LUKA 14

1Looarka wake Yesu ina /aymár áy dír doó heeko úr oo múk Farisayo, bál tawa deelór hungu/uma. Eemeé gu hara gigidiín. 2Heeko sibaaruú koóm i didár geeraawós. 3Yesu intsaahhatuusér hara'ayár Musa nee múk Farisayo giri báy, “Hungu/umisuú muu ku hhoóe deelór hungu/umaawo, laqaá ku hhooeeká?” 4Naxés taa xasliít. Yesu iri heedá' taataáhh, gway hungu/uús, guri báy, “Quútl.” 5Nguwa hhe'eés giri báy, “Dír kuungane hee i deéro oo bartaxes daqwaywós laqaá awuuwós bira /eét baraá hhalaangw, oo gu duuxaaká hamtidár kilá' wa ale, deelór hungu/umaawo?” 6Inooín axweesantí warqeesaro kaa aslayká. 7Inós ngiwa tsaáhh adór mukdá' taa dahi'ís ir kiteeraá hhó' tsawdiiti, giri i axweés ar slaqsaay iri oó', 8“Kuungá' burtunda dahi'ís nee heé duuxuuxuúm, kiteeraá hho' awa taa i iwita' mi tsawdiitara'. Wane, múk ta ak ilaiwawa/i ta kuungane i deer oo ta daamaran. 9Heedá' do' loó' oo kuungá' naa dahi'is tsaraawo, birna hardáh nuri bay, ‘Kiteeriisíng geexawaak, mukwí ngi i iwiiti.’ Daqaní kuungá' tawa iwtanángw eera' amór kiteeraá waaqa'atiitá', ka slasla/aar. 10Bar dahi'isa aga sleér, iwtanángw áw amór waaqa'atiit. Daqaní heé do' loó' birna hardáh, iri ooi, ‘Mulqumooeé', qwaláng amoorír geera.’ Daqaní kuúng turi tsaahh nee mukduú hatlá' adór tar heé ta ilaiwawa/i. 11Asma heé ti ureemiís, ku niinawees. Nee kudá' ti niinaweemiís, ku urees.” 12Yesu heedaádá' gwa dír do'ós i dahi'is guri báy, “Muruú /aymaarók bura tléhh oo tlatla/aangw, laqaá oo tsiindo, mulqeerók ma ateetaar, laqaá hhaeewók, laqaá mar'eefoowók, laqaá inslaawaywók oo daqaare, as inooín muwa dahi'isiyé' baalár hatlae as tuwa bui. 13Bar muruú /ayma ugwa tléhh, narkuute na ateeteek, nee taqooraay, nee múk tiqtír sol'omit, nee taampu. 14Kuúng daqaní amohhooa a sleér, asma kuká' gár ur buiya' i káhh. Bu'utuuwók a bál waasle/uú múk gan'amká koóm.” 15Heeko wák oo aa dír muruú /aymár i iwiit, adoodá' ngiwa axaás, iri oó' dír Yésú i alé, “Heé amohhoó' a kudá' iwiít dír muruú /aymár i alé baraá waawuti'iimár Mungú.” 16Yesu iri oó', “Heeko wák i deer oo muruú /aymár úr gwa tleehh, múk yaariír guri iigu'uús. 17Qoomár muruú /ayma iwa xeér, lawaalmoowós guri ya/aáw, dír mukdá' taa iigu'uús, nguwa ádbay gidaabá, ‘Qwalaasaré', asma mura' sleémeero daxta kwaa amohhe'eés.’ 18Ala sleémeero nina si'iyé', umuúqo heewo ar gu ila/aam gay oó'. Oo geera iri oó', ‘Aníng qaymo aga tlaáxw, ala gár tiwa hariím an qaytsuú áw. Na'ás, án gurtlawáng.’ 19Oo hatlá' iri oó', ‘Aníng awér mibaangw ar doosla aga tlaáxw, hám daxta a iiartá áw, na'ás, gurtlawáng.’ 20Oo hatlá' iri malé oó', ‘Aníng aga duuxuúm, daxta adoorihe án daqeemu ngu aslawká.’ 21“Lawaalmoodá' iri kií/, kaangwí guri oó' dír aakoowós i alé. Aakooduú do' loó' adoodá' ngiwa axaás, iri buúhh ló' wa ale, lawaalmoowós guri báy, ‘Tláw ar gaanslaay baraá luhuudaá uren awa baraá gixsa, nee baraá tsirxadaá gixsa, narkuute huuwang nee taqooraay nee taampu nee múk tiqtír sol'omit.’ 22Lawaalmoodá' iri oó', ‘Aáko, tisíng sleémeero naa kát aa tleehharút, tam hamí ala pa/aangw i deer.’ 23Aakoodá' iri oó', ‘Tláw, ti'iít tsee/áy alé ay baraá luhuudaá uren nee baraá irwadu, muu harhhehhe'eemisang iwa dahi baraá doó i alé, asma dooeé' iwa hatsi. 24Asma án a kah, baraá mukdá' taa iigu'uusi oo naa daqaykahe, hee i kaahh oo muruú /aymar'eé' gu tsaáq.’ ” 25Boo/oó yaariír qoomár tiwa alkona' nee Yesu, Yesu inooín giri i warqáy giri báy, 26“Hee barnaxes naa hardáh amor'eé', nee inós bar baabuúwós gwaa aahhiiká, nee aayoorós nee hareerós nee na/'iiwós, nee hhaaeewós, nee slám inós kilós birta aahhiiká, i eeharusmooeé' tleehhiitiiká. 27Hee barnaxes msalaábarós ga gagaariiká, nee naa aluueé' wa eeharinká, i eeharusmooeé' tleehhiitiiká. 28“Heé wák baraá tla/angwhunge bar doó úr oo gawtí tleér gu tleehhamór wa slaa', a in iwiítiíke ala alé, as hariímár bu'uut ngiwa faari, as ngiwa xui gídaabá hariímár bu'uuta i deéro? 29Ala do' tlehhemuuwo burngwa iimu/ún, nee aluuwo gway harslaaqaat alhhe'eesaro, mukdá' sleémeero oo adoodá' ga ár, inós kun wa qasén tari ooi, 30‘Heewí do' tlehhemko guna iimu/ún, ala alhhe'eesaro hám gwa harslaaqaát.’ 31“Laqaá waawutmoó wák barnaxes i slaqwarár slaa' nee waawutmoó hatlá', aqo in ala iwiítiíke, tiri ala alqaytsiit gídaabá inós nee múk kumér mibaangw ka aleesláya tawa slaqwi nee waawutmooduú hatlá' oo múk kumér mibeeri tsár koóm, oo ni amorqá' wa hi'iít. 32Barnaxes ngaa ár gídaabá slaqwara ga aleeslayká, muu gun ya/aaw as wayda nguwa firin dír waawutmoodá' amorqá' wa hi'iít, dír ir amorqá' i kahhi. 33Gawaá adoorihe baraá tla/angwhunge heé eeharusmooeé' tleehhiít i kaahh, barnaxes muruuwós kudá' sleémeero i kon ngwa geexayká.” 34“Diwi ka hhoo'. Ala diwi maamahhaywós bira faák, gár ki qaasi a milá ar iwa maamahh? 35Hhape ga sangw gaa wa bu'uká tam ufú xwansláy. Aqo kan kwaahh tsee/aá tawór i alé. Hee barnaxes iiaá axamis gi kón i axaasi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\