YOHANA 17

1Yesu axweesanaywí ooaro nguwa hhe'eés, iri qaytsiít gawaá doorí alé, iri oó', “Baabá, qooma naa hardát. Garmaawók xirfayeeseek, as Garmaawók kuúng uwa xirfayeesi sleeme, 2adoodá' kuúng kura aleesleemuú i hanís daanduú muu sleémeerowo, asma sleémeero kudá' taa dirós i hanís ngiwa slafíngw alhhe'eesay wásl i haniisi. 3Nee slafíngw alhhe'eesay wásl an kwí, kuúng uwa xuiya', Mungúduú ló', kudá' wák, nee Yesu Kristo, kudá' naa ya/áp. 4Án kuúng ugwa xirfayeés baraaká' yaamuuwo, nee gadiyeédá' naa hanís, aga hhe'eés tleehhamooro. 5Nee hám Baabá, án kuúng na xirfayeesáng amoorók wa ale, ar xirfuudá' ni amoorók wa koom iimír yaamu kiwa tleehhiiká. 6“Án kuúng ugwa xu'utís dír mukdá' naa hanís baraaká' yaamuuwo. Inooín a mukók, nguri aníng i hanís, nee axweesantók kaa óh. 7Nee hám kaa xuú' daxta gídaabá, tidá' sleémeero naa hanís, amór i dahh a amoorók. 8Asma axweesanaydá' naa aníng i hanís, aníng ugwa dir'ín i haniís, nee inooín kwaa ilaóh, kuri xuú' gídaabá amór i dahhi a amoorók, kari haratlintií' gídaabá án heé iga ya/aaw a kuúng. 9“Án kuká' in aleefiririím. Aníng múk aa haratlintii'iiká u aleefiririimaaká, ala a kuká' kuúng naa aníng i hanís, asma a kók. 10Kwe'eé' sleémeero a kók, nee kók a kwe'eé'. Nee aníng taa xirfayeés baraaín wa ale. 11Aníng a baraaká' yaamí diriiaaká, ala inooín ta baraaká' yaamí dirii'. Aníng ni hardáh amoorók. Baabuú hhoohhoó', kuká' na de'eemeek ar /uuruú umuuwók kudá' naa aníng i hanís. Asma wakleeli'iima ka kon, adór atén kar koomaan. 12Qoomár án niwa dinkwár i dirii' nee inooín, aníng iga de'eém ar /uuruú umuuwók kudá' naa hanís, ngiri amohhe'eemiís. Ala tam baraaine heé wák aa qwaar i kaahh, aqo har heedá' taa qwanáy i harafaár iimír iimu/uungo, as Gooi iwa bo/. 13Nee án hamí ni hardáh amoorók. Nee /aymi'iiká' aníng in baraaká' yaamuú wa káh, as qwal/uueé' masók i boo/ baraaine. 14Án axweesantók aga inooín i haniís, ala inooín kaa aáhh nee muu asma inooín awa yaamuuwooká, adoodá' án tar heé yaamuuwooká. 15Aníng a fiririimaaká gídaabá inooín kiwa hinges baraaká' yaamuuwo, ala kiwa de'een dír kudá' tlaakwe. 16Inooín awa yaamuuwooká, adoodá' án tar heé yaamuuwooká. 17Ala kuúng na hheehhe'eeseek ar looeemadá'. Axweesantók a looeema. 18Adoodá' án kuúng ira ya/áp baraakaáká' yaamu, án sleeme inooín ina ya/aáw baraaká' yaamu. 19Ala aníng ti amoorók i haniís as inooín, as inooín sleeme tawa kók tleehhiti ló'wa ale. 20“Ala awa án ni aleefiriiriim a kuká' kilooíneeká, ala tam kudá' aníng i haratlintiiá' as axweesantaín. 21Inooín sleémeero masók ta wakleeli'iima tleehhiit, adoodá' kuúng Baabá tar baraaeé' i diri', nee án nir baraawók i dirii'. Inooín sleeme masók i baraarén, as múk aa haratlintii'iiká ngi tsaahhi gídaabá kuúng an kudá' aníng iga ya/ap. 22Xirfuudá' kuúng naa aníng i hanís, aníng ugwa haniís dír kudá' aníng iga haratlinti'iiye', asma tawa wakleeli'iima tleehhiiti, adoodár atén tar wak, gídaabá 23aníng baraaín, nee kuúng baraaeé', as wakleeli'iima kawa boo/eesi. Asma múk aa haratlintii'iiká ngiwa tsaahhi gídaabá, án kuúng ina ya/áp, nee gídaabá, kuúng mukdá' aníng iga haratlintii' una slá', adoodá' aníng ira slá'. 24“Baabá, kuká' kuúng naa hanís, gár ni slaa', masók i dinkwa nee aníng didá' án ni diriia. Nee xirfuudá' naa aní hanís nguwa ga/aya'. Asma án kuúng ina slá' iimír yaamu kiwa tleehhiiká. 25Baabuú gan'amuú koóm, muu kuúng ugwa xuiiká. Ala án kuúng ugwa xuú', nee kuká' kuúng ugwa xuiyé' gídaabá án kuúng ina ya/áp. 26Án kuúng ugwa xu'utís dir'ín i alé, slám u malé xu'utís, as sla'aaridá' án kuúng ira slá', masók i baraaín, nee aníng sleeme masók a baraaín.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\