleehharút as Gooirí i bo/, ‘Kudá' muruú /aymar'eé' gwa /aay, aa wakusmooeé' tleehhiít.’ 19Iidíguuwí ngun iimír hamí wa oó', dír kaangwí ira tleehharuutiiká, asma qoomár bira tleehharuút, kuungá' kawa haratlintia' gídaabá aníng an inós. 20Án a kah, umuúqo heewo oo aníng naa ya/aáw, nee inós kuri ilaaoh, heedaádá' gwa ilaaoh a aníng ina ilaóh. Nee kudá' aníng iga ilaoh, a kudá' aníng iga ya/aaw guna ilaóh.” 21Yesu axweesanaywí ooaro ngiwa hhe'eés, iri amoqwaár baraá muunaáwose. Iri lamabu'ún iri oó', “Án a kah, heé wák baraá tla/angwhunge aníng i sakii/.” 22Eeharuuse tiri kilooín i qaytsimít, tari xuruút gídaabá, “Heé i daanda axweesi a heemá?” 23Eeharusmooko wák i deer, oo aa tlintii' dír da/eewaá Yesu. Inós an kudá' Yesu aa slaá'. 24Simoni Petro eeharusmoodá' guri kuútl ar dawa, gídaabá, “Yaahaaseek, heé i daanda kaahi a heemá?” 25Eeharusmoodá' iri suruúk ak alé dír Yesu, iri oó', “Aáko, a heemá?” 26Yesu iri oó', “Án /aarmoo fa/a bura tsaákw nee heedaádá' ngway haniis, an inós.” /Aarmo guri taataáhh, guri tsaákw, guri haniís dír Yuda, garmoó Simoni Iskariote. 27Yuda /aarmoodá' /aymaaro nguwa hhe'eés, Neetlaangw guri áy. Yesu iri oó', “Tidá' ta tleehhamór wa sla', tleehheek ar gaanslaay.” 28Ala baraá mukdá' aa dír muruú /aymár i iwiiti, tam heé wák i kaahh, oo gaa xuu', gár kusa adoodá' báy. 29Eeharuuse bahh'alé geera ngi xu', Yesu Yuda guna báy, “Muruudá' ta sla'aan as deelór ur tlaxwang,” laqaá gídaabá liitlakuuse ngiwa gaár i haniisi, asma Yuda tawa heé tlakoó peésár amohhe'eemaamiís. 30Alaá /aarmoodá' /aymaaro nguwa hhe'eés, iri ti'iít hamtidár kilae. Qoomaadaádae iimi a xweera. 31Yuda iwa ti'iít, Yesu iri oó', “Daxta Garmoó Hee kwa xirfayeés, nee Mungú kwa xirfayeés baraawós ar alé. 32Ala Mungú bar kwa xirfayeés ar baraá Garmoó Hee, Mungú sleeme inós gun xirfayees ar baraawós, nee guri xirfayees ar gaanslaay. 33Kuungá' na/'aá ninakw, deelór aa met ka ureeká, án nee kuungá' tawa dinkwa. Án kuungá' iri leelehhitá', nee adoodá' múk Yahudi ngwa báw, án kuungá' sleeme nun adoodá' báw, gídaabá, ‘Amoodá' án ni kaw, kuungá' hardahamu ngu aleesleera'aaká.’ 34Hara'ayár /aben ngi haniís, ‘Ti sla'aslae'. Adoodá' án kuungá' nura slaá, kuungá' sleeme ti adoodár sla'aslae'. 35Gawaá adoorihe muu sleémeero gay tsaahh gídaabá kuungá' a eeharuuser'eé', barnaxes kuungá' kiloohúng taa sla'aslaé'.’ ” 36Simoni Petro iri oó', “Aáko, amór kuúng ta keer a amá?” Yesu iri oó', “Amór án ni kaw, kuúng eeharto i aleesleeraaká hamí. Ala i eehát aluuwo.” 37Petro iri oó', “Aáko, asma milá án kuúng eeharto mus aleeslawaaká hamí? Aníng slafingw'eé' u haniís as daanduuwók.” 38Yesu iri oó', “Ar lóe, kuúng slafiingók uqo hanísa as aníng? Án a kah, konkomo iwa uui, án kuúng iga tlánk sagaáwa tám wa ale.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\